Αναλυτικό ιστορικό με καταγραφή, των παραβιάσεων της κυβέρνησης σε σχέση με όλα όσα έπραξε μετά τις 2/7/2018 και τις μονομερείς αποφάσεις κατά των εκπαιδευτικών

Φίλος εκπαιδευτικός με παρακάλεσε να αποτυπώσω γραπτώς αναλυτικά με καταγραφή, τις παραβιάσεις της κυβέρνησης σε σχέση με όλα όσα έπραξε μετά τις 2/7/2018

Είχα ήδη συντάξει ένα έγγραφο το οποίο προσπάθησα να προσαρμόσω όσο γινόταν για εδώ

Όλα άρχισαν ξαφνικά, όταν τη Δευτέρα 2/7/18 ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού σε συνάντηση που θα είχε με όλες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις με θέμα την στελέχωση των σχολείων έθεσε τέσσερα βασικά θέματα για άμεση αποδοχή με τετελεσμένα χρονοδιαγράμματα.

Στις 4/7/2018 ανακοινώθηκε και μέσω του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ότι το Υπουργικό Συμβούλιο είχε λάβει αποφάσεις σε σχέση με την Παιδεία χωρίς να γνωρίζουμε ποιες ακριβώς ήταν αυτές, αφού δεν είχε δοθεί οιονδήποτε έγγραφο.

Όταν με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών οργανώσεων στάλθηκαν επιστολές με ημερομηνία 5/8/2018 προς τον Υπουργό Παιδείας, η απάντηση που λήφθηκε ήταν ότι οι θέσεις που τους εξέθεσε στις 2/7/2018 ήταν μέρος των αποφάσεων που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4/7/2018.

Σε αλληλογραφία των εκπαιδευτικών οργανώσεων με τον κύριο Θεοδόση Τσιόλα, Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου από τον οποίο ζητήθηκε να ληφθούν γραπτώς και επισήμως τις συγκεκριμένες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κύριος Τσιόλας σε επιστολή του ενημέρωσε εφόσον υπάρχει ενημέρωση για τις θέσεις του Υπουργικού Συμβουλίου από το Υπουργείο Παιδείας, τότε παρέλκει και η δική του ενημέρωση!

Σε έρευνα στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργικού Συμβουλίου http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/index_18?OpenForm
σε όλες τις ημερομηνίας από την αρχή του χρόνου μέχρι και τις 5/9/2018 που είναι η τελευταία ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύτηκε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε ζητήματα Παιδείας και σε οιανδήποτε απόφαση που αφορά αυτά που είχε αναφέρει προφορικά ο Υπουργός Παιδείας.

Αυτά όλα φαντάζουν τουλάχιστον περίεργα και προκαλεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι για ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία , υπάρχει αυτή η συσκότιση και αδιαφάνεια και αυτή η αντιμετώπιση τόσο από τον Υπουργό Παιδείας αλλά και το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο

Μέχρι και σήμερα που γράφονται αυτές οι γραμμές η Κυβέρνηση από τις 2/7/2018 παραβιάζει συνεχώς (continuously) όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν τόσο από το Σύνταγμα, το Κοινοτικό Δίκαιο, τις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αλλά και το ίδιο το εσωτερικό δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ευρίσκεται συνεχώς εν αδίκω, αρνούμενη να προβεί στην υποχρέωση που έχει για διαβούλευση με τους εκπαιδευτικούς και τους εκπροσώπους τους, λαμβάνοντας μονομερείς αποφάσεις που πλήττουν τόσο την ίδια την ποιότητα της Παιδείας με την υποβάθμιση περαιτέρω των δομών που αφορούν ανάμεσα σε άλλα την ασφάλεια και υγεία των παιδιών μας, αλλά και των ίδιων των μάχιμων εκπαιδευτικών και έχει πλήξει με τον πλέον έντονο τρόπο το δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας και δικαιωμάτων.

στο άρθρο 27 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τίτλο IV υπό τον τίτλο ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ορίζεται το δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση και στο άρθρο 28 θεμελιώνεται και καθορίζεται το δικαίωμα σε συλλογικές διαπραγματεύσεις σύναψη συλλογικών συμβάσεων και απεργία.

Απολύτως σχετική επίσης είναι η Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα η οποία έχει ενσωματωθεί σε νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας και καθόρισε ξεκάθαρα την υποχρέωση διαβούλευσης του εργοδότη με τους εργοδοτουμένους και τους εκπροσώπους τους χωρίς να είναι επιτρεπτή η μονομερής τροποποίηση οιονδήποτε όρων που αφορούν τους εργοδοτουμένους σε κάθε έκφανση της άσκησης των καθηκόντων τους, από τον εργοδότη που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία.

Είναι εμφανές από το ιστορικό όπως καταγράφηκε πιο πάνω ότι δεν υπήρξε καμιά διