Το Υπόμνημα θέσεων μας σε σχέση με το Νόμο που καταθέσαμε στην Επιτροπή Εργασιάς – Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου ΤΚΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ             ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

email: tameio.ka@gmail.com  Τηλ:  22 467 850 – Φαξ: 22 467 851

 

 

23 Μαΐου 2017

 

Προς: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

ΘΕΜΑ: Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 (Αρ. Φακ. 23.02.057.016-2016)· Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της Αναλογιστικής Μελέτης για τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ, τις προοπτικές του και την ανάγκη για περαιτέρω αλλαγές· Δημιουργία αποθεματικού ταμείου στο ΤΚΑ και η ανάγκη ετοιμασίας κανονισμών για τον καθορισμό επενδυτικής πολιτικής.

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Aρ. 1

 

Η Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου Ταμειου Κοινωνικων Ασφαλισεων δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό έλεγχο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), να προστατεύσει και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του, καθώς και τη λειτουργία σύμφωνα με τον σκοπό του, όπως αυτός ορίζεται από το Σύνταγμα. Ευχαριστούμε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την πρόσκληση να εκφράσουμε τις θέσεις μας. Η Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων τοποθετείται ως εξής:

 

 1. Συμφωνούμε με όλες τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην Πρόταση Νόμου (Αρ. Φακ. 23.02.057.016-2016), και ευελπιστούμε ότι η Πρόταση θα σταλεί στην Ολομέλεια για συζήτηση το συντομότερο δυνατόν. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με τον σκοπό της πρότασης νόμου, η οποία αφορά στη μετάθεση εξουσιών από διορισμένα άτομα, όπως είναι ο Υπουργός Οικονομικών, στο Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο θα έχει θεσμικό ρόλο και λόγο στη διαχείριση του ενεργητικού και αποθεματικού του Ταμείου, με σκοπό τη βιωσιμότητά του, έτσι ώστε να εκπληρώνει τον κοινωνικό του ρόλο. Συμφωνούμε με τη διεύρυνση του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και δέκα αιρετά μέλη, τα οποία θα εκλέγονται απευθείας από τους ασφαλισμένους, και τα οποία δεν θα δύναται να ανακαλεστούν από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον δεν θα έχουν διοριστεί από αυτόν. Συμφωνούμε με την προτεινόμενη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης που αποσκοπεί στην έκδοση εσωτερικών κανονισμών που θα διέπουν την εκλογική διαδικασία των αιρετών μελών του Συμβουλίου. Συμφωνούμε επίσης με την προτεινόμενη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, έτσι ώστε να περιλαμβάνει τις επενδυτικές αποφάσεις του ενεργητικού και του αποθεματικού του Ταμείου.
 2. Σε σχέση με τις αναλογιστικές μελέτες και τις προβλέψεις τους για την βιωσιμότητα του ΤΚΑ.                            Η πραγματική αξία μιας αναλογιστικής μελέτης κρίνεται από το βαθμό επιτυχίας προηγούμενων μελετών που χρησιμοποίησαν την ίδια μεθοδολογία. Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι διαχρονικά οι μελέτες έχουν πέσει πολύ έξω, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Υπάρχει πληθώρα πρόσφατης επιστημονικής βιβλιογραφίας, η οποία με κατηγορηματική σαφήνεια αποδεικνύει ότι οι μελέτες του παρελθόντος έχουν πέσει τόσο έξω που είναι τουλάχιστον μη αξιόπιστες. Αμφισβητούμε λοιπόν την αξία της παρούσας μελέτης, και απορούμε από πού πηγάζει η αυτοπεποίθηση με την οποία οι λειτουργοί του Υπουργείου μας παρουσιάζουν τέτοιους αριθμούς.

 

 

 

 

 

 

Οι αναλογιστικές μελέτες που εκπονεί το Υπουργείο πάσχουν από συστημικές προκαταλήψεις και αδιαφάνειες. Σε ό,τι αφορά στις συστημικές προκαταλήψεις, να αναφέρουμε ότι υπάρχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά που δείχνουν ότι οι μακροπρόθεσμες αναλογιστικές μελέτες πέφτουν έξω κατ’ επανάληψη, και ότι χρειάζονται άλλες μέθοδοι. Για την ιστορία, σημειώστε πόσο έξω έχουν πέσει οι οικονομικές προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

 

Σε ό,τι αφορά στην αδιαφάνεια, να σημειώσουμε ότι οι αναλογιστικές μελέτες που εκπονεί το Υπουργείο χρησιμοποιούνται για να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις που καθορίζουν το επίπεδο των επιδομάτων. Αυτές οι μελέτες συμπεριλαμβάνουν δημογραφικές προβλέψεις, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τις μακροοικονομικές προβλέψεις. Ενώ αυτές οι μελέτες εκπονούνται και χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια, ουδέποτε έχει εκτιμηθεί η επιτυχία αυτών των προβλέψεων, ουδέποτε έχουν συγκριθεί οι προβολές σε σχέση με τα πραγματικά οικονομικά και δημογραφικά δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν. Ως εκ τούτου, η Πρωτοβουλία απαιτεί όπως γίνει μια τέτοια εκτίμηση για να διαφανεί η πραγματική αξία των μελετών σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, απαιτούμε όπως το Υπουργείο παραθέσει με πλήρη διαφάνεια την ακριβή μέθοδο συλλογής δεδομένων και υπολογισμών.

 

 1. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών και η Υπουργός Εργασίας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο (Άρθρο 73 παρ. 6 εδ. 2), βάσει του οποίου υποχρεούντο μέχρι το Μάρτιο του 2010 να καταθέσουν νομοσχέδιο προς δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής διαχείρισης του αποθεματικού του Ταμείου. Η δημιουργία πραγματικού αποθεματικού ταμείου στο ΤΚΑ, είναι επιτακτική ανάγκη, όπως άλλωστε κατ’ επανάληψη και διαχρονικά σημειώνει ο Γενικός Ελεγκτής στις ετήσιες εκθέσεις του, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (π.χ. όπως καθορίζονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).

