Category Archives: «θεσμοί»

Νομική επιτυχία σε βρετανικό δικαστήριο για βασανισθέντες αγωνιστές της ΕΟΚΑ από τους άγγλους αποικιοκράτες

Το 2015 καταχωρήθηκε στα βρετανικά δικαστήρια αγωγή για καταβολή αποζημιώσεων από την Βρετανία για βασανιστήρια και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις βρετανικές αποικιακές δυνάμεις στη Κύπρο, κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ.

Οι 34 Ενάγοντες ανάμεσα στους οποίους και δύο γυναίκες, συμμετείχαν στον αγώνα της ΕΟΚΑ και λόγω αυτής τους της συμμετοχής υπέστησαν βασανιστήρια.

Η αγωγή έγινε το 2015 μετά την απολογία του τότε Υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας προς τους Κενυάτες της φυλής των Μάου Μάου, για τα βασανιστήρια που είχαν υποστεί από τις βρετανικές αποικιακές δυνάμεις τη δεκαετία του 1950 και 1960. Η Βρετανία είχε καταβάλει ως αποζημιώσεις στους Μάου Μάου σχεδόν 20 εκατομμύρια στερλίνες σε περισσότερους από 5.000 Μάου Μάου που υπήρξαν θύματα βασανισμών και κακοποιήσεων.

Η αγωγή συνάντησε την ένσταση εκ μέρους της βρετανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η υπόθεση θα έπρεπε να παραπεμφθεί στα κυπριακά δικαστήρια και να δικαστεί σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, η οποία είναι και πιο αυστηρή όσον αφορά την ευθύνη του Κράτους και ενδεχομένως να ενέπιπτε σε συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Στις 12 Ιανουαρίου 2018 ο Δικαστής Justice Kerr απορρίπτοντας την ένσταση της βρετανικής κυβέρνησης σύμφωνα με την οποία ότι εφαρμοστέο δίκαιο είναι το κυπριακό αποφάνθηκε ότι:

«Έχω την εντύπωση, ότι σε αυτή την περίπτωση σε κάθε βαθμό, όταν ένα κράτος πρέπει να ελεγχθεί και να λογοδοτήσει για πράξεις βίας εναντίον πολιτών, θα πρέπει να λογοδοτήσει στα δικά του δικαστήρια, με τους δικούς του νόμους και δεν πρέπει να αποφύγει την ανάληψη της ευθύνης επικαλούμενο έναν αποικιακό νόμο που δημιούργησε το ίδιο.»

“It seems to me that, in this case at any rate, where a state stands to be held to account for acts of violence against its citizens, it should be held to account in its own courts, by its own law and should not escape liability by reference to a colonial law it has itself made,”

Η απόφαση αυτή, δίδει πλέον το δικαίωμα στους Ενάγοντες να συνεχίσουν την αγωγή ενώπιον των βρετανικών δικαστηρίων.

Η απόφαση αυτή του βρετανικού δικαστηρίου, είναι μια μεγάλη νομική νίκη, όσον αφορά τις κρατικές ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις, απέναντι στους πολίτες του και εμπεδώνει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να αποδίδεται στα Δικαστήρια τα οποία θα πρέπει να απονέμουν τόσο ηθική όσο και υλική ικανοποίηση στους πολίτες.Judgment – Sophocleous & Others eoka veterans

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Τι θα συζητηθεί σήμερα στην Βουλή για τον Συνεργατισμό και την Ελληνική Τράπεζα

http://www.parliament.cy/images/media/redirectfile/33-08072018-agenda%203η%20ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ.pdf

 

Opera Στιγμιότυπο_2018-07-07_111828_www.google.com

 

3
η ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΙΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
33
η συνεδρίαση
Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την
Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018, στις 4.00 μ.μ., στο οποίο περιλαμβάνονται επεξηγήσεις για
τα υπό συζήτηση σ’ αυτήν θέματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία

 

1. Σχέδιο απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων για
την έγκριση παροχής κυβερνητικής εγγύησης στο
πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής
Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 22 του περί της Λογιστικής και
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου
[Νόμος αρ. 38(Ι) του 2014].
(Αρ. Φακ. 23.10.002.001).
(Σχέδιο απόφασης της Βουλής για την έγκριση παροχής
κυβερνητικής εγγύησης στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και της
Ελληνικής Τράπεζας.)

 

2. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.142-2018).
2
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε:
α. στις περιπτώσεις πώλησης δανείων, να καταστεί
δυνατή από τον ενυπόθηκο δανειστή η διάσπαση
υποθήκης που εξασφαλίζει πολλές συμφωνίες
δανείων σε μικρότερες υποθήκες, ώστε να μην
μείνουν ανεξασφάλιστα τα δάνεια που δεν θα
πωληθούν όταν η εξασφάλιση μεταφερθεί στον
αγοραστή του δανείου, και
β. να αναθεωρηθεί το Μέρος VIA του βασικού νόμου,
το οποίο αφορά τις εκποιήσεις ενυπόθηκου
ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή.)

 

3. Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και
για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.143-2018).
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε μεταξύ άλλων
ναα.
διασφαλίζεται ότι όλες οι εξασφαλίσεις
μεταβιβάζονται στον αγοραστή χωρίς την καταβολή
τελών,
β. ρυθμίζονται τα αποτελέσματα της μεταβίβασης και
ειδικότερα η μεταφορά δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων, τα ωφελήματα, η σειρά
προτεραιότητας, η φύλαξη εγγράφων, καθώς και το
δικαίωμα συμψηφισμού.)

 

4. Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων
3
(Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα
Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος
του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.144-2018).
(Τροποποίηση και διασαφήνιση των διατάξεων του
βασικού νόμου, λόγω του ότι οι χρεώστες, συνεχίζουν να
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να ανταποκριθούν σε
υποχρεώσεις που προκύπτουν από δάνεια που έχουν
συνάψει, με αποτέλεσμα να περιέρχονται σε κατάσταση
αφερεγγυότητας. Περαιτέρω, καθίστανται πιο
αποτελεσματικοί οι μηχανισμοί αφερεγγυότητας που
καθορίζονται στο βασικό νόμο, μέσω των οποίων
υπομοχλεύονται οι χρεώστες από το καθεστώς της
αφερεγγυότητας και επανεισάγονται στη δρώσα
οικονομία.)

 

5. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του
2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.145-2018).
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να ενδυναμωθεί
το σχέδιο αναδιάρθρωσης χρεών εταιρειών και να
ενθαρρυνθεί η ευρύτερη δυνατή χρήση του σχεδίου
αυτού τόσο από οφειλέτες όσο και από πιστωτές.
Παράλληλα προτείνεται ο τερματισμός οποιασδήποτε
προστασίας εταιρείας η οποία παρουσιάζει καθυστέρηση
στις πληρωμές της προς οποιοδήποτε πιστωτή, για
χρονική περίοδο τριών μηνών, και η οποία λαμβάνει
4
κρατική χορηγία ως συνεισφορά για μερική κάλυψη των
χρεών της.)

 

6. Οι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.03.055.061-2018).
(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να
αυξηθεί επιπλέον το καθορισμένο ποσοστό της αμοιβής
που λαμβάνει ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας από 20% σε
30%, σε περίπτωση που Προσωπικό Σχέδιο
Αποπληρωμής τίθεται σε ισχύ.)

 

7. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Στέφανου
Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά εκ
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-ΑριστεράΝέες
Δυνάμεις).
(Αρ. Φακ. 23.02.059.036-2018).
(Τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και
Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν
ορισμένες διατάξεις του Μέρους VIA αυτού, οι οποίες
ρυθμίζουν την εκποίηση ενυπόθηκων ακινήτων, είτε με
πλειστηριασμό είτε με πώληση, με διαδικασία η οποία
διενεργείται εξ ολοκλήρου από τον ενυπόθηκο δανειστή,
χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση από τις κυβερνητικές
υπηρεσίες.)

