Tag Archives: eur lex

Τράπεζα αίματος ΜΟΝΟ για έλληνες – Τα ιδεώδη του αθλητισμού – Η υποκρισία στο μεγαλείο της

Από νόμιμο κόμμα με την βούλα του Αρείου Πάγου που ψηφίστηκε από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και τους εκπροσωπεί στην βουλή και τα ιδεώδη της

Με τόσους Αφρικανούς στην Ελλάδα.. Τουλάχιστον τα κουνούπια του δυτικού Νείλου..θα τρώνε σπιτικό φαγητό!!!

 2:26 PM – 22 Jul 12 via Twitter for iPhone · Details
Οι ευγενικοί χορηγοί των αθλητικών ιδεωδών κοκα κολα μακντοναλτ κλπ κλπ
Ψήφισμα της ΕΕ για την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την ολυμπιακή Κίνα
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:313E:0463:0465:EL:PDF

http://en.wikipedia.org/wiki/1968_Summer_Olympics#Controversies

κλπ κλπ κλπ

Advertisement

Σχολιάστε

Filed under "δικαιοσύνη", Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες

Οδηγία 46/2000 της ΕΕ – «Ηλεκτρονικό χρήμα» Τι είναι; Υπάρχει κάπου;;; Ο μαγικός τρόπος δημιουργίας χρήματος – Τα όσα διαβάζετε είναι απολύτως προιόν της πραγματικότητας την οποία απλά αγνοείτε

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:275:0039:0043:EL:PDF

Ο∆ΗΓΙΑ 2000/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Σεπτεµβρίου 2000
για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού
χρήµατος

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής, ορισµοί και περιορισµοί δραστηριοτήτων
1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού
χρήµατος.
2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στους οργανισµούς που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/
12/ΕΚ.
3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
α) ως «ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος» νοείται µια επιχείρηση ή
άλλου τύπου νοµικό πρόσωπο, εκτός του πιστωτικού ιδρύµατος
κατά την έννοια του άρθρου 1, σηµείο 1, πρώτο εδάφιο στοι-
χείο α) της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, η οποία εκδίδει µέσα
πληρωµής υπό µορφή ηλεκτρονικού χρήµατος·

β) ως «ηλεκτρονικό χρήµα» νοείται νοµισµατική αξία αντιπροσω-
πευόµενη από απαίτηση έναντι του εκδότη, η οποία:
i) είναι αποθηκευµένη σε ηλεκτρονικό υπόθεµα,
ii) έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηµατικού ποσού τουλά-
χιστον ίσου µε την εκδοθείσα νοµισµατική αξία,
iii) γίνεται δεκτή ως µέσο πληρωµής από άλλες επιχειρήσεις
πέραν της εκδότριας

δηλαδή  με λίγα λόγια ηλεκτρονικό χρήμα είναι η απαίτηση που έχει αυτή η εταιρεία από τον εκδότη

δηλαδή και πάλι, είναι η πίστη και η ελπίδα ότι ο εκδότης (όποιος και να είναι αυτός)

κάποτε θα δώσει στην εταιρεία αυτή όχι ηλεκτρονικό χρήμα αλλά  χρήμα που δεν είναι ηλεκτρονικό (ό,τι και να σημαίνει αυτό γιατί και το τι είναι χρήμα [μη ηλεκτρονικό] δεν είναι ξεκάθαρο)

πχ ο εκδότης είναι πχ μια τράπεζα, ας πούμε η Λίμαν Μπράδερς ή η ασφαλιστική εταιρεία AIG

ο οποίος δείχνει να έχει ηλεκτρονικό υπόθεμα το Χ ποσό

ας πούμε 1 εκατομύριο δολάρια 

Το 1 εκατομύριο δολάρα αυτό η Λίμαν Μπράδερς το έχει αποκτήσει επενδύοντας σε cds της AIG η οποία με την σειρά της επένδυσε σε άλλα ομόλογα άγνωστης προέλευσης κλπ (ΤΙ;;; ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ CDS;;; τς τς αδιάβαστους σας βρίσκω)

Σύμφωνα με αυτή την οδηγία το κυπριακό ελληνικό ισπανικό κλπ Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος

εφόσον η Λίμαν Μπράδερς σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 περίπτωση β εδάφιο i της οδηγίας 46/2000 έχει στο  ηλεκτρονικό της υπόθεμα  ποσό που δείχνει 1 εκατομύριο δολάριο

τότε αυτό το 1 εκατομύριο μπορεί να το εκδώσει η Λίμαν Μπράδερς και το κυπριακό Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος το θεωρεί «ηλεκτρονικό χρήμα»

Δηλαδή, το 1 εκατομύριο δεν μπήκε στα ταμεία του κυπριακού Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος αλλά θεωρείται ως «ηλεκτρονικό χρήμα» 