  Ο καθορισμός επενδυτικής πολιτικής οφείλει να έχει την έγκριση των ασφαλισμένων δια του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και ως εκ τούτου οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις στο Νόμο καθίστανται αναγκαίες και επείγουσες. Οι κανονισμοί για τον καθορισμό επενδυτικής πολιτικής πρέπει και αυτοί να καθοριστούν από το Συμβούλιο και όχι από τον Υπουργό ή οποιοδήποτε άλλο διορισμένο πρόσωπο.

 2. Επιπλέον, διεκδικούμε τα εξής:

  1 Λογική διευθέτηση της επιστροφής της Κρατικής οφειλής των 7,5 δις προς το ΤΚΑ στη βάση συμπεφωνημένων ενεργειών και χρονοδιαγράμματος.

  4.2. Άμεση εφαρμογή του νόμου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Άρθρο 73 παρ. 6 εδ. 2), βάσει του οποίου οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας υποχρεούντο μέχρι τον Μάρτιο του 2010 να καταθέσουν νομοσχέδιο προς δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής διαχείρισης του αποθεματικού του ΤΚΑ· ποινική δίωξη των Υπουργών για μη εφαρμογή του νόμου. Στην Ετήσια Έκθεση 2015 σελίδες 141 και 142 ο Γενικός Ελεγκτής Ο Γενικός καταλήγει συμφωνώντας με τις επισημάνσεις μας και απαντώντας στην επιστολή του Διευθυντή ΥΚΑ ότι ναι μεν παραβιάζουμε το νόμο, όμως αυτό εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ως εξής»:

 

“Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με την προσέγγιση αυτή, αφού, ως γνωστό, το δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να θεμελιώσει απαλλαγή από τη νομιμότητα.”

 

Σε σχέση με την ποινική δίωξη των Υπουργών, έχουν αποσταλεί προς τον Γενικό Εισαγγελέα δύο επιστολές ημερομηνίας 25.08.2015 και 26.10.2015 στις οποίες καταγράφονται αυτοί οι προβληματισμοί, ως και η θέση μας ότι εφόσον, ως εισηγούμαστε υπάρχει ευθεία παράβαση του Νόμου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οφείλει ο Γενικός Εισαγγελέας να παρέμβει, προβαίνοντας σε ποινική δίωξη

 

Όταν τέθηκε το θέμα στο Γενικό Εισαγγελέα, με επιστολή του μέλους μας Μιχάλη Παρσκευά, στις 25/8/2015 και στις 26/10/15 αυτός απάντησε με επιστολή του στις 4/11/2015  ότι «όπως μας πληροφορεί το Υπουργείο Οικονομικών», ο λόγος που «δεν έχει υποβληθεί ακόμα νομοσχέδιο για την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεματικών» του ΤΚΑ είναι επειδή «δεν έχει μέχρι τώρα διασφαλιστεί η δημιουργία ικανοποιητικού αποθεματικού, όπως προϋποθέτει το Άρθρο 73(6)(β)».

 

Η απάντηση όμως αυτή είναι τουλάχιστον προβληματική: Πρώτο, ο Γενικός Εισαγγελέας αντί να κάνει έρευνα, άκριτα υιοθετεί τι «τον πληροφορεί» το Υπουργείο Οικονομικών! Έχει υποχρέωση όμως να ελέγξει το Υπουργείο, και όχι απλά να μεταφέρει ό,τι του λένε ιδίως επί νομικών ζητημάτων που είναι ο μόνος αρμόδιος επί αυτών. Δεύτερο ο ΥΠΟΙΚ και η ΥΠΕΠΚΑ έχουν ήδη παραβιάσει το Νόμο εφόσον ο Νόμος προνοούσε ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2010έπρεπε να είχε δημιουργηθεί πραγματικό αποθεματικό. Ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε ότι «δεν συντρέχει λόγος για ποινική δίωξη χωρίς όμως να το τεκμηριώνει.

4.3. Εφαρμογή του Άρθρου 9 του Συντάγματος, που ορίζει ξεκάθαρα ότι οι πτωχοί (και αυτοί που αδυνατούν να καταβάλλουν εισφορές) πρέπει να προστατεύονται και όχι να φυλακίζονται.

4.4. Εφαρμογή του 4ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ορίζει ότι ουδείς φυλακίζεται για χρέη.
 

 

 

Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

 

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο της Βουλής, Κύριο Δημήτρη Συλλούρη. Αριθμός Φαξ: 22677201

Πρόεδρο και Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αριθμός Φαξ: 22668219

 

 

Έγγραφα:

 1. http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2015/new012015a.htm

 

 1. https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13156.pdf

 

 1. http://www.spiegel.de/international/europe/the-imf-admits-serious-mistakes-on-greek-bailout-a-904093.html

 

 1. https://www.ft.com/content/6924ee76-cdfb-11e2-8313-00144feab7de

 

 1. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16228.pdf

 

 1. https://www.oecd.org/eco/outlook/OECD-Bloomberg-LSE-Forecasting-Presentation.pdf]

 

 1. https://www.ft.com/content/a4b1e3aa-9320-11e3-8ea7-00144feab7de

 

 1. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/el

 

 1. https://gking.harvard.edu/files/gking/files/jep2e292e22e239.pdf

 

 

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Ο Νόμος που ετοιμάσαμε: Τροποποίηση ν. Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αυτή είναι η πρόταση τροποποιήσης του Νόμου που προετοίμασε η Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (σε συνεργασία με τους Οικολόγους, και ψάχνοντας κι άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα να την υποστηρίξουν).