 

8. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
5
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου της κ. Άννας Θεολόγου, βουλευτού
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, του κ. Μαρίνου
Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του κ. Γιώργου Περδίκη εκ
μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).
(Αρ. Φακ. 23.02.059.026-2018).
(Τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και
Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε οι διατάξεις του
Μέρους VIA αυτού που αφορούν την πώληση
ενυπόθηκου ακινήτου από ενυπόθηκο δανειστή να
εφαρμόζονται μόνο σε κάθε σύμβαση υποθήκης η οποία
ενεγράφη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
κατά ή μετά την 9η Σεπτεμβρίου 2014, ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του υπό αναφορά Μέρους και όχι
στις συμβάσεις υποθήκης που συνήφθηκαν πριν από την
ημερομηνία αυτή.)

 

9. Ο περί Τιτλοποιήσεων Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.119-2018).
(Νομοθετική ρύθμιση της αγοράς τιτλοποιήσεων στη
Δημοκρατία και η διασφάλιση της ορθής της λειτουργίας,
μέσω της εποπτείας της δραστηριότητάς της από την
Κεντρική Τράπεζα.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις
6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση
1. «Η ανησυχητική έξαρση του εγκλήματος στην Κύπρο».
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Άριστου Δαμιανού
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛΑριστερά-Νέες
Δυνάμεις).
(Αρ. Φακ. 23.05.051.001-2018).
2. «Τα προβλήματα που δημιουργούνται σε χιλιάδες
δανειολήπτες και εγγυητές δανείων που επηρεάζονται
από την αναδρομική ισχύ του άρθρου 44Α του περί
Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου
(Νόμος Εκποιήσεων)».
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Γιώργου Περδίκη,
προέδρου του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία
Πολιτών, και της ανεξάρτητης βουλευτού κ. Άννας
Θεολόγου).
(Αρ. Φακ. 23.05.051.003-2018).
3. «Το μέλλον της Ευρώπης».
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Γιώργου Λιλλήκα εκ
μέρους της επιτροπής).
(Αρ. Φακ. 23.05.051.004-2018).

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Η Κεντρική Τράπεζα έχει Διοικητικό Συμβούλιο τον οποίο δεν αποτελείται μόνο από την κυρία Γιωρκάτζη η οποία εύλογα πυροβολείται για την απουσία στα όσα εξωφρενικά γίνονται με τον συνεργατισμό, μέλος ΔΣ είναι ο Σταύρος Ευαγόρου του ΑΚΕΛ, δύο μέλη μπορούν και όμως δεν συγκαλούν συνεδρία

Η Κεντρική Τράπεζα έχει Διοικητικό Συμβούλιο τον οποίο δεν αποτελείται μόνο από την κυρία Γιωρκάτζη η οποία εύλογα πυροβολείται για την απουσία στα όσα εξωφρενικά γίνονται με τον συνεργατισμό

Στο Διοικητικό Συμβούλιο
https://www.centralbank.cy/…/A21511116_CBC_Board_of_Directo…

συμμετέχει και ο πρώην βουλευτής του Team AKEL Σταύρος Ευαγόρου καθώς επίσης και οι
Γιώργος Συρίχας, Κωνσταντίνος Ηροδότου, Φίλιππος Μανάρης, Ανδρέας Περσιάνης, Μιχάλης Πολυδωρίδης και ο Ιωάννης Χαριλάου

Σύμφωνα με το άρθρο 47Α του περί Κεντρικής Τράπεζας νόμου η Κεντρική Τράπεζα έχει ως απώτερο στόχο την μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος

και σύμφωνα με το άρθρο 47Β να παρεμβαίνει εφόσον κρίνει ότι επηρεάζεται η χρμηατοπιστωτική σταθερότητα στο ρυθμό εκποιήσεων ακινήτων

«Διασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
47Β. Η Κεντρική Τράπεζα, εφόσον κρίνει ότι επηρεάζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δύναται να παρεμβαίνει στο ρυθμό των εκποιήσεων ακινήτων, με την έκδοση γενικών ή ειδικών οδηγιών ή κατευθυντήριων γραμμών, ως ήθελε κρίνει εκάστοτε αναγκαίο, δυνάμει των εξουσιών που της παρέχονται ως μακροπροληπτικής αρχής:

ΜΕΡΟΣ VIIA ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Μακροπροληπτική Αρχή
47Α.-(1) Απώτερος στόχος της μακροπροληπτικής επίβλεψης του χρηματοοικονομικού συστήματος είναι η συμβολή στη διαφύλαξη της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος ως συνόλου, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος και μειώνοντας τη συσσώρευση των συστημικών κινδύνων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν τη διαρκή συμβολή του χρηματοοικονομικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη∙ για την άσκηση της μακροπροληπτικής επίβλεψης του χρηματοοικονομικού συστήματος, η Τράπεζα –

(α) αναγνωρίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί τους κινδύνους που απειλούν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα∙ και

(β) εφαρμόζει πολιτικές για αποτροπή ή περιορισμό των εν λόγω κινδύνων προς επίτευξη του απώτερου στόχου της.
================

Οι αρμοδιότητες του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου περί της Κεντρικής Τράπεζας είναι;

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου
15.—(1) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες-

(α) Να εποπτεύει τη διαχείριση της Τράπεζας-»
===========

Σύμφωνα με το άρθρο 17

Λειτουργία Συμβουλίου
17.—(1) Το Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρία-

(α) Από το Διοικητή, με ειδοποίηση που αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του ή σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του Διοικητή ή πρόσκαιρου κωλύματος του από τον Υποδιοικητή:

Νοείται ότι τέτοιες συνεδρίες συγκαλούνται όταν το επιβάλλει η διεξαγωγή των εργασιών και οπωσδήποτε τουλάχιστο δώδεκα φορές το χρόνο·

(β) από δύο συμβούλους ύστερα από έγγραφη αίτηση που υποβάλλεται στο Διοικητή για το σκοπό αυτό, στην οποία καθορίζονται τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση της συνεδρίας.

==============

Με λίγα λόγια αρκούν δύο μέλη του ΔΣ της Κεντρικής Τράπεζας ώστε να συγκληθεί συνεδρία του ΔΣ

και όμως για κάποιο λόγο κανένας δεν το κάνει, την στιγμή που έχουμε την επιτομή της πλήρης αστάθειας σε όλα όσα υποτίθεται εποπτεύει η Κεντρική Τράπεζα

http://www.cylaw.org/…/division-ddc9c124df-09c0-fc08-b9bf-a…

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Τα δικαιώματα μας- Αποζημίωση ματαίωση καθυστέρηση πτήσεων, προσωπικά δεδομένα, πρόσβαση στο γραπτό επαγγελματικών εξετάσεων, δικαστική απόφαση για διαγραφή προσωπικών δεδομένων από την google, καταδίκη αποζημιώσεων ατόμου που κυκλοφόρησε βιντεο με προσωπικά δεδομένα πρώην του κλπ

 

Φωτογραφία του χρήστη Μιχάλης Παρασκευάς Δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος.

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και καταχρηστικές ρήτρες

Τον Σεπτέμβριο του 2017 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε μια πολύ σημαντική απόφαση σε σχέση με την σύναψη δανείου σε ελβετικό φράγκο και πότε μια τέτοια σύμβαση ακυρώνεται στην βάση της οδηγίας περί καταχρηστικών ρητρών.

Βάσει των συμβάσεων δανείου της υπόθεσης, οι δανειολήπτες υποχρεούνταν να εξοφλούν τις μηνιαίες δόσεις του δανείου σε ελβετικά φράγκα, και δέχθηκαν να αναλάβουν τον κίνδυνο που αφορούσε τις ενδεχόμενες διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουμανικού λέι έναντι του ελβετικού φράγκου.

Εν συνεχεία, η συναλλαγματική ισοτιμία μεταβλήθηκε σημαντικά εις βάρος των δανειοληπτών.

Το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι οι τράπεζες πρέπει να
παρέχουν στους δανειολήπτες επαρκή πληροφόρηση ώστε αυτοί να είναι σε θέση να λαμβάνουν συνετές και εμπεριστατωμένες αποφάσεις.

Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να αφορούν όχι μόνο τις θετικές πιθανότητες αλλά κυρίως τις αρνητικές πιθανότητες και τον κίνδυνο οικονομικής έκθεσης τους σε περίπτωση που αυτή η αρνητική πιθανότητα επέλθει.