γιατί η Λίμαν Μπράδερς υπόσχεται στο κυπριακό Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος ότι ΚΑΠΟΤΕ

(μα πότε;;; ποτέ!!!! που λέει και το άσμα των Ξύλινων Σπαθιών)

υπόσχεται που λέτε η Λίμαν Μπράδερς ότ ΚΑΠΟΤΕ θα το δώσει στο κυπριακό ίδρυμα και το κυπριακό ίδρυμα έχει την πίστη και την ελπίδα ότι η απαίτηση του αυτή θα εξαργυρωθεί ΚΑΠΟΤΕ

Ας συνεχίσούμε το παράδειγμα μας αυτό και ας θεωρήσουμε ότι η Λίμαν Μπράδερς έχει ηλεκτρονικό υποθεμα 1 εκατομύριο για το οποίο το κυπριακό Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος έχει απαίτηση από την Λίμαν Μπράδερς ότι κάποια στιγμή θα τα πάρει ως (μη ηλεκτρονικό χρήμα)

ωραία!!

διαβάζουμε παράκατω στην οδηγία
Άρθρο 3
∆υνατότητα εξαργύρωσης
1. Ο κοµιστής ηλεκτρονικού χρήµατος δικαιούται, κατά την
περίοδο ισχύος τον χρήµατος αυτού, να ζητήσει την εξαργυρωσή
του στην ονοµαστική αξία σε κέρµατα και χαρτονοµίσµατα ή µε
µεταφορά σε τραπεζικό λογαριασµό χωρίς άλλα τέλη από τα απο-
λύτως αναγκαία για την εκτέλεση της συγκεκριµένης πράξης.
2. Η σύµβαση µεταξύ του εκδότη και τον κοµιστή ορίζει σαφώς
τους όρους εξαργύρωσης.
3. Στη σύµβαση προβλέπεται ελάχιστο όριο εξαργύρωσης. Το
όριο αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 10 ευρώ

Δηλαδή η Λίμαν Μπράδερς που είναι ο εκδότης κάνει συμφωνία με κάποιον κομιστή πχ την AIG από την οποία επαναγοράζει άλλα ομόλογα και κάνουν την πράξη μέσω του κυπριακού ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

Ο κομιστής μπορεί να απαιτήσει από το ίδρυμα την εξαργύρωση του 1 εκατομυρίου δολαρίων σε χαρτονομίσματα ή κέρματα ή την μεταφορά του 1 εκατομυρίου σε τραπεζικό λογαριασμό

Ας πούμε ότι ο κομιστής η AIG ζητά από το κυπριακό ίδρυμα την μεταφορά του ηλεκτρονικού χρήματος του 1 εκατομυρίου στον τραπεζικό λογαριασμό του που ειναι και πάλι η τράπεζα Λίμαν Μπράδερς 

το κυπριακό ίδρυμα υποχρεούται να μεταφέρει στον τραπεζικό λογαριασμό του κομιστή δηλαδή της AIG το ποσό του 1 εκατομυρίου έστω και αν η Λίμαν Μπράδερς ακόμα δεν έδωσε ούτε ένα σεντ 

Ας πούμε ότι η Λίμαν Μπράδερς δεν απόδωσε ακόμα το ποσό του 1 εκατομυρίου στο κυπριακό ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος

Δηλαδή η Λίμαν Μπράδερς δεν έσωσε ούτε και ένα σεντ ακόμα στο κυπριακό ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος το οποίο όμως εξέδωσε «ηλεκτρονικό χρήμα» το οποίο κατέθεσε ήδη στον τραπεζικό λογαριασμό της AIG

Η AIG  δηλαδή έστω και αν δεν έχει δώσει ούτε ένα σεντ η Λίμαν Μπράδερς δείχνει στους λογαριασμούς της ότι έχει παραλάβει 1 εκατομύριο δολάρια από την Λίμαν Μπράδερς!!!!

ΜΑΓΙΚΟ Ε!!!

Μα που ειναι τα χρήματα;;;

Ας πούμε ότι με άλλες παρόμοιες πράξεις που έκανε το ίδρυμα με άλλους εκδότες και άλλους κομιστές

το ποσό που ακόμα δεν αποδόθηκε από τους εκδότες στο ίδρυμα φτάνει τα 10 εκατομύρια δολάρια