Υπάρχουν αλλαγές σε διάφορα άρθρα του υφιστάμενου νόμου, το ουσιώδες όμως άρθρο είναι το Άρθρο 72, που αφορά στην εξουσία διαχείρισης του ενεργητικού και του αποθεματικού του ΤΚΑ. Ως έχει ο Νόμος σήμερα, η εξουσία αποδίδεται στον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών· εμείς προτείνουμε να περάσει η εξουσία στα χέρια τουΣυμβουλίου (του οποίου ως έχει σήμερα ο νόμος, ο ρόλος του είναι μόνο συμβουλευτικός και άρα μη δεσμευτικός- ο Υπουργός απλά τους αγνοεί), το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα εκλέγεται απευθείας από τους ασφαλισμένους με σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με πρόνοια για ανάκληση μελών του Συμβουλίου από τους ασφαλισμένους. Υπάρχει επίσης πρόνοια για να προηγηθεί δημόσια διαβούλευση. Επίσης, όπου υπάρχει αναγκαστικά εξουσία σε Υπουργό, αυτή μεταφέρεται από τον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Εργασίας. Αυτή είναι η ουσία της πρότασης. Κοινοποιήστε ελεύθερα, συζητήστε ελεύθερα, στηρίξετε την προσπάθειά μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε οι ασφαλισμένοι να διεκδικήσουμε το κρατικό χρέος και να πάρουμε στα χέρια μας το ταμείο μας και την κοινωνική ασφάλισή μας.

Current SIF Law (dragged)

MODIFICATIONS AS PROPOSED (dragged)

Μπορείτε να δείτε τις εισηγήσεις για αλλαγές κάθε άρθρου αντιπαρατιθέμενες στον πιο κάτω πίνακα. Στα αριστερά ο υφιστάμενος Νόμος, στα δεξιά οι αντίστοιχες τροποποιητικές εισηγήσεις.

Αρ. Ο περι Κοινωνικών Ασφαλίσεων νόμος του 2010 (59(Ι)/2010) Αρ. Πρόταση Τροποποίησης Νόμου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Άρθρο 14
(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται, κατόπιν υποβολής αίτησης προς το Διευθυντή, να ασφαλιστεί προαιρετικά εάν – 

(α) έχει πραγματική βασική ασφάλιση, ίση με μια (1) τουλάχιστον ασφαλιστική μονάδα, ή

 

(β) έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και εργάζεται εκτός Κύπρου στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο έδαφος τρίτης χώρας:

 

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), «κύπριος εργοδότης» σημαίνει εργοδότη που έχει τη συνήθη διαμονή του ή επαγγελματική εγκατάσταση στην Κύπρο ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στην Κύπρο ή στο οποίο κύπριος πολίτης ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στην Κύπρο, μετέχει ουσιωδώς.