Μια ρήτρα όμως για να μπορεί να θεωρηθεί ως καταχρηστική θα πρέπει να αποτελεί την κύρια παροχή και όχι κάποια παρεπόμενη και μόνο όταν αυτή ρήτρα δεν διατυπώθηκε κατά σαφή και κατανοητό τρόπο ώστε ο καταναλωτής να μπορεί
να εκτιμήσει, βάσει σαφών και κατανοητών κριτηρίων, τις οικονομικές συνέπειες για τον ίδιο.

Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι εναπόκειται στον εθνικό δικαστή να διερευνήσει εάν ο καταναλωτής πληροφορήθηκε όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την έκταση της δεσμεύσεως που αναλάμβανε και τα οποία του επιτρέπουν να υπολογίσει το συνολικό κόστος του δανείου του.

============================

Οι καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις που κάνετε ως απλοί καταναλωτές με εταιρείες και μεγάλα ιδρύματα είναι παράνομες! 
Διεκδικήστε τα δικαιώματα σας!

Ακόμα μια πολύ σημαντική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σύμφωνα με την οποία ο εθνικός δικαστής ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να εξετάζει αυτεπαγγέλτως,δηλαδή ακόμα και αν δεν γίνει επίκληση από τον διάδικο, δηλαδή όλους εμάς ότι μια ρήτρα σε σύμβαση είναι καταχρηστική!

Στην απόφαση που εξέδωσε την 17/5/18 το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι η οδηγία της Ένωσης σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που
συνάπτονται με καταναλωτές μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα σε σχέση με τις συναπτόμενες συμβάσεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φοιτητών

Το Δικαστήριο φρονεί ότι, παρέχοντας μια τέτοια
συμπληρωματική και παρεπόμενη της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας υπηρεσία, το εκπαιδευτικό ίδρυμα ενεργεί ως «επαγγελματίας» κατά την έννοια της οδηγίας.

Το Δικαστήριο υπογραμμίζει συναφώς ότι η ερμηνεία αυτή ενισχύεται από τον σκοπό προστασίας που επιδιώκει η οδηγία.

Πράγματι, στο πλαίσιο μιας σύμβασης, υπάρχει καταρχήν ανισότητα μεταξύ του εκπαιδευτικού ιδρύματος και της φοιτήτριας, λόγω της ασύμμετρης πληροφόρησης και
τεχνογνωσίας μεταξύ των μερών αυτών.

 

Φωτογραφία του χρήστη Μιχάλης Παρασκευάς Δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος.

 

 

===============

 

Φωτογραφία του χρήστη Μιχάλης Παρασκευάς Δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος.

ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΤΑΝ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ Η ΠΤΗΣΗ ΣΑΣ!

Διεκδικήστε τα δικαιώματα σας!

Όπως ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004], σε περίπτωση ματαιώσεως πτήσεως, ο αερομεταφορέας υποχρεούται να παράσχει φροντίδα προς τους οικείους επιβάτες, καθώς και να τους καταβάλει αποζημίωση (μεταξύ 250 και 600 ευρώ, αναλόγως της αποστάσεως).

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι επιβάτης που έχασε την πτήση του δικαιούται αποζημίωση από αερομεταφορέα ακόμα και λόγω απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων εκτός και αν αυτά οφείλονται ανάμεσα σε άλλα σε πράξεις δολιοφθοράς ή τρομοκρατίας.

Δεν υποχρεούται, ωστόσο, να καταβάλει την αποζημίωση αυτή εφόσον είναι σε θέση να αποδείξει ότι η ματαίωση προκλήθηκε από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

Το ιστορικό της υπόθεσης:

Η C. van der Lans είχε προβεί σε κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου για πτήση της KLM. Η πτήση αυτή με προορισμό το Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες) επρόκειτο να αναχωρήσει στις 13 Αυγούστου 2009 από το Κίτο (Ισημερινός) στις 9:15 τοπική ώρα. Εντούτοις, η πτήση δεν αναχώρησε παρά μόνον την επομένη ημέρα στις 19:30 τοπική ώρα. Το αεροσκάφος που εκτέλεσε την εν λόγω πτήση αφίχθη στο Άμστερνταμ με καθυστέρηση 29 ωρών.

Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται, κατά την KLM, στο γεγονός ότι, στο αεροδρόμιο του Γουαγιακίλ (Ισημερινός), από το οποίο το αεροσκάφος αυτό έπρεπε να αναχωρήσει για το Άμστερνταμ μέσω Κίτο και Μποναίρ (Ολλανδικές Αντίλλες), διαπιστώθηκε, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του «push back», η οποία συνίσταται στην όπισθεν κίνηση του αεροσκάφους με τη βοήθεια οχήματος, ότι ένας εκ των κινητήρων του εν λόγω αεροσκάφους δεν μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία λόγω μη τροφοδοτήσεως με καύσιμο.

Κατά την KLM, από το «aircraft technical log» προκύπτει ότι υπήρξε συνδυασμός βλαβών. Δύο εξαρτήματα ήταν ελαττωματικά, και ειδικότερα ο σωλήνας καυσίμου και το υδραυλικό-μηχανολογικό σύστημα. Τα εξαρτήματα αυτά, τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα στο Γουαγιακίλ, έπρεπε να μεταφερθούν αεροπορικώς από το Άμστερνταμ, προκειμένου να τοποθετηθούν, ακολούθως, στο συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο αναχώρησε από το Κίτο με τη μνημονευθείσα στη σκέψη 8 της παρούσας αποφάσεως καθυστέρηση.

Τα εν λόγω εξαρτήματα δεν ετέθησαν υπό ενδελεχέστερο έλεγχο προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία του προβλήματος, καθότι τέτοιον έλεγχο μπορούσε να διεξαγάγει μόνον ο κατασκευαστής τους.

Το ΔΕΕ αποφάσισε ότι τεχνικό πρόβλημα, όπως αυτό στην υπόθεση της κύριας δίκης, το οποίο ανέκυψε αιφνιδίως, δεν οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση και ούτε διαπιστώθηκε κατά την τακτική συντήρηση, δεν εμπίπτει στην έννοια των «εκτάκτων περιστάσεων» και άρα ουσιαστικά ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να εξαιρεθεί από την υποχρέωση του καταβολής αποζημίωσης

 

 

=================

Νέα απόφαση (31/5/18) Δικαστηρίου της ΕΕ για αποζημίωση επιβατών αεροπορικών εταιρειών λόγω καθυστέρησης ακόμα και σε χώρες εκτός ΕΕ!

Μας αφορά όλους! Διεκδικήστε τα δικαιώματα σας!

Δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης θεμελιώνεται επίσης και στην περίπτωση πτήσεων με άμεση ανταπόκριση προς τρίτο κράτος που περιλαμβάνουν ενδιάμεση στάση εκτός του εδάφους της ΕΕ

Η αλλαγή αεροσκάφους κατά την ενδιάμεση στάση ουδόλως μεταβάλλει το γεγονός ότι δύο ή περισσότερες πτήσεις μιας ενιαίας κράτησης πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενιαία πτήση με άμεση ανταπόκριση.

Κατά το Δικαστήριο, τόσο από τον κανονισμό όσο και από τη νομολογία 3 προκύπτει ότι οσάκις, όπως εν προκειμένω, δύο (ή περισσότερες) πτήσεις αποτελούν αντικείμενο ενιαίας κράτησης, οι πτήσεις αυτές συνιστούν ένα ενιαίο σύνολο όσον αφορά το δικαίωμα αποζημίωσης των επιβατών.

Οι εν λόγω πτήσεις πρέπει συνεπώς να εκλαμβάνονται ως μια και μόνη «πτήση με άμεση ανταπόκριση».
Το Δικαστήριο επισημαίνει εξάλλου ότι τυχόν αλλαγή αεροσκάφους σε πτήση με άμεση ανταπόκριση δεν επηρεάζει τον χαρακτηρισμό αυτό. Πράγματι, καμία διάταξη του κανονισμού δεν εξαρτά τον χαρακτηρισμό μιας πτήσης ως πτήσης με άμεση ανταπόκριση από την προϋπόθεση να
πραγματοποιηθούν όλες οι επιμέρους πτήσεις με το ίδιο αεροσκάφος.