σύμφωνα με το άρθρο 5
Άρθρο 5
Περιορισµοί στις επενδύσεις
1. Η επιχείρηση ηλεκτρονικού χρήµατος επενδύει ένα ποσό του-
λάχιστον ίσο µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της από το
µη αποδοθέν υπόλοιπο του ηλεκτρονικού χρήµατος που έχει εκδώ-
σει, αποκλειστικά στα ακόλουθα στοιχεία:
α) στοιχεία ενεργητικού που σταθµίζονται µε µηδενικό συντελεστή
πιστωτικού κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος 1
στοιχείο α) σηµεία 1, 2, 3, 4 και το άρθρο 44 παράγραφος 1
της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, και έχουν επαρκή ρευστότητα·
β) καταθέσεις όψεως σε πιστωτικά ιδρύµατα της ζώνης Α, όπως
ορίζονται στην οδηγία 2000/12/ΕΚ, και
γ) χρεωστικούς τίτλους οι οποίοι:
i) έχουν επαρκή ρευστότητα,
ii) δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1 στοιχείο α),
iii) αναγνωρίζονται από τις αρµόδιες αρχές ως εγκεκριµένα
στοιχεία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 12 της
οδηγίας 93/6/ΕΟΚ και
iv) εκδίδονται από άλλες επιχειρήσεις εκτός από εκείνες οι
οποίες κατέχουν ειδική συµµετοχή, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, στο συγκεκριµένο
ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος ή οι οποίοι πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς
αυτών των επιχειρήσεων.
2. Οι επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία
β) και γ) δεν µπορούν να υπερβαίνουν το εικοσαπλάσιο των ιδίων
κεφαλαίων τον ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος και υπόκεινται
σε περιορισµούς που είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηροί µε εκεί-
νους που εφαρµόζονται στα πιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε την οδηγία 2000/12/ΕΚ, τίτλος V, κεφάλαιο 2, τµήµα III.

Είπαμε ότι το συνολικό ποσό που δεν έχει αποδοθεί ακόμα στο ίδρυμα από διάφορες εκδότες και κομιστές είναι 200 εκατομύρια δολάρια

Ας πούμε ότι το κυπριακό ίδρυμα έχει κεφάλαια ύψους 10 εκατομυρίων 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 όπως είδαμε πιο πάνω το κυπριακό ίδρυμα έχει το δικαίωμα να επενδύσει
1. Η επιχείρηση ηλεκτρονικού χρήµατος επενδύει ένα ποσό του-
λάχιστον ίσο µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της από το
µη αποδοθέν υπόλοιπο του ηλεκτρονικού χρήµατος που έχει εκδώ-
σε

το ποσό στην περίπτωση μας είναι 200 εκατομύρια  σύμφωνα με το άρθρο αυτό

και μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 5

2. Οι επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία
β) και γ) δεν µπορούν να υπερβαίνουν το εικοσαπλάσιο των ιδίων
κεφαλαίων τον ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος 

Είπαμε τα κεφάλαια του κυπριακού ιδρύματος είναι 10 εκατομύρια

άρα το εικοσαπλάσιο τους είναι τα 200 εκατομύρια

άρα το κυπριακό ίδρυμα μπορεί να επενδύσει 200 εκατομύρια!!!!!!

Ας πούμε  όμως ότι το κυπριακό ίδρυμα δεν είναι άπληστο και αντλεί «χρήμα» μόνο από την πράξη που έκανε η Λίμαν Μπράδερς με την AIG

δηλαδή σύμφωνα με την οδηγία αυτή όπως είδαμε πιο πάνω μπορεί να πάρει το 1 εκατομύριο (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ ΟΥΤΕ ΣΕΝΤ ΑΚΟΜΑ Η ΛΙΜΑΝ ΜΠΡΑΔΕΡΣ) που κατέθεσε στον τραπεζικό λογαριασμό της AIG και να επενδύσει το 20πλάσιο του

δηλαδή το κυπριακό ίδρυμα μπορεί να επενδύσει 20 εκατομύρια απο το 1 εκατομύριο (που δεν έδωσε η Λίμαν Μπράδερς)

επενδύει έτσι αυτά τα 20 εκατομύρια σε cdo της Λιμαν Μπράδερς (τιιιι;;; δεν ξέρετε τι είναι τα cdo;;;;;;; τς τςςς χωριάτες βλάχοι) η οποία με την σειρά της τα επένδυσε σε cds της AIG

και ξαφνικά μια μέρα

ΜΠΟΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΜ

η Λίμαν Μπράδερς καταρρέει με κρότο και μαζί της παρασέρνει και την AIG αφού δεν έχουν κανένα διαθέσιμο υπόλοιπο

καλά όλα αυτά τα ποσά που διακινήθηκαν τι απέγιναν;;;;;

Το 1 εκατομύριο που υποσχέθηκε η Λίμαν Μπράδερς;;;

Το 1 εκατομύριο που κατατέθηκε στον λογαριασμό της AIG;;;

Τα 20 εκατομύρια που επένδυσε το κυπριακό ίδρυμα;;;;;;;;;;;;;

Δηλαδή συνολικά 22 εκατομύρια δολάρια;;;;;;;; Αυτά υπήρξαν ποτέ;;;;; Υπάρχουν;;;;

Εσείς τι νομίζετε;

=======

χρήμα από το πουθενά

χρήμα για τους τραπεζίτες που τυπώνουν όσο θέλουν

κυριολεκτικά όσο θέλουν

και κανένας δεν γνωρίζει που πάει αυτό

σούπερ πληθωρισμός και όχι μόνο

Rep. Alan Grayson questions the FED inspector General where $9 TRillion dollars went… and General Elizabeth Coleman hasn’t a clue…

από το blog του φίλου πασανάκατα

http://pasanakata.blogspot.com/2012/03/9000000000000-missing-from-federal.html

9 τρισεκατομύρια!!!