Διαγραφή
Άρθρο 20
1 Το εβδομαδιαίο και ετήσιο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για το έτος 2009 είναι €162,22 και €8.435, αντίστοιχα, και για κάθε έτος εισφορών αυξάνεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου των ασφαλιστέων αποδοχών κατά το προηγούμενο έτος εισφορών σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο αυτού έτος εισφορών.  1 Το εβδομαδιαίο και ετήσιο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για το έτος 2009 είναι €162,22 και €8.435, αντίστοιχα, και για κάθε έτος εισφορών αυξάνεται με απόφαση του Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου των ασφαλιστέων αποδοχών κατά το προηγούμενο έτος εισφορών σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο αυτού έτος εισφορών.
3 Μετά τη διεξαγωγή της έρευνας που προβλέπεται στο εδάφιο (2), συντάσσεται από τον αναλογιστή έκθεση στον Υπουργό που υποβάλλεται όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου του έτους που έπεται του έτους εισφορών στο οποίο αναφέρεται η έρευνα. 3 Μετά τη διεξαγωγή της έρευνας που προβλέπεται στο εδάφιο (2), συντάσσεται από τον αναλογιστή έκθεση στο Συμβούλιο που υποβάλλεται όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου του έτους που έπεται του έτους εισφορών στο οποίο αναφέρεται η έρευνα.
Άρθρο 69- Διορισμός επιθεωρητών
1 Ο Διευθυντής δύναται να διορίσει οποιοδήποτε από τους λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως επιθεωρητή, για να ασκεί τις εξουσίες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο. 1 Ο Διευθυντής δύναται με τη συγκατάθεση του Συμβουλίου να διορίσει οποιοδήποτε από τους λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως επιθεωρητή, για να ασκεί τις εξουσίες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο.
2 Κάθε ενέργεια, στην οποία υποχρεούται ή εξουσιοδοτείται να προβεί ο Διευθυντής δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να γίνει από επιθεωρητή που διορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή από οποιοδήποτε άλλο λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον οποίο ο Διευθυντής παρέχει τη σχετική με το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση. 2 Κάθε ενέργεια, στην οποία υποχρεούται ή εξουσιοδοτείται να προβεί ο Διευθυντής δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να γίνει από επιθεωρητή που διορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή από οποιοδήποτε άλλο λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον οποίο ο Διευθυντήςμε τη συγκατάθεση του Συμβουλίου παρέχει τη σχετική με το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση.
Άρθρο 72 – Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
1 Ιδρύεται Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που στο εξής θα αναφέρεται ως «το Συμβούλιο», το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη που διορίζονται από τον Υπουργό 1 Ιδρύεται Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που στο εξής θα αναφέρεται ως «το Συμβούλιο», το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα ακόλουθα δεκαεννιά (19) μέλη:
(α) τον Πρόεδρο που προέρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία, Διαγραφή
(β) τρία (3) μέλη που προέρχονται επίσης από τη Δημόσια Υπηρεσία, 1 (α) δύο (2) μέλη που προέρχονται επίσης από τη Δημόσια Υπηρεσία, και διορίζονται από τον Υπουργό Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
(γ) δέκα (10) μέλη που διορίζονται, αφού ο Υπουργός συμβουλευτεί τους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς των μισθωτών και των εργοδοτών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν εξίσου τα συμφέροντα των μισθωτών και των εργοδοτών, 1 (β) δέκα (10) μέλη που εκλέγονται από τους ασφαλισμένους, με βάση Εσωτερικούς Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έπειτα από δημόσια διαβούλευση που προηγείται, όπως καθορίζεται στο εδάφιο 3 του άρθρου 72 του παρόντος νόμου
1 (γ) δύο (2) μέλη διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έπειτα από διαβούλευση και με τη σύμφωνη γνώμη των συντεχνιών των μισθωτών
(δ) τέσσερα (4) μέλη που διορίζονται, αφού ο Υπουργός συμβουλευτεί τους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς των αγροτών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των αγροτών, και 1 (δ) τρία (3) μέλη διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έπειτα από διαβούλευση και με τη σύμφωνη γνώμη των αγροτικών οργανώσεων, και
(ε) τρία (3) άλλα κατάλληλα μέλη που δεν υπάγονται σ’ οποιαδήποτε των ανωτέρω κατηγοριών, από τα οποία το ένα αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των αυτοτελώς εργαζομένων.  1 (ε) δύο (2) άλλα κατάλληλα μέλη που δεν υπάγονται σ’ οποιαδήποτε των ανωτέρω κατηγοριών, από τα οποία το ένα αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των αυτοτελώς εργαζομένων.
2 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, με δυνατότητα επαναδιορισμού μετά τη λήξη της θητείας τους: 2 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται και διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, με δυνατότητα επανεκλογής ή/και επαναδιορισμού μετά τη λήξη της θητείας τους:
Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται, για εύλογη αιτία, να ανακαλέσει οποτεδήποτε το διορισμό του Προέδρου ή οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου.  Νοείται ότι ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται, για εύλογη αιτία, να ανακαλέσει οποτεδήποτε το διορισμό μέλους του Συμβουλίου το οποίο ο ίδιος διόρισε
Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν δύναται να ανακαλέσει διορισμό μέλους το οποίο εξελέγηκε απευθείας από τους ασφαλισμένους.
4 Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται και διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, με δυνατότητα επαναδιορισμού μετά τη λήξη της θητείας τους για μία ακόμη θητεία.
3 Το Συμβούλιο δύναται να εκδώσει εσωτερικούς κανονισμούς που να διέπουν τη διαδικασία του, τη σύγκληση των συνεδριάσεών του και την απαιτούμενη απαρτία. 5 Το Συμβούλιο δύναται να εκδώσει εσωτερικούς κανονισμούς που να διέπουν τη λειτουργία του, τη σύγκληση των συνεδριάσεών του και την απαιτούμενη απαρτία.
3(α) Ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός δύο μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου ορίζει Λειτουργό Διαβούλευσης και Συντονιστή Διαβούλευσης.
3(β) Ο Λειτουργός Διαβούλευσης και ο Συντονιστής Διαβούλευσης ειδοποιούν εντός ενός μήνα από τον διορισμό τους όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που δύναται να λάβουν μέρος στη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης για την έκδοση εσωτερικών κανονισμών που θα διέπουν την εκλογική διαδικασία των αιρετών μελών του Συμβουλίου, υπό την επίβλεψη του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.
4 Το Συμβούλιο δύναται να ασκεί τις αρμοδιότητές του και σε περίπτωση που χηρεύει η θέση οποιουδήποτε μέλους.  6 Το Συμβούλιο δύναται να ασκεί τις αρμοδιότητές του και σε περίπτωση που κενωθεί η θέση οποιουδήποτε μέλους
5 Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να συμβουλεύει τον Υπουργό σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: 7 Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:
(α) Τον ετήσιο προϋπολογισμό διοικητικών δαπανών, περιλαμβανομένων και των αναγκών σε προσωπικό, για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Ταμείου για παροχές, 7 (α) Τον ετήσιο προϋπολογισμό διοικητικών δαπανών, περιλαμβανομένων και των αναγκών σε προσωπικό, για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Ταμείου για παροχές,
(β) τους ετήσιους λογαριασμούς του Ταμείου, 9 (α) Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να ενημερώνει όπως ήθελε αποφασίσει τους ασφαλισμένους αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα: 

α)τους ετήσιους λογαριασμούς του Ταμείου,

(γ) την ετήσια έκθεση του Διευθυντή, 7 (β) την ετήσια έκθεση του Διευθυντή,
(δ) κάθε ζήτημα που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, 7 (γ) κάθε ζήτημα που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου,
(ε) κάθε προτεινόμενη τροποποίηση στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς, Διαγραφή
(στ) την έκθεση που υποβάλλει κάθε φορά ο αναλογιστής σύμφωνα με το άρθρο 76, 7 (δ) την έκθεση που υποβάλλει κάθε φορά ο αναλογιστής σύμφωνα με το άρθρο 76,
(ζ) την επένδυση του ενεργητικού του Ταμείου, και 9 (β) Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να ενημερώνει όπως ήθελε αποφασίσει τους ασφαλισμένους αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα: 