Ως εκ τούτου, μια μεταφορά όπως η κρίσιμη εν προκειμένω πρέπει, εξεταζόμενη στο σύνολό της, να εκλαμβάνεται ως ενιαία πτήση με άμεση ανταπόκριση και, κατά συνέπεια, ως εμπίπτουσα στον κανονισμό.

Φωτογραφία του χρήστη Μιχάλης Παρασκευάς Δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος.
================

 

Προσωπικά δεδομένα

Μια πολύ σημαντική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το δικαίωμα όσων παρακάθονται σε γραπτές εξετάσεις ως υποψήφιοι στο πλαίσιο επαγγελματικών εξετάσεων για να εξασφαλίσουν κάποια επαγγελματική θέση.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι οι γραπτές απαντήσεις υποψηφίου σε επαγγελματικές εξετάσεις και οι ενδεχόμενες διορθώσεις του εξεταστή σχετικά με τις απαντήσεις αυτές συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά.

Το ιστορικό της υπόθεση: Ο P. Nowak, ως μαθητευόμενος λογιστής, μετέσχε με επιτυχία στις εξετάσεις λογιστικής πρώτου επιπέδου καθώς και σε τρεις από τις εξετάσεις δευτέρου επιπέδου, που διοργάνωσε το Institute of Chartered Accountants of Ireland (ο ιρλανδικός επαγγελματικός σύλλογος λογιστών). Απέτυχε όμως στην εξέταση με αντικείμενο τη «Λογιστική στην στρατηγική οικονομία και τη διαχείριση», στο πλαίσιο της οποίας οι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν διάφορα βοηθήματα (εξέταση με ανοιχτά βιβλία).

Μετά την τέταρτη αποτυχία του στην εν λόγω εξέταση, το φθινόπωρο του 2009, ο P. Nowak υπέβαλε καταρχάς ένσταση, αμφισβητώντας τα αποτελέσματα της εξετάσεως αυτής. Κατόπιν της απορρίψεως της εν λόγω ενστάσεως τον Μάρτιο του 2010, ο ενδιαφερόμενος υπέβαλε, τον Μάιο του 2010, αίτημα προσβάσεως, δυνάμει του άρθρου 4 του νόμου περί προστασίας δεδομένων, που αφορούσε το σύνολο των σχετικών με τον ίδιο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία κατείχε ο σύλλογος λογιστών.

Το ΔΕΕ αποφάσισε ότι στο μέτρο που οι γραπτές απαντήσεις υποψηφίου στο πλαίσιο επαγγελματικών εξετάσεων και οι ενδεχόμενες σχετικές διορθώσεις του εξεταστή μπορούν, κατά συνέπεια, να ελεγχθούν, ιδίως, όσον αφορά την ακρίβειά τους και την ανάγκη διατηρήσεώς τους και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διορθώσεως ή διαγραφής, πρέπει να γίνει δεκτό ότι το να δοθεί στον υποψήφιο δικαίωμα προσβάσεως στις απαντήσεις και τις διορθώσεις αυτές, εξυπηρετεί τον σκοπό της οδηγίας αυτής, που είναι η εξασφάλιση της προστασίας του δικαιώματος στον ιδιωτικό βίο του υποψηφίου έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων που τον αφορούν τούτο δε ανεξάρτητα από το αν ο εν λόγω υποψήφιος έχει ή όχι ένα τέτοιο δικαίωμα προσβάσεως και βάσει της εθνικής ρυθμίσεως που έχει εφαρμογή στη διαδικασία εξετάσεως.

Φωτογραφία του χρήστη Μιχάλης Παρασκευάς Δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος.
======================

 Î¦Ï‰Ï„ογραφία του χρήστη Μιχάλης Παρασκευάς Δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος.

Απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Google η οποία υποχρεώθηκε να διαγράψει προσωπικά δεδομένα Ισπανού πολίτη

Το Δικαίωμα στην λήθη και το δικαίωμα όλων μας να ζητήσουμε την διαγραφή προσωπικών δεδομένων μας που βρίσκονται σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο.

Στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και φυσικά και στην Κύπρο, ο Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Υπενθυμίζουμε ότι οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί είναι υποχρεωτικής εφαρμογής και ενσωματώνονται άμεσα σε όλα τα εθνικά δίκαια των κρατών μελών της ΕΕ.

Τον Κανονισμό μπορείτε να τον βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/…

Κάτι σημαντικό που μας αφορά όλους είναι το δικαίωμα στην λήθη που ορίζεται στο άρθρο 17 του Κανονισμού

«Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση»

Μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση είναι αυτή του Δικαστηρίου της ΕΕ με την οποία η Google εξαναγκάστηκε να διαγράψει προσωπικά δεδομένα Ισπανού πολίτη και τα οποία ευρίσκονταν αδικαιολόγητα και παράνομα στις μηχανές αναζήτησης της.

Η διαφορά της δίκης αυτής ανέκυψε όταν ο M. Costeja González, ισπανικής ιθαγένειας και κάτοικος Ισπανίας, υπέβαλε στην ισπανική αρχή προστασίας δεδομένων καταγγελία κατά της La Vanguardia Ediciones SL, η οποία
εκδίδει καθημερινή εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, για τον λόγο ότι όταν κάποιος εισήγαγε το ονοματεπώνυμο του στη μηχανή αναζήτησης της Google εμφανίζονταν
σύνδεσμοι προς δύο σελίδες της εφημερίδας La Vanguardia, στις οποίες περιλαμβανόταν ανακοίνωση για πλειστηριασμούς ακινήτων μετά από κατάσχεση που του επιβλήθηκε λόγω οφειλών σε ταμείο κοινωνικής ασφάλισης.

Ο καταγγέλων επισήμανε ότι η διαδικασία κατάσχεσης που είχε κινηθεί εναντίον του είχε ήδη ολοκληρωθεί και διευθετηθεί, και ότι οποιαδήποτε μνεία αυτής ήταν περιττή.
Ζήτησε, δε, αφενός, να υποχρεωθεί η La Vanguardia να απαλείψει ή να τροποποιήσει τις ως άνω σελίδες, ώστε να μην εμφανίζονται τα σχετικά με αυτόν δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα και να υποχρεωθεί η Google Spain ή η Google Inc. να διαγράψει ή να αποκρύψει τα προσωπικά δεδομένα του, ώστε να μην εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης και να μην περιλαμβάνονται πλέον σε συνδέσμους της La
Vanguardia.

Το ΔΕΕ δέχθηκε ότι σε περιπτώσεις όπως αυτή της κύριας δίκης που αφορά την εμφάνιση, εντός του καταλόγου αποτελεσμάτων που προκύπτει όταν ο χρήστης του διαδικτύου
πραγματοποιεί αναζήτηση βάσει του ονοματεπωνύμου του υποκειμένου των δεδομένων με τη χρήση της υπηρεσίας Google Search, συνδέσμων προς δύο σελίδες των προσβάσιμων στο διαδίκτυο αρχείων καθημερινής εφημερίδας, οι οποίες
περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του υποκειμένου αυτού και αφορούν πλειστηριασμούς ακινήτων κατόπιν κατάσχεσης που επιβλήθηκε λόγω κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, λαμβανομένου υπόψη, αφενός, του ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις
ανακοινώσεις αυτές για την ιδιωτική ζωή του εν λόγω υποκειμένου και, αφετέρου, του γεγονότος ότι η αρχική δημοσίευση των σελίδων έλαβε χώρα προ δεκαέξι ετών, το
υποκείμενο των δεδομένων έχει βασίμως δικαίωμα να πάψουν οι πληροφορίες αυτές να συνδέονται με το ονοματεπώνυμό του μέσω τέτοιου καταλόγου.

