Tag Archives: ec

ACTA Διεθνής Συμφωνία ουσιαστικής φίμωσης και απόλυτου ελέγχου στο ιντερνετ. 22 χώρες της ΕΕ μαζί και η Ελλάδα την υπέργραψαν… Η Κύπρος ακόμη μαζί με άλλες 7… Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και δεν τον πήραμε χαμπάρι αφού όλα γίνονται στα μουλωκτά.. Ακόμα όμως δεν έχει τεθεί σε ισχύ αφού πρέπει να περάσει από το ΕυρΚοινοβούλιο..Υπάρχει ακόμα χρόνος αντίδρασης

Ψάχνοντας στην διαδικτυακή σελίδα της ΕΕ το Euro Lex για να βρω την συνθήκη διαπίστωσα ότι όλο αυτό δεν είναι καθόλου καινούριο

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?arg0=acta&arg1=&arg2=&titre=titre&chlang=el&RechType=RECH_mot&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7

 

το κείμενο της συνθήκης είναι εδώ

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147937.pdf

εδώ κάποια βίντεο σχετικά

 

Τα πράγματα  ως φαίνεται είναι πολύ σοβαρά και αν πετύχουν να περάσει αυτή συνθήκη από το Ευρωκοινοβούλιο τότε αυτό θα γίνει κοινοτικό δίκαιο και άρα υποχρεωτικό και για μας εδώ στην Κύπρο μάλλον έστω και αν η Κύπρος μαζί με την Γερμανία  Ολλανδία, Εσθονία και Σλοβακία δεν την υπέγραψαν

Πάντως ακόμη υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά για να γίνει αυτή συνθήκη μέρος του κοινοτικού κεκτημένου αφού ακόμα παραμένει απλά πρόταση της Ευρωπαικής Επιτροπής δηλαδή ανθρώπων που δεν έχουν καν την στοιχειώδη «δημοκρατική» νομιμοποίηση που έστω έχουν οι ευρωβουλευτές αφού οι ευρωπαίοι επίτροποι δεν εκλέγονται από κανένα αλλά διορίζονται

πχ η κυπραία επίτροπος Αντρούλλα Βασιλείου δεν εκλέγηκε από κανένα αλλά διορίστηκε από το κυπριακό κράτος

εδώ είναι η συνήθης νομοθετική διαδικασία όπως λέγεται

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0080a6d3d8/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1.html

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η διαδικασία συναπόφασης καθιερώθηκε με η Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1992), ενώ με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1999) διευρύνθηκε και έγινε πιο αποτελεσματική. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, μετονομάστηκε σε συνήθη νομοθετική διαδικασία και έγινε η βασική νομοθετική διαδικασία στο σύστημα λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

 • Η συνήθης νομοθετική διαδικασία θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ίδιο επίπεδο με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ευρύ φάσμα τομέων (για παράδειγμα οικονομική διακυβέρνηση, μετανάστευση, ενέργεια, μεταφορές, περιβάλλον, προστασία των καταναλωτών, κ.λπ.). Η μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών νόμων θεσπίζονται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
 • Η Επιτροπή στέλνει την πρότασή της στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

  • Εκεί η πρόταση εξετάζεται και συζητείται δύο φορές διαδοχικά.
  • Μετά από δύο αναγνώσεις, αν τα δύο θεσμικά όργανα δεν μπορούν να συμφωνήσουν, η πρόταση υποβάλλεται στην επιτροπή συνδιαλλαγής, αποτελούμενη από ίσο αριθμό εκπροσώπων του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.
  • Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέχουν επίσης στις συνεδριάσεις της επιτροπής αυτής και συμβάλλουν στη συζήτηση
  • Όταν η επιτροπή καταλήξει σε συμφωνία, το συμφωνηθέν κείμενο αποστέλλεται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τρίτη ανάγνωση, ώστε να μπορέσουν τελικά να το υιοθετήσουν ως νομοθετικό κείμενο.
  • Η οριστική συμφωνία των δύο θεσμικών οργάνων είναι απολύτως αναγκαία για την έγκριση του κειμένου.
  • Ακόμη κι αν συμφωνηθεί στην επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό κείμενο, το Κοινοβούλιο μπορεί να απορρίψει την προταθείσα πράξη με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
   Δείτε:

   • Άρθρα 3738a41 ,43,53-74 του Κανονισμού
   • Άρθρα 289294 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για να αντιληφθούμε την σοβαρότητα της κατάστασης παραθέτω πιο κάτω κάποια αποσπάσματα από την Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις στις οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:147:0001:01:EL:HTML

3. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων πρέπει να ληφθεί υπόψη από την αρχή των διαπραγματεύσεων και όχι όταν θα έχουν καθοριστεί και συμφωνηθεί τα συστήματα και οι διαδικασίες και είναι πλέον πολύ αργά να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις που να συνάδουν με την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

14. Δεδομένων των ελάχιστων πληροφοριών που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής, ο ΕΕΠΔ επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να προβεί σε ανάλυση των διατάξεων της ACTA. Στην παρούσα γνωμοδότηση, ο ΕΕΠΔ επικεντρώνεται επομένως στην επισήμανση των πιθανών κινδύνων που ενδεχομένως εγκυμονεί η συμφωνία, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, λόγω της εφαρμογής πιθανών συγκεκριμένων μέτρων στους ακόλουθους δύο τομείς: επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον (κεφάλαιο IV) και μηχανισμοί διεθνούς συνεργασίας (κεφάλαιο V).