Β) την επενδυτική πολιτική που ακολουθεί αναφορικά με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(η) κάθε άλλο θέμα που ο Υπουργός ή ο Διευθυντής κρίνει σκόπιμο να παραπέμψει στο Συμβούλιο.  7 (ε) κάθε άλλο θέμα που ο Υπουργός ή ο Διευθυντής κρίνει σκόπιμο να παραπέμψει στο Συμβούλιο.
6 Το Συμβούλιο εξετάζει, τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις (3) μήνες, τις δραστηριότητες του Ταμείου. 10 Το Συμβούλιο εξετάζει, τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις (3) μήνες, τις δραστηριότητες του Ταμείου
Άρθρο 73
6 Ο Διευθυντής, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών, επενδύει το ενεργητικό του Ταμείου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των αποθεμάτων του, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια, ρευστότητα και απόδοση των επενδύσεων, το ρόλο τον οποίο οι επενδύσεις αυτές πρέπει να διαδραματίζουν στη γενικότερη αναπτυξιακή προσπάθεια και την κυβερνητική δημοσιονομική και οικονομική πολιτική: Διαγραφή
Άρθρο 76
1 Αναλογιστής, τον οποίο διορίζει ο Υπουργός, προβαίνει ανά τριετία σε ανασκόπηση της όλης εφαρμογής του παρόντος Νόμου και της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου: 1 Αναλογιστής, τον οποίο διορίζει το Συμβούλιο, προβαίνει ανά τριετία σε ανασκόπηση της όλης εφαρμογής του παρόντος Νόμου και της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου:
Νοείται ότι, τέτοια ανασκόπηση δύναται, κατά την κρίση του Υπουργού, να διεξαχθεί και πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την τελευταία ανασκόπηση.  Νοείται ότι, τέτοια ανασκόπηση δύναται, κατά την κρίση του Συμβουλίου, να διεξαχθεί και πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την τελευταία ανασκόπηση.
2 Σε κάθε ανασκόπηση, ο αναλογιστής υποβάλλει έκθεση στον Υπουργό για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και για την επάρκεια ή μη των εισφορών, που καταβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να καλύψουν τις παροχές και άλλες υποχρεώσεις του Ταμείου 2 Σε κάθε ανασκόπηση, ο αναλογιστής υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιογια την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και για την επάρκεια ή μη των εισφορών, που καταβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να καλύψουν τις παροχές και άλλες υποχρεώσεις του Ταμείου
Νοείται ότι, ο Συμβούλιο προχωρεί αμέσως σε κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων ενημερωτικής έκθεσης αναφορικά με τα αποτελέσματα της έκθεσης του αναλογιστή επί της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου:Νοείται περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων της πιο πάνω επιφύλαξης, εφόσον καταδεικνύεται από τα συμπεράσματα οποιασδήποτε αναλογιστικής μελέτης ότι δεν διασφαλίζεται επαρκώς η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου, το Συμβούλιο ενημερώνει τον Υπουργό ο οποίος αφού προχωρήσει αμέσως σε διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο, καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο εντός ενός έτους νομοσχέδιο για την περαιτέρω ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του Ταμείου.
Άρθρο 87
1 (α) Όλα τα οφειλόμενα στο Ταμείο ποσά μπορούν να διεκδικηθούν ως χρέη που οφείλονται στη Δημοκρατία και, χωρίς να αποκλείεται οποιοδήποτε άλλο μέτρο, μπορούν να αποτελέσουν ως συμβατικό χρέος το αντικείμενο πολιτικής αγωγής που εγείρεται από το Διευθυντή. 1(α) Όλα τα οφειλόμενα στο Ταμείο ποσά μπορούν να διεκδικηθούν ως χρέη που οφείλονται στο Ταμείοκαι, χωρίς να αποκλείεται οποιοδήποτε άλλο μέτρο, μπορούν να αποτελέσουν ως συμβατικό χρέος το αντικείμενο πολιτικής αγωγής που εγείρεται από το Διευθυντή.
2 (2) Πολιτική αγωγή, που έχει ως αντικείμενο ποσά τα οποία οφείλονται στο Ταμείο, δύναται να εγερθεί από επιθεωρητή ή άλλο λειτουργό εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό με βάση ειδικές ή γενικές οδηγίες του Διευθυντή και κάθε επιθεωρητής ή λειτουργός εξουσιοδοτημένος με αυτόν τον τρόπο, δύναται, με τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, να διευθύνει τη διεξαγωγή τέτοιας αγωγής.  (2) Πολιτική αγωγή, που έχει ως αντικείμενο ποσά τα οποία οφείλονται στο Ταμείο, δύναται να εγερθεί από επιθεωρητή ή άλλο λειτουργό εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό με βάση ειδικές ή γενικές οδηγίες του Συμβουλίου και κάθε επιθεωρητής ή λειτουργός εξουσιοδοτημένος με αυτόν τον τρόπο, δύναται, με τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, να διευθύνει τη διεξαγωγή τέτοιας αγωγής. 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Video ανάλυση H θεωρία της σύγκρουσης των πολιτισμών που ανέπτυξε ο Χάντιγκτον μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και της πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης και του διπολικού κόσμου. Οι μουσουλμάνοι και ο ισλαμικός κόσμος ως αναδυόμενος πολιτισμός που προσπαθεί όπως τους υπόλοιπους 7 να επιβληθούν στον κυρίαρχο που είναι ο δυτικός

 

13 νεκροι 50 τραυματιες απο τρομοκρατικη επιθεση στην Βαρκελωνη…… το ιδεολογικο κομματι δεν πρεπει να παραγνωριζεται

Πολλοι ψυχατζιστες γεννηθηκαν μεγαλωσαν σε δυτικες πολεις με αξιοπρεπη διαβιωση…. και ομως φανατιστηκαν και εγιναν δολοφονοι

Δεν πρεπει να τα βλεπουμε μονο μεσα απο τα δικα μας πολιτισμικα κριτηρια και δεδομενα

Οταν ο αστειος Γιωργος Βασιλειου το 1988 ως προεδρος δηλωνε οτι θα λυσει το κυπριακο σε…. 100 το πιστευε αληθινα ως γελοιος αδαης ανθρωπακος που νομιζει οτι ολοι σκεφτονται με τον ιδιο τροπο που σκεφτεται αυτος

Οταν παραγνωριζεται το πολιτισμικο και ιδεολογικο κομματι σε μια αναλυση τοτε απλα φανερωνεται η πληρης άγνοια του πως λειτουργει ο κοσμος