Και με τη σκέψη αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στο βαθμό που δεν υφίστανται ιδιαίτεροι λόγοι που να δικαιολογούν υπέρτερο συμφέρον του κοινού για πρόσβαση, μέσω
αναζήτησης, στις ως άνω πληροφορίες, στοιχείο το οποίο εναπόκειται πάντως στο αιτούν δικαστήριο να ελέγξει, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, δυνάμει των
άρθρων 12, στοιχείο β΄, και 14, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α΄, της οδηγίας 95/46, να απαιτήσει την απάλειψη των εν λόγω συνδέσμων από τον κατάλογο αποτελεσμάτων.
Όπως σχολιάζει ο Ιωάννης Ιγγλεζάκης Επίκουρος Καθηγητής του ΑΠΘ η άμεση συνέπεια της νομολογίας αυτής είναι ότι οι μηχανές αναζήτησης πρέπει να «φιλτράρουν» τα αποτελέσματα των αναζητήσεων που εμφανίζουν, όταν, μετά από αίτημα ενός προσώπου, τίθεται το ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικής
ζωής του.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι οι μεσάζοντες παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας θα οδηγηθούν στην άσκηση λογοκρισίας στο περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο, καθώς δεν είναι οι ίδιοι που δημοσιεύουν τις σχετικές πληροφορίες, απλώς διευκολύνουν τους χρήστες του
Διαδικτύου στην αναζήτησή τους.

Ως εκ τούτου, οι φορείς παροχής υπηρεσιών μηχανών αναζήτησης δεν μπορούν πλέον να αγνοούν τα αιτήματα των προσώπων που θίγονται από τις υπηρεσίες που παρέχουν και, συγκεκριμένα, από τη δυνατότητα που δίδεται με την
αναζήτηση με βάση το όνομα ενός προσώπου να προκύπτει το πλήρες προφίλ του και, ιδίως, αρνητικές πληροφορίες, για τις οποίες το πρόσωπο αυτό έχει ένα δικαιολογημένο ενδιαφέρον να περιέλθουν στη λήθη.

 

 

===========================

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής στην εποχή του ίντερνετ και των κινητών
Δικαστική επιτυχία του γραφείου μας

Στις 23 Μαΐου 2014 είχαμε μια πολύ σημαντική δικαστική επιτυχία με μια απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας που αφορά πολύ μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας.

Σε μια πρωτοποριακή απόφαση η νυν Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου κυρία Τερέζα Καρακάνα εξέδωσε απόφαση υπερ της πελάτισσα μας με την οποία επιδίκασε αποζημιώσεις υπερ της και εναντίον του Εναγόμενου, ο οποίος παραβίασε το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής της, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Συντάγματος και σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ευρωπαικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αφού χωρίς την συγκατάθεση της πελάτισσας μας κυκλοφόρησε βίντεο με μόνο σκοπό να την βλάψει.

Η απόφαση αυτή είναι σταθμός καθότι πλέον ο οιοσδήποτε επιχειρήσει να βλάψει κάποιον συνάνθρωπο μας με την κυκλοφορια προσωπικών βίντεο ή φωτογραφιών ή γνωστοποιήσης ιδιωτικών στοιχείων θα έλθει αντιμετώπος με το Νόμο και θα κληθεί να καταβάλει υψηλές αποζημιώσεις!

Αποφάνθηκε τα ακόλουθα το Σεβαστό Δικαστήριο:

«Στην υπό κρίση υπόθεση η ενάγουσα ουδέποτε συγκατατέθηκε στην κυκλοφορία του βίντεο, ούτε η στάση της ήταν τέτοια που θα μπορούσε να συναχθεί ότι συγκατατίθεντο στην κυκλοφορία του. Ο εναγόμενος 4 γνώριζε βέβαια ότι το βίντεο ήταν εμπιστευτικό και δεν θα έπρεπε να το κυκλοφορήσει ο μόνος λόγος που το κυκλοφόρησε ήταν ως αναφέρω και ανωτέρω για να βλάψει την ενάγουσα. Το επίδικο βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως μέσω κινητών τηλεφώνων, ιδιαίτερα ανάμεσα στους ……………….., έδειχνε την ενάγουσα …………………… και παράλληλα αναγραφόταν στην οθόνη το όνομα και το επάγγελμα της.

Με βάση τα πιο πάνω καταλήγω ότι υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος της ενάγουσας για ιδιωτική ζωή.»

Η νυν Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου λόγω της στάσης του Εναγομένου επιδίκασε παραδειγματικές αποζημιώσεις εναντίον του Εναγόμενου.

Αποφάνθηκε το Σεβαστό Δικαστήριο:

«Η ηθική βλάβη που υπέστη η ενάγουσα ήταν τόσο μεγάλη, ο ψυχικός της κόσμος κλονίσθηκε, τα αισθήματα και η υπόληψη της έχουν θιγεί σε τέτοιο βαθμό που κατά την κρίση μου οι αποζημιώσεις θα πρέπει να προσλάβουν και τιμωρητικό χαρακτήρα προς παραδειγματισμό (βλ. απόφαση Τ. Γιάλλουρου και Ε. Νικολάου, ανωτέρω). Η συμπεριφορά του εναγομένου 4 φανερώνει κακεντρέχεια και σκληρότητα που κατατάσσει την παρούσα υπόθεση στην κατηγορία των εξαιρετικών περιπτώσεων όπου ενδείκνυται η επιδίκαση τέτοιας φύσης αποζημίωσης.

Επιδικάζονται υπέρ της ενάγουσας και εναντίον του εναγομένου 4 €25.000 γενικές αποζημιώσεις και €5.000 παραδειγματικές αποζημιώσεις πλέον νόμιμο τόκο από 15/06/2007, ημέρα καταχώρησης της αγωγής μέχρι εξοφλήσεως και έξοδα ως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.»

Απλά να αναφέρουμε ότι ο Εναγόμενος καταχώρησε έφεση και έφερε ένσταση στην καταβολή της αποζημίωσης ζητώντας αναστολή, η οποία όμως απορρίφθηκε με νέα απόφαση που κερδίσαμε στις 15 Ιουλίου 2015 και πλέον ο Εναγόμενος καταβάλλει μηνιαίως ένα ποσό ένατι της αποζημίωσης που υποχρεούται να καταβάλει.

===============

 

H προστασία των προσωπικών σας δεδομένων βρίσκει την εφαρμογή της στον νέο Κανονισμό της Ε.Ε. ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή σε λιγότερο από δύο μήνες.

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/…

Ο Κανονισμός σε αντίθεση με τις Οδηγίες έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη καιείναι δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις. Η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωτική.

Μετά και το πρόσφατο σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων χρηστών του Facebook τίθενται συγκεκριμένα ερωτήματα για το εύρος της προστασίας των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το Facebook και όχι μόνο.

Τι είναι η παραβίαση δεδομένων (data breach) και ποιες είναι οι σχετικές υποχρεώσεις;

Από την νομική σελίδα Lawspot.gr

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραβίαση δεδομένων επέρχεται όταν σημειώνεται συμβάν ασφαλείας σε σχέση με τα δεδομένα για τα οποία ευθύνεται μία εταιρεία ή ένας οργανισμός, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση του απορρήτου, της διαθεσιμότητας ή της ακεραιότητας.

Τα δεδομένα των εργαζομένων μιας κλωστοϋφαντουργίας γνωστοποιήθηκαν. Τα δεδομένα συμπεριλάμβαναν τις προσωπικές διευθύνσεις, τη σύνθεση της οικογένειας, τον μηνιαίο μισθό και τις ιατρικές αξιώσεις κάθε εργαζομένου. Σε αυτήν την περίπτωση, η κλωστοϋφαντουργία πρέπει να ενημερώσει την εποπτική αρχή σχετικά με την παραβίαση. Καθώς δε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα, όπως δεδομένα υγείας, η εταιρεία πρέπει επίσης να ειδοποιήσει τους εργαζομένους.Ένας υπάλληλος νοσοκομείου αποφασίζει να αντιγράψει στοιχεία ασθενών σε CD και τα δημοσιεύει στο διαδίκτυο. Το νοσοκομείο το ανακαλύπτει μερικές μέρες αργότερα. Από τη στιγμή που λαμβάνει γνώση το νοσοκομείο, πρέπει σε 72 ώρες να ενημερώσει την εποπτική αρχή και επιπλέον, καθώς τα προσωπικά στοιχεία περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες, για παράδειγμα εάν ο/η ασθενής πάσχει από καρκίνο, είναι έγκυος κ.λπ., πρέπει να ενημερώσει και τους ασθενείς. Στην περίπτωση αυτή, είναι αμφίβολο εάν το νοσοκομείο είχε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας . Εάν είχε πράγματι εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. κρυπτογράφηση των δεδομένων), δεν θα ήταν πιθανό να προκύψει ουσιώδης κίνδυνος και το νοσοκομείο θα μπορούσε να είχε απαλλαγεί από την υποχρέωση να ειδοποιήσει τους ασθενείς.

https://www.lawspot.gr/…/ti-einai-i-paraviasi-dedomenon-dat…

 

==============

Σημαντική απόφαση που αφορά όλους τους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι μπορούν να καταστούν νομικά υπεύθυνοι όταν τα σχόλια τους είναι υβριστικά ή δυσφημιστικά.