ούτε να το γράψω δεν ξέρω

βλέπουμεν το βίντεο τζαι δεν μπορούμε να συλλάβουμε καν πόσο σοβαρό και πόσο καθοριστικό ειναι για την ζωή μας τούντο πράμα

μια ιδιωτική τράπεζα (η λεγόμενη ομοσπονδιακή τράπεζα των ηπα) τυπώνει χρήμα που το πουθενά τζαι τύπωσε μέσα 8 μήνες 9 ΤΡΙΣ δολάρια

τα οποία η ελεγκτική αρχή δεν έχει ιδέα ή έτσι λαλεί τουλάχιστον που επήαν!!!!

σοκ τζαι ούτε καν το καταλαβαίνουμε

 

=======

https://osr55.wordpress.com/2011/12/26/3232/

Ο πρόεδρος της FED ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ παραδέχεται ότι απλά τυπώνουν χρήμα από το πουθενά και το δίνουν στις τράπεζες

Όπως γράφτηκε επανειλημμένως σε τούντο μπλοκ οι τράπεζες κατουσίαν εκδίδουν χρήμα από το τίποτα, δηλαδή που δεν αντιστοιχεί σε κάτι χειροπιαστό

όπως ήταν πριν το 1971 όπου για να εκδώσεις χρήμα θα έπρέπε να έχεις τον απαραίτητο χρυσό

διαβάζουμε από την βικιπαιδια

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CF%82

Σύμφωνα με το σύστημα Μπρέττον Γουντς κάθε χώρα που συμμετείχε αναλάμβανε την υποχρέωση να ασκήσει τέτοια νομισματική πολιτική που να διατηρεί την συναλλαγματική της ισοτιμία σταθερή σε μια καθορισμένη τιμή, με μέγιστη απόκλιση ένα τοις εκατό, σε σχέση με τον χρυσό”

Οι ΗΠΑ με πρόεδρο τον Νίξον το 1971 εγκατέλειψαν αυτή την βασική αρχή και πλέον μπορούσαν να εκδίδουν χρήμα από το πουθενά

από αέρα κουπανιστό

αυτό το πράγμα κάνει η FED η λεγόμενη “ομοσπονδιακή” τράπεζα των ΗΠΑ η οποία στην πραγματικότητα είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ενεργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα από το κράτος των ηπα το οποίο δεν ασκεί κανένα έλεγχο πάνω της

επί της ουσίας η FED κάνει το εξής

δημιουργεί χρήμα κυριολεκτικά από το πουθενά το οποίο στην συνέχεια… δανείζει στο κράτος των ΗΠΑ … με τόκο!!

κυριολεκτικό παράδειγμα:

αν το κράτος ζητήσει πχ 2 δις δολάρια η FED απλά θα εκδόσει ένα τραπεζογραμμάτιο ή απλά θα το στείλει σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο θα γράφει 2 δισεκατομύρια προς το κράτος!!!

και έτσι θα έχουμε ολόφρεσκα 2 δισεκατομύρια!!!!!

η FED δηλαδή απλά εκτπυώνει χρήμα από το πουθενά και το δίνει στο κράτος και στις τράπεζες!!!!

printing money!! έτσι απλά

η κοροιδία μέσα στα μούτρα μας

δεν το πιστέυετε;

δείτε τον πρόεδρο της FED τον αρχιμαφιόζο των τοκογλύφων Μπερνάκι να κοροιδεύει τον κόσμο

αφού την μια απορρίπτει ότι απλά τυπώνουν χρήμα printing money και λίγους μήνες μετά απλά λέει ότι ναι τυπώνουμε χρήμα!!!

κατάλαβες φιλήσυχε φιλειρηνικέ σκληρά εργαζόμενε μαλάκα από  που βρίσκουν τα λεφτά οι τράπεζες για τις οποίες δουλεύεις μέχρι τις 8;;;;;

από το Daily Show με τον Jon Stewart

the-big-bank-theory?xrs=share_copy

http://www.thedailyshow.com/watch/tue-december-7-2010/the-big-bank-theory?xrs=share_copy

http://www.thedailyshow.com/watch/tue-december-7-2010/the-big-bank-theory

1 σχόλιο

Filed under "δικαιοσύνη", Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, αλήθεια, κρίση