Το τι ειναι σωστο και τι συμφερει καποιον πχ την τουρκια ή μια φανατικη οργανωση το ξερουν μονο αυτοι που εχουν τα δικα τους δεδομενα

Το πολιτισμικο κομματι ειναι το κλειδι

 

H θεωρία της σύγκρουσης των πολιτισμών που ανέπτυξε ο Χάντιγκτον μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και της πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης και του διπολικού κόσμου. Οι μουσουλμάνοι και ο ισλαμικός κόσμος ως αναδυόμενος πολιτισμός που προσπαθεί όπως τους υπόλοιπους 7 να επιβληθούν στον κυρίαρχο που είναι ο δυτικός

Ανάπτυξη της θεωρίας αυτής και πως αυτό επηρεάζει άμεσα την ζωή μας, πολύ περισσότερο εμάς εδώ στην Κύπρο που είμαστε στο μάτι του κυκλώνα λόγω θέσης μας στην Μέση Ανατολή κάτω από την Τουρκία του Ερτογάν του θρησκευτικού φανατισμού του ισλαμικού φονταμενταλισμού

Carpe Diem 13/1/2017

1 σχόλιο

Filed under "θεσμοί"

Ο Ερτογάν άμεσα λέει στους τούρκους της Γερμανίας τι να ψηφίσουν…

http://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKCN1AY17Z

Στις 24 Σεπτεμβριου 2017 η γερμανία έχει πολυ σημαντικες γενικες εκλογες με την Μερκελ των χριστιανοδημοκρατων να διεκδικει την 4η!!! (τέταρτη) θητεία της κόντρα στον σουλτς σοσιαλδημοκρατων

Οι πολιτικες δεν διαφερουν ουσιαστικα τουλαχιστον οσον αφορα εμας> εξωτερικη πολιτικη και ευρ ενωση

Στην Γερμανια ζουν 3 εκατομυρια γερμανοι πολιτες τουρκικης καταγωγης

Ο Ερτογαν παρεμβαινει αμεσα στην εκλογικη διαδικασια με απολυτως εχθρικη σταση κατα της Μερκελ του Σουλτς και βασικα ολων που ονομαζει εχθρους της Τουρκιας και καλει αμεσα να τους δωσουν ενα μαθημα!

Ειναι τρομακτικο!

Αμεση παρεμβαση στην Γερμανια χωρις καμια θεσμικη ιδιοτητα, εγγυησεις και επεμβατικα δικαιωματα

Απλα χρησιμοποιει ωμα τους ανθρωπους «του» στην χωρα και προωθει την ατζεντα του

Δεν τον κοφτει καν το γεγονος οτι ετσι κι αλλοιως θα βγει ειτε η Μερκελ ειτε ο Σουλτς και θα τους εχει ως συνομιλητες του

Τώρα, αν δεν δισταζει να πρατει χωρις θεσμικο ρολο ετσι στην Γερμανια σκεφτειτε στην περιπτωση της Κυπρου με ενα
Erdogan tells Turks in Germany to vote against Merkel

«The Christian Democrats [CDU], SPD [Social Democrats], the Green Party are all enemies of Turkey,» he said.
The Turkish diaspora in Germany is estimated to number about three million people. «I think they will be giving the necessary lesson to those parties at the ballot box,» Mr Erdogan said.

http://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKCN1AY17Z

«I am calling on all my countrymen in Germany: the Christian Democrats, SDP, the Green Party are all enemies of Turkey. Support those political parties who are not enemies of Turkey,» Erdogan said after Friday prayers in Istanbul, urging ethnic Turks in Germany to «teach a lesson» to those parties.

http://amp.dw.com/…/turkey-hits-back-at-germany-…/a-40162026

Turkish President Recep Tayyip Erdogan slammed the German government on Saturday for criticizing his appeal to ethnic Turks living in Germany not to vote for the county’s two ruling parties in the upcoming September elections.

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Τουρκικοί βομβαρδισμοί στην Τυλληρία το 1964 ναπαλμ, το ψήφισμα ΟΗΕ 186/1964 βάση του οποίου συνεχίζει να υπάρχει το κράτος της Κύπρου με το δίκαιο της ανάγκης, ανάλυση του 71 σελίδων ριπορτ του ΟΗΕ για τα γεγονότα από τον Δεκέμβριο 1963 και τις μάχες μεταξύ της Κυβέρνησης όπως λέει ο ΟΗΕ και των τ/κ παραστρατιωτικών ομάδων #carpediem 10/8/2017

Οι τουρκικοί βομβαρδισμοί στην Τυλληρία το 1964 με βόμβες ναπαλμ,
το πλέον σημαντικό ψήφισμα του ΟΗΕ 186/1964 βάση του οποίου συνεχίζει να υπάρχει το κράτος της Κύπρου με το δίκαιο της ανάγκης,

ανάλυση του 71 σελίδων ριπορτ του ΟΗΕ για τα γεγονότα από τον Δεκέμβριο 1963 και τις μάχες μεταξύ της Κυβέρνησης όπως λέει ο ΟΗΕ και των τ/κ παραστρατιωτικών ομάδων

#carpediem 10/8/2017

 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Ομιλία Μακάριου στον ΟΗΕ 19/7/74 Ανάλυση Συνθήκης Εγγύησης, είχε μονομερές δικαίωμα στρατιωτικής επέμβασης η Τουρκία;

Φωτογραφία του χρήστη Άρθρα Κείμενα Εκπομπές Μιχάλη Παρασκευά.