 

Φωτογραφία του χρήστη Μιχάλης Παρασκευάς Δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος.

Νομικά υπεύθυνοι επίσης μπορούν να καταστούν και οι διαχειριστές διαδικτυακών σελίδων είτε μέσω Facebook είτε μέσω οιουδήποτε άλλου portal αν δεν προβούν στα απαραίτητα διαβήματα να προστατεύσουν τρίτους των οποίων τα σχόλια χρηστών μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικά ή δυσφημιστικά.

Στις 16/6/2015 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην απόφαση του CASE OF DELFI AS v. ESTONIA (Application no. 64569/09)
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155105
εξέδωσε μια πολύ σημαντική απόφαση η οποία αφορά τους παροχείς ειδήσεων διαδικτυακά, καθώς και όλους εμάς τους χρήστες που μπορούμε να σχολιάσουμε δημοσιεύοντας τις απόψεις μας κάτω από μια είδηση.

Αποφάνθηκε το ΕΔΔΑ ότι ένα διαδικτυακό portal ειδήσεων είναι νομικά υπεύθυνο για προσβλητικά σχόλια των αναγνωστών του, έστω και αν υπάρχει ειδοποίηση ότι δεν ευθύνεται για αυτά.

Στην Εσθονία, η προσφεύγουσα εταιρεία Delfi AS λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα portal ειδήσεων μέσω διαδικτύου τόσο στα Εσθονικά όσο και στα ρώσικα καθώς επίσης και λειτουργεί στην Λετονία και στην Λιθουανία.

Δημοσιεύονται κατά μέσο όρο 330 άρθρα καθημερινά και δέχεται 10.000 σχόλια αναγνωστών οι οποίοι συνήθως γράφουν με ψευδώνυμα.

H υπόθεση αφορούσε τα καθήκοντα και τις ευθύνες ενός διαδικτυακού portal ειδήσεων το οποίο προσφέρει πάνω σε διαφημιστική βάση, μια πλατφόρμα για σχόλια χρηστών οι οποίοι επιδίδονται σε καταφανώς παράνομα σχόλια που εμπίπτουν στην κατηγορία του hate speech/ρητορική μίσους και παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων όπως για παράδειγμα όταν τα σχόλια είναι δυσφημιστικά.

Σε μια τέτοια περίπτωση κάποια σχόλια χρηστών θεωρήθηκαν δυσφημιστικά από μια εταιρεία φέρι και μέσω των δικηγόρων της, ζήτησαν και πέτυχαν να εκδοθεί δικαστική απόφαση η οποία διέταζε το πορταλ να τα διαγράψει.

Το πορταλ Delfi AS καταχώρησε προσφυγή στο ΕΔΔΑ επικαλούμενο το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που αφορά την ελευθερία της έκφρασης.

Το ερώτημα που τέθηκε ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας του ΕΔΔΑ δεν ήταν κατά πόσο η ελευθερία έκφρασης σχολιαστών παραβιάστηκαν, αλλά κατά πόσο η Delfi AS μπορούσε να θεωρηθεί νομικά υπεύθυνη για αυτά τα σχόλια που γράφτηκαν από άλλους και όχι από την ίδια και κατά πόσο η απόφαση του Εσθονικού Δικαστηρίου που διέταξε την διαγραφή αυτών των σχολίων συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ.

Το ΕΔΔΑ ομόφωνα αποφάνθηκε ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ και ότι το εύρημα που καθιστούσε την Delfi AS νομικά υπεύθυνη για σχόλια τρίτων στο πορταλ της ήταν ένας δικαιολογημένος και αναλογικός περιορισμός σε σχέση με το δικαίωμα του πορταλ στην ελευθερία της έκφρασης, κυρίως επειδή τα σχόλια ήταν εξαιρετικά προσβλητικά, το πορταλ απέτυχε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες από το να καταστούν δημόσια, το γεγονός ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος από αυτά και επέτρεψε στους σχολιαστές αυτούς να παραμείνουν ανώνυμοι καθώς επίσης και το πρόστιμο που επιβλήθηκε των 320 ευρώ δεν ήταν υπερβολικό.

Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι οι χρήστες του διαδικτύου ότι για ό,τι γράφουμε μπορεί να βρεθούμε να είμαστε νομικά υπεύθυνοι προς τρίτα πρόσωπα.

 

===============

Πριν από ένα χρόνο 7/4/2017 είχαμε μια σημαντική και σχετικά σπάνια δικαστική επιτυχία από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseised/pol/2017/3120170180.htm

Μετά από μακράν ακροαματική διαδικασία που αφορούσε την πληρωμή εξ αποφάσεως χρέους εταιρίας η οποιά πλέον δεν λειτουργούσε και προσπαθούσε να αποφύγει τις υποχρεώσεις της,
το Δικαστήριο ήρε τον μανδύα πίσω από την οποιά δρούσε νέα εταιρία που ίδρυσε ο ο διευθυντής της με αποτέλεσμα να εξαναγκαστεί η νέα εταιρία και ο διευθυντής να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εταιρίας που άφησε ανενεργή.

Είναι γνωστός ο κανόνας περί νομικών προσώπων (εταιριών) οι οποίες διαχωρίζονται από τα φυσικά πρόσωπα που τα διοικούν, ακόμα και αν αφορά μονοπρόσωπη εταιρία.

Αυτό οδηγεί πολλές φορές σε στρεβλώσεις, αφού πολλοί κρύβονται πίσω από τον μανδύα της λεγόμενης εταιρικής προστασίας και καταχρώντας αυτό το προνόμιο αποφεύγουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των δανειστών και πιστωτών τους.

Η απόφαση αυτή μετά από σχετική αίτηση που υποβάλαμε εκ μέρους των πελατών μας, έρχεται λόγω των ιδιάζουσων δεδομένων όπως αναπτύχθηκαν ενώπιον του, να παραμερίσει τον βασικότατο κανόνα που αναφέρθηκε προηγουμένως και προέβη σε μια σπάνια ενέργεια, δηλαδή στην άρση του μανδύα εταιρικής προστασίας (lifted the corporate veil).

Ως εκ τούτου, πλέον ο Διευθυντής της νέας εταιρίας υπό τον μανδύα της οποίας πλέον λειτουργεί η ανενεργή υπόχρεη εταιρία, υποχρεώθηκε και υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως σχετικό ποσό έναντι του εξ αποφάσεως χρέους!

 

=============

Δικαιώματα επί διαχείρισης Κληρονομιάς

«Το ποιος αποκτά δικαίωμα επί της κληρονομιάς και ποιος είναι κληρονόμος αποτελεί ως εκ τούτου την πλέον βασική λειτουργία μιας διαχείρισης κληρονομιάς
και ρυθμίζεται από τον νόμο με μια κορυφαία επιταγή που δεν είναι άλλη από την πρόθεση του νομοθέτη να προστατεύσει αλλά και να ενισχύσει την οικογένεια και τους δεσμούς αυτής»

«Είναι για αυτόν τον λόγο, άλλωστε, που ο νόμος επιτάσσει ως άμεσους κληρονόμους τον/την επιζώντα/επιζούσα σύζυγο, τους κατιόντες (τέκνα/εγγόνια) ή ανιόντες (γονείς/παππούδες) αλλά και σε δεύτερο επίπεδο τα αδέλφια.»

«Το κληρονομικό δίκαιο ρυθμίζει τη συνέχιση της οικονομικής ζωής από τους κληρονόμους του αποθανόντος και για αυτό είναι καθοριστικής σημασίας η τήρηση μιας ορθής διαδικασίας διαχείρισης κληρονομιάς,
ούτως ώστε να αποφευχθούν πρωτίστως εμπλοκές στις σχέσεις των επίδοξων κληρονόμων, καθώς επίσης να αποδοθούν ορθά τα δικαιώματα αλλά και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις.»