IV. ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

IV.1. Η ανάγκη ανάλυσης των επιπτώσεων των «πολιτικών διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο ύστερα από τρεις προειδοποιήσεις» στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων

15. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ACTA θα θεσπίσει νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της πειρατείας στο ψηφιακό περιβάλλον [10]. Το πλαίσιο αυτό θα καθορίζει τους όρους δυνάμει των οποίων οι ISP και άλλοι μεσάζοντες στο διαδίκτυο [11] θα καθίστανται υπεύθυνοι για την κυκλοφορία μέσω των εγκαταστάσεών τους υλικού που συνιστά κλοπή δικαιωμάτων δημιουργού. Το πλαίσιο μπορεί επίσης να προβλέπει μέτρα και ένδικα μέσα προς επιβολή στους χρήστες του διαδικτύου για την αναφόρτωση ή την καταφόρτωση υλικού που συνιστά κλοπή δικαιωμάτων δημιουργού. Αν και οι λεπτομέρειες του εν λόγω πλαισίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επισήμως, βάσει των πληροφοριών που έχουν κυκλοφορήσει από διάφορες πηγές, η συμφωνία προβλέπει ενδεχομένως, μεταξύ άλλων, την επιβολή της υποχρέωσης στους ISP να εφαρμόζουν «πολιτικές διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο ύστερα από τρεις προειδοποιήσεις», γνωστές και ως συστήματα «κλιμακούμενης αντίδρασης». Τα συστήματα αυτά θα επιτρέπουν στους κατόχους δικαιωμάτων δημιουργού να παρακολουθούν τους χρήστες του διαδικτύου και να εντοπίζουν πιθανούς παραβάτες δικαιωμάτων δημιουργού. Στη συνέχεια, οι κάτοχοι δικαιωμάτων δημιουργού θα επικοινωνούν με τους ISP για να τους ενημερώσουν για τον φερόμενο ως παραβάτη. Οι ISP με τη σειρά τους θα προειδοποιούν τον χρήστη που εικάζεται ότι παραβιάζει τα δικαιώματα δημιουργού. Ύστερα από τρεις προειδοποιήσεις, η πρόσβαση του τελευταίου στο διαδίκτυο θα διακόπτεται.

16. Ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις για την ACTA, πολιτικές διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο ύστερα από τρεις προειδοποιήσεις εφαρμόζονται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη όπως η Γαλλία. Συζητούνται ακόμη σε διάφορα κοινοτικά φόρα, όπως ο διάλογος των ενδιαφερομένων για την παράνομη αναφόρτωση και καταφόρτωση που διεξάγεται επί του παρόντος υπό την αιγίδα της ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, σε συνδυασμό με την έγκριση της ανακοίνωσης της Επιτροπής περί ενίσχυσης της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά [12]. Συζητήσεις για το συγκεκριμένο θέμα διεξάγονται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης για το σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά (γνωστό ως «έκθεση Gallo»).

17. Τέτοιου είδους πρακτικές παραβιάζουν σοβαρά την ιδιωτική ζωή των προσώπων. Οδηγούν σε γενικευμένη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των χρηστών του διαδικτύου, ακόμη και των πλέον νομοταγών. Θίγουν εκατομμύρια νομοταγείς χρήστες του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών και εφήβων. Εφαρμόζονται από ιδιωτικούς φορείς και όχι από τις αρχές επιβολής του νόμου. Επιπλέον, το διαδίκτυο διαδραματίζει σήμερα κεντρικό ρόλο σε όλες σχεδόν τις πτυχές της σύγχρονης ζωής με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις της διακοπής της πρόσβασης σε αυτό να είναι ενδεχομένως πολύ σοβαρές, καθώς τα πρόσωπα αποκόπτονται από την εργασία, τα πολιτιστικά δρώμενα, τις εφαρμογές ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης, κ.λπ.

===========================

Απλά για να αντιληφθούμε τι μπορεί να γίνει αν περάσει αυτό το πράγμα

αν οι σελίδες της οποίες επισύναψα με λινκ εδώ είχαν κοπυραιτ τότε δεν θα είχα το δικαίωμα να τις κάνω κοπυ πειστ και άρα θα είχα νομικές ίσως και ποινικές επιπτώσεις

αυτά προς το παρόν και θα επανέλθω αργότερα όταν καταφέρω να διαβάσω την συνθήκη πιο αναλυτικά

Advertisement

4 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, αλήθεια