 

Ο Μακάριος απευθυνθηκε στον ΟΗΕ την 19ην ιουλιου 1974 οταν για μια ακομη φορα έπεσε στην καλοστημενη παγιδα που του εστησαν διαβαζοντας ενα κειμενο καταφανως προβοκατορικο που σιγουρα ετοιμασαν αλλοι

Το κειμενο ηταν τοσο εξοχως στοχοπροσηλωμενο για να δωσει νομικα οπλα και επιχειρηματα πατηματα στην τουρκια που ηδη αρχισε την εισβολη που το μονο που σωζει κατα τη γνωμη μου το Μακαριο οτι δεν το εκανε επι σκοπου ηταν η προφανεστατη πολιτικη του ευηθεια και ισως να ακουγονται προκλητικα αυτα αλλα δυστυχως αυτη την εντυπωση διαμορφωνω οσο μπαινω πιο βαθια στα του κυπριακου

Τα λόγια του Μακάριου στην ομιλία του ήταν αυτά:
«Καλώ τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να καταβάλουν κάθε δυνατήπροσπάθεια, ώστε να τεθεί ένα τέλος στην αφύσικη αυτή κατάσταση που δημιουργήθηκε με το πραξικόπημα των Αθηνών. Καλώ το Συμβούλιο Ασφαλείας να κάνει χρήση όλων των τρόπων και μέσων που διαθέτει, ώστε να αποκατασταθούν χωρίς καθυστέρηση η συνταγματική τάξη και τα
δημοκρατικά δικαιώματα του λαού της Κύπρου.

Όπως ανέφερα ήδη, τα γεγονότα της Κύπρου δεν αποτελούν εσωτερική υπόθεση των Ελληνοκυπρίων. Αφορούν και επηρεάζουν και τους τουρκοκυπρίους. Το πραξικόπημα της ελληνικής χούντας αποτελεί εισβολή, και οι συνέπειές του πλήττουν ολόκληρο τον κυπριακό λαό, Έλληνες και
Τούρκους.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν εγκαταστήσει μία ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο.Η παρουσία της δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική υπό συνθήκες πραξικοπήματος. Το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να καλέσει το ελληνικό στρατιωτικό καθεστώς να αποσύρει τους Έλληνες αξιωματικούς που υπηρετούν στην κυπριακή εθνοφρουρά, και να θέσει τέλος στην εισβολή τους
στην Κύπρο. »

Στην Συνθήκη Εγγυήσεως στο άρθρο 4 καταγράφονται τα εξής:

«Άρθρο ΙV
Εν περιπτώσει παραβιάσεως των διατάξεων της παρούσης συνθήκης, η Ελλάς, η Τουρκία και το Ηνωμένον Βασίλειον αναλαμβάνουσι την υποχρέωσιν όπως διαβουλεύονται μετ΄αλλήλων όσον αφορά τας παραστάσεις ή τα μέτρα, τα αναγκαία δια την διασφάλισιν της τηρήσεως των εν λόγω διατάξεων.

Εφ΄όσον κοινή ή συντονισμένη ενέργεια δεν ήθελεν αποδειχθεί δυνατή, έκαστη των τριών εγγυητριών δυνάμεων επιφυλάσσει εαυτή το δικαίωμα όπως ενεργήση, με μόνον σκοπόν την επαναφοράν της δια της παρούσης συνθήκης δημιουργηθείσης κατάστασης»

Όπως αναφέρω στο βιντεο υπάρχει η γνωμοδότηση του νομικού τμήματος του ΟΗΕ (12/5/1959) που στο συμπέρασμα της καταλήγει:

«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Επί τη βάσει των ανωτέρω υποβάλλεται η γνώμη (it is submitted), ότι η Συνθήκη Εγγυήσεως θα αποτελεί μιαν ισχυράν διεθνή πράξιν, όταν θα τεθή εν πλήρη ισχύι.

Εν τούτοις, εν τη παρούση καταστάσει αναπτύξεως του διεθνούς δικαίου, το άρθρον 3 (σ.σ. 4 του ελληνικού κειμένου) της Συνθήκης δεν δύναται λογικώς να ερμηνευθεί ως παρέχον εις τους εγγυητάς απόλυτον δικαίωμα επεμβάσεως δια της χρήσεως ενόπλου δυνάμεως, εις περίπτωσιν παραβιάσεως των διατάξεων της Συνθήκης.

Τοιαύτη χρήσις βίας δικαιολογείται μόνον εις περίπτωσιν αυτοάμυνης ή υπό την εξουσίαν των Ην. Εθνών ή επί τη προσκλήσει του Κυπριακού Κράτους. »

Πολύ σημαντική επίσης και η γνωμοδότηση του Frank Soskice (της 1/11/1963 μετά από επιστολή πρόσκληση του Γλαύκου Κληρίδη) πρώην Γενικού Εισαγγελέα του Ηνωμένου Βασιλείου ο οποίος συμμετείχε στις δίκες της Νυρεμβέργης κατά των ναζί.

«Εν όψει των παραπάνω σκέψεων θα παραθέσω με συνοπτική μορφή ερωτήσεων αυτά που αντιλαμβάνομαι ότι ερωτήθηκα και τις απαντήσεις που νομίζω ότι πρέπει να δοθούν:

1. Δίνει η Συνθήκη Εγγύησης το δικαίωμα επέμβασης στην περίπτωση αναθεώρησης των άρθρων 123 και 173 του Συντάγματος; (σσ αναφέρεται στα 13 σημεία του Μακάριου)
Ναι, αν οι αναθεωρήσεις γίνουν χωρίς γενική συμφωνία αλλά μόνον αν οι αναθεωρήσεις στην ουσία διαταράσσουν την προστασία που παρέχεται στην τουρκική μειονότητα. Η μη επακριβής συμμόρφωση στα άρθρα αυτά δε δίνει τέτοιο δικαίωμα.

2. Η Συνθήκη Εγγύησης μόνη της ή μαζί με τις άλλες Συνθήκες συνιστά ή αποτελεί μέρος μιας τοπικής διευθετήσεως όπως αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 52 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών; Ναι

3. Οι λέξεις «να αναλάβουν δράση» που περιέχονται στο άρθρο IV της Συνθήκης Εγγυήσεων στις περιστάσεις που έχουν προκύψει νομιμοποιούν την Τουρκία να αναλάβει μονομερή στρατιωτική δράση χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας; Όχι, και το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν μπορεί να εγκρίνει τέτοια επέμβαση εκτός εάν η Τουρκία μπορέσει να αποδείξει ότι έκανε γνήσιες προσπάθειες να εξασφαλίσει συντονισμένη δράση με τις άλλες εγγυητριες δυνάμεις της Συνθήκης.