«Εν κατακλείδι, αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πρόνοια για το αύριο, ούτως ώστε πρωτίστως και ανάμεσα σε άλλα να αποφευχθούν συμπλοκές αλλά και ατέρμονες δικαστικές και άλλες διαδικασίες επί της μελλοντικής περιουσίας/κληρονομιάς και ενδεχόμενη διάσπαση των μελών μιας οικογένειας λόγω αυτών των συγκρούσεων.»

==================

 

Πριν από περίπου ένα χρόνο είχαμε μια τεράστια δικαστική επιτυχία αφού το Διοικητικό Δικαστήριο κήρυξε αντισυνταγματική την διοικητική πράξη αποκλεισμού πελάτισσας μου από τις εξετάσεις για στρατιωτικές σχολές, λόγω ύψους!

Η Δικαστής, Μαρίκα Καλλιγέρου, ως εμπειρότατη δικηγόρος που άσκησε το επάγγελμα για πολλά χρόνια, πριν διοριστεί το 2016 Δικαστής, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ όταν ξέρω ότι έχουμε τόσο αξιολόγους δικαστές οι οποίοι μπήκαν σε πολύ βάθος στην υπόθεση με διευκρινήσεις επί διευκρινήσεων ώστε να ξεκαθαρίσουν τα νομικά αλλά και πραγματικά σημεία!

Η καταχώρηση της προσφυγής έγινε το 2014 και λόγω της σημασίας της είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας, στον οποίο και επισημάνθηκε ότι πρόθεση μου δεν είναι να δημιουργηθούν προβλήματα αλλά να βρεθούν λύσεις, και ότι ακόμη και την υστάτη θα ήμασταν πρόθυμοι να βρούμε μια εξωδικαστική διευθέτηση!

«Κληθείς από την «24» να σχολιάσει την απόφαση, που δικαιώνει την πελάτισσά του, τις σχετικές καταγγελίες της μητέρας της, γνωστής εκπαιδευτικού και πολιτικού, Μακαρίας Άντρης Στυλιανού και βέβαια τη δική του νομική μάχη, ο δικηγόρος της Χριστίνας, Μιχάλης Παρασκευάς, μας αποκάλυψε ότι λόγω της σοβαρότητας του θέματος, που αγγίζει ευαίσθητα στρατιωτικά δεδομένα, είχε μέσα στο 2014, σχετική συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας Χριστόφορο Φωκαϊδη και με ανώτερους αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς. «Επειδή δεν θέλω να δημιουργώ προβλήματα στον στρατό, επιδίωξα να βρεθεί μια λύση στο ζήτημα, αλλά μου λέχθηκε ότι μπορούσα να συνεχίσω τη δικαστική διαδικασία για την υπόθεση κι αυτό έκανα. Πάντως δεν είναι άσχετο, ότι σχεδόν αμέσως μετά τη συνάντηση αυτή, το Υπουργείο άλλαξε τα κριτήρια που αφορούσαν το ύψος των γυναικών υποψηφίων, για το 2015, αποδεχόμενο ουσιαστικά τις θέσεις μας», παρατήρησε ο Μιχάλης Παρασκευάς. Πρόσθεσε δε ότι «μετά την απόφαση της Προέδρου του Δικαστηρίου Μαρίκας Καλλιγέρου, που μας δικαιώνει και μπράβο της, γιατί είχε το σθένος να πάει σε βάθος και να καταλήξει στο εμπεριστατωμένο συμπέρασμά της, με το οποίο ουσιαστικά εκθέτει το όλο σύστημα καθορισμού των κριτηρίων συμμετοχής των υποψηφίων, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται μια νέα κατάσταση, που κανένας δεν ξέρει πώς θα τύχει χειρισμού από το Υπουργείο Άμυνας».

http://24h.com.cy/…/i-xristina-dikaiothike-gia-ton-apoklei…/

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Video Ο Ντεκτάς παραδέχεται την προβοκάτσια βόμβα του 1958 από την ΤΜΤ του τουρκικού ΓΕΣ σε τουρκικό πολιτιστικό κέντρο στην Λευκωσία

Οι δικοινοτικές ταραχές το 1958 άρχισαν όταν βόμβα κτύπησε το τουρκικό πολιτιστικό κέντρο στην Λευκωσία και ως αντίδραση σε αυτή την έκρηξη τούρκοι άρχισαν τις καταστροφές σε σπίτια ελλήνων ……. τότε υπήρξε η πρώτη διχοτόμηση της Λευκωσίας από τους αποικιοκράτες εγγλέζους

Ο Ντεκτάς χωρίς καμιά ντροπή χαμογελώντας παραδέχεται ότι η βόμβα ήταν τουρκική προβοκάτσια του βαθέως τουρκικού κράτους που έφτιαξε την ΤΜΤ και την τοποθέτησε όπως λέει ο ίδιος κάποιος φίλος του

 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Η Τουρκία εισβάλει περαιτέρω στο Ιράκ και στην Συρία..Εξοπλίζεται με S-400 ρωσικούς F-35 αμερικάνικα, γερμανικά υποβρύχια, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης λέει ότι πρέπει να εισβάλουν σε 18 νησιά… Η Τουρκία τρέφεται από την εξωτερική πολιτική γιατί εσωτερικά είναι ένα κοχλάζον ηφαίστειο

DdbXqPoVAAEfb9c

 

http://www.dw.com/en/germany-sells-arms-to-turkey-despite-afrin-offensive-german-broadcaster-reports/a-43188875

Germany continues to authorize the export of weapons to Turkey despite criticizing the country’s offensive in the Syrian enclave of Afrin, German public broadcaster ARD reported Thursday.

The German government has approved the export of military equipment worth €4.4 million ($5.4 million) since January 20, when Turkey launched its offensive against Kurdish militia in Afrin, ARD said, citing a response from the Foreign Ministry to a question by the Left party.

The value of the approvals in the month preceding the offensive was almost €10 million.

Η Γερμανία συνεχίζει να πουλά όπλα στην τουρκία παρά τις λεγόμενες αντιδράσεις για την επιθετική και επεκτατική της πολιτική

 

Η συνεργασία τους επεκτείνεται και στο σημείο να συνεργάζονται στην κατασκευή του τρίτου πολεμικού προφανώς υποβρυχίου για το ναυτικό της τουρκίας το οποίο παράγεται από τουρκικό τοπικό εργοστάσιο

 

Ένα σημαντικότατο στοιχείο είναι το γεγονός ότι πάντα οι τούρκοι όταν αγοράζουν οπλισμό και εξοπλισμό, πάντα θέλουν την τεχνογνωσία ώστε να μπορούν να το παράξουν οι ίδιοι και στο μέλλον

https://www.dailysabah.com/turkey/2018/02/26/turkey-german-company-join-forces-for-third-locally-made-submarine

Turkey, German company join forces for third locally-made submarine

 

 

Η τουρκία ήδη αγόρασε τους πλέον υπερσύγχρονους πυραύλους S-400 από την Ρωσία οι οποίοι θα παραδοθούν τον Ιούλη του 2019 μαζί φυσικά με τα υπερσύγχρονα ραντάρ τους και τα άλλα παρελκόμενα του συστήματος

https://www.reuters.com/article/us-russia-turkey-missiles/turkey-says-russian-s-400-missile-delivery-brought-forward-to-july-2019-idUSKCN1HB0IU

ISTANBUL (Reuters) – The planned delivery of Russian S-400 surface-to-air missile batteries to Turkey has been brought forward to July 2019, the Turkish undersecretary for defense industries said, from the first quarter of 2020.

 

 

Οι ΗΠΑ ήδη συμφώνησαν και πούλησαν τα υπερσύγχρονα F-35 στην Τουρκία τα οποία κατά τη γνώμη εννοείται ότι θα παραδοθούν παρά τις προσπάθειες να μπλοκαριστούν από κάποιους Αμερικανούς γερουσιαστές

 

https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey-military/three-u-s-senators-move-to-block-f-35-transfers-to-turkey-idUSKBN1HX3NO

WASHINGTON (Reuters) – Three U.S. senators introduced a measure on Thursday aimed at blocking the transfer of Lockheed Martin’s F-35 Joint Strike Fighter to Turkey, a NATO ally and one of nine partner nations involved in producing the high-tech, radar-evading aircraft.

 

 

Ο Ερτογάν έχει ήδη καταστεί ο απόλυτος κυρίαρχος στην Τουρκία με τις χιλιάδες συλλήψεις όποιου θεωρείται ως αντιφρονούντες, και το πιο σημαντικό είναι ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι είναι πολύ πιο ακραίοι από τον ίδιο και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης να λέει ότι η Τουρκία θα πρέπει να εισβάλει στην Ελλάδα και να κατακτήσει τουλάχιστον 18 ελληνικά νησιά!!

In response, Mr. Yildirim taunted Greece over its retreat from Asia Minor in 1922, while the leader of the Turkish opposition, Kemal Kilicdaroglu, attempted to go one better by suggesting that Turkey invade no less than 18 Greek islands.

 

 

Ακούστε τον δημοσιογραφο αρχισυντακτη της μεγαλυτερης εφημερίδας της τουρκίας ο οποίος αποκαλυψε την συνεργασία της τουρκιας του ερτογαν με τους τζιχατιστες τους οποιους προμηθευε οπλα

Και περιγραφει επακριβως τι ειναι ο ερτογαν και γιατι δεν ΠΡΕΠΕΙ σε καμια απολυτως περιπτωση να κανεις οιαδηποτε συμφωνια τωρα

Ο ερτογαν δεν ενδιαφερεται ουτε για τους κουρδους ουτε την ειρηνη ουτε τιποτα αλλο παρα μονο για το πως θα μεινει στην εξουσια

Μιλάμε για τρέλα που όμως δεν είναι καθόλου τρέλα αλλά μια σκληρή πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αγνοηθεί

 

Στην αρχή του κειμένου μου έβαλα ένα χάρτη που δείχνει την εισβολή της Τουρκίας στο Ιράκ και την επιδίωξη της να εισβάλει ακόμα πιο βαθιά

Ήδη η Τουρκία με την τεράστια βοήθεια της Ρωσίας έχει εισβάλει στο Αφρίν του συριακού κουρδιστάν και έχει εκδιώξει τουλάχιστον 200 χιλιάδες πρόσφυγες και έχει ήδη αρχίσει την πλήρη τουρκική κατοχή του με τον Ερτογάν ήδη να δηλώνει ότι θέλει να προχωρήσει και να κατακτήσει το Μανπιτζ λέγοντας ότι και αυτό είναι δικό του και ότι δεν είναι των κούρδων κλπ

 

Είναι ξεκάθαρο κατά τη γνώμη μου ότι ο Ερτογάν εξοπλίζεται συνεχώς όχι για να φέρει ειρήνη όπως λέει και το γνωστό απόφθεγμα αλλά για να κάνει περαιτέρω πόλεμο

Μπορεί αυτός ο πόλεμος να εξελιχθεί εις βάρος της Κύπρου και της Ελλάδας;

Η απάντηση είναι ένα μεγάλο και προφανέστατο, ναι

Η μόνη λογική πίσω από αυτά που κάνει η Τουρκία χωρίς απολύτως καμιά «αντίσταση» από τα πολιτισμένα ευρωπαικά  και όχι μόνο κράτη που απλά του πουλάνε την πραμάτεια τους είναι ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να παραμείνει αδρανής και σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο

Αυτό επίσης οφείλεται και στο διαχρονικό που λέμε ότι πάντα η Τουρκία όταν έχει εσωτερικά προβλήματα τα εξωτερικεύει, εκτρέποντας τα ζητήματα προς τον εξωτερικό εχθρό

Η Τουρκία με τις τεράστιες εσωτερικές αντιθέσεις και συγκρούσεις είναι ένα ηφαίστειο που κοχλάζει και ο Ερτογάν φαίνεται να αντιλήφθηκε μετά και τα ανοίγματα στους Κούρδους και την εκλογική του ήττα ότι προσπάθεια για ειρήνη δεν του φέρνει ψήφους και εξουσία αλλά το αντίθετο

Τόσο απλά και τόσο καθαρά

Ο Ερτογάν ή όποιοσδήποτε επίδοξος αντίπαλος του, αν θέλει την εξουσία στην Τουρκία, η μόνη τους συνταγή δεν είναι η προσπάθεια για ειρήνευση στην χώρα και στην περιοχή αλλά το εντελώς αντίθετο

Αυτό δυστυχώς φαίνεται να είναι ένα δεδομένο το οποίο και εμείς αγνοούμε παντελώς και δεν φαίνεται να λαμβάνουμε υπόψιν στον σχεδιασμό της δικής μας στρατηγικής

Η Τουρκία δεν επιδιώξει την διαρκή ειρήνη και άλλα εύηχα που θέλουμε να φαντασιωνόμαστε

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

H κενότητα των λόγων αντικατοπτρίζεται στον λόγο που βγάζουν όλοι για το νόημα της σημερινής μέρας

Η πραγματικότητα όπως ξετυλίγεται και αποτυπώνεται μπροστά μας ίσως είναι σωστή ίσως και να μην είναι

Η πραγματικότητα αποτελείται από παράγοντες που βλέπουμε αλλά και δεν βλέπουμε

Κλασικό παράδειγμα είναι το ενυδρείο ή μια μεγάλη γυάλα με ψάρια που για αυτά είναι ο κόσμος όλος, ο κόσμος όπως τον γνωρίζουν και δεν μπορούν να πάνε παραπέρα

Η πραγματικότητα του καθενός είναι επίσης ξεχωριστή

Η προτεραιότητες όπως τίθενται στον καθένα καθορίζονται επίσης με ξεχωριστά κριτήρια

Αν εσύ πάσχεις από καρκίνο ή κάποιο αγαπημένο μέλος της οικογένειας ή αγαπημένος σου άνθρωπος προφανώς και οι προτεραιότητες αλλάζουν αυτόχρημα και πλέον η θέαση του κόσμου και η οπτική με την οποία βλέπεις τα πράγματα είναι διαφορετική

Η αντίληψη της αληθινής πραγματικότητας ό,τι και να σημαίνει αυτό είναι το αντικείμενο των φυσικών επιστημών αλλά και της φιλοσοφίας

Η αλήθεια όμως είναι ότι ο άνθρωπος στην ουσία χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα για να ζει

Φαγητό στέγη όσον αφορά τα υλικά και ελευθερία επιλογής ανάπτυξης της προσωπικότητας του όσον αφορά το ζήτημα της ευδαιμονίας

Η σημερινή κενότητα των λόγων αντικατοπτρίζεται στον λόγο που βγάζουν όλοι για την πρωτομαγιά

Για φανταστικούς αγώνες για αγώνες που θα επιφέρουν κάπου κάπως κάποτε την δευτέρα παρουσία του παραδείσου

Η κενότητα των λόγων αντικατοπτρίζεται στην πραγματικότητα του τι έγινε το 1886 στο Σικάγο, τι διεκδικούσαν αυτοί που αγωνίστηκαν τότε και τι διεκδικούν αυτοί που τους επικαλούνται σήμερα

Κατά πόσο μπορείς να φέρεις τον κόσμο του 1886 του Σικάγο στο σήμερα του 2018, στην Κύπρο ή στον δυτικό κόσμο με την σημερινή του μορφή

Στην πραγματικότητα έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ, με όσα έχω δει μέχρι σήμερα, ο καθένας προσαρμόζει στην δική του αφήγηση το παζλ αυτό και πορεύεται με αυτό

Το αφήγημα αυτό χωράει τους πάντες

Η αλήθεια είναι ότι η δευτέρα παρουσία απλά δεν θα έλθει γιατί ακριβώς οι άνθρωποι που υποτίθεται θα την φέρουν περιμένουν από τους άλλους να αλλάξουν συλλήβδην ομαδικά και συνολικά και να έλθει ανάποδα ο ντουνιάς όπως λέει ο στίχος

Κατευθυντήριες γραμμές υπάρχουν και είναι διάσπαρτες φτάνει να τις ψάχνει23c258209dd165a79c1159f7e273501a

 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"