4. Οι δυσκολίες που εγείρονται σε σχέση με την εφαρμογή των προνοιών του Συντάγματος οι οποιές προσφέρουν προστασία στην τουρκική μειονότητα και ιδιαίτερα τα άρθρα 123 και 173 νομιμοποιουν την Τουρκία σύμφωνα με την αρχή «rebus sic standibus» να αποσυρθεί μονομερώς από τη Συνθήκη και να απαρνηθεί τις υποχρεώσεις που αυτή επιβάλλει; Όχι»

=====

Η ομιλία του Μακάριου ήταν ένα καλοστημένο κόλπο που του έστησαν οι άγγλοι ουσιαστικά οι οποίοι του την έγραψαν και ο οποίος έπεσε στην παγίδα

Σημεία κλειδιά για να γίνει αντιληπτό το τι έγινε:

Όταν δεν μπορεί να γίνει συντονισμός των εγγυητρίων δυνάμεων τότε μπορεί μια εξ αυτών να δράσει μονομερώς

Ο Μακάριος κατηγορεί ευθέως την μιά εγγυτρια δύναμη την Ελλάδα ότι είναι αυτή που παραβίασε την συνταγματική τάξη άρα εξυπακούεται ότι προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει συντονισμός μεταξύ τους

Ο Μακάριος ευχαρίστησε την Αγγλία για την συνδρομή της στην επίλυση της «κρίσης» άρα έκανε το δικό της κομμάτι

Ο Μακάριος ρητά λέει δεν είναι ενδοελληνικό ζήτημα και δεν κινδύνεουν μόνο ελληνοκύπριοι αλλά ότι κινδυνεύουν οι τουρκοκύπριοι

Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία σύμφωνα με τα άρθρα 123 και 173 Συντάγματος που προσφέρουν προστασία στυος τουρκοκύπριους σύμφωνα με την γνωμοδοτηση του Φρανκ Σοσκισε πιο πάνω όχι απλά έχει το δικαίωμα να τους παρέχει προστασία αλλά δεν μπορεί καν να υποχωρήσει από αυτά της τα δικαιώματα

Στρατιωτική επέμβση μπορεί να γίνει μόνο με την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλίας και αφού αποδείξει ότι έκανε γνήσιες προσπάθειες να εξασφαλίσει συντονισμένη δράση με τις άλλες εγγυητριες δυνάμεις,

Ο Μακάριος ζητά την συνδρομή του Συμβουλίου Ασφαλείας για να αντιμετωπιστεί μια στερατιωτική εισβολή που δολοφνεί χιλιάδες ελληνοκύπριους αλλά και τουρκοκύπριους, συντονισμός μεταξύ ελλάδας και τουρκίας δεν μπορεί να γίνει εκ των πραγμάτων, έχει την υποχρέωση να προστατεύσει τα δικαιώματα των τουρκοκυπρίων που παραβιάζονταιι σύμφωνα με τον μακάριο, το στρατιωτικό τμήμα του ΟΗΕ η ουνφικυπ είναι ανήμπορο να παρέμβει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, άρα ουσιαστικά εμμέσως πλην σαφώς η στρατιωτική βία μόνο με αντίστοιχη βία μπορεί να αντιμετωπιστεί και εφόσον ο ΟΗΕ το ένοπλο τμήμα του ει΄ναι ανήμπορο τότε τι ακριβώς μένει;

Σε καμιά απολύτως περίπτωση δεν εισηγούμαι ότι η τουρκία έχει δικαίωμα στρατιωτικής εισβολής, αυτό που λέω είναι ότι η ομιλία του Μακάριου όπως διατυπώθηκε ήταν επακριβώς για να δώσει τα κατάλληλα νομικά επιχειρήματα προς αυτή την κατεύθυνση και ουσιαστικά να δώση νομικό πάτημα για την εισβολή της τουρκίας την οποία κάλεσε ο Μακάριος εμμέσως πλην σαφώς

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Mega 31/8/17 To τεράστιο σχολείο της προσπάθειας από το 2014, άνθρωποι, προσαρμογή, επιμονή υπομονή

Κάθε τι στην ζωή μας μπορεί να μας διδάξει, γηράσκω αεί διδασκόμενος, πολύ περισσότερο όταν αυτό το κάτι είναι μια τεράστια προσπάθεια στην οποία αφιερώνεσαι και θέτεις σε πρακτική εφαρμογή τα πιστεύω σου και αναμένεις και ελπίζεις

Η προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε από το 2014 υπήρξε ένα τεράστιο σχολείο ζωής, με πάρα πολλά διδάγματα, για τους ανθρώπους τούντου τοπου ιδίως και το τι προσδοκίες πρέπει να υπάρχουν

Από τότε αντιελήφθηκα πάρα πολλά, τόσο για ανθρώπους που ήταν κοντά όσο και από ανθρώπους γενικότερα

Οι κυπρέοι……

Το πιο σημαντικό είναι να είσαι αληθινός απέναντι στον εαυτό σου

Η πολιτική έχει να κάνει με την λογική πρωτίσως και την προσαρμογή στην πραγματικότητα, αλλοιώς είσαι απλά ένας θρησκόληπτος μιας καλτ καστας

Η πολιτική έχει να κάνει με την πρακτική εφαρμογή του καλώς νοούμενου συμφέροντος της κοινωνίας και με τα αποτέλεσματα και όχι με ιδεολοψίες και μεταφυσικές διεργασίες

Συνεχίζουμε…

Mega 31/8/2017

 

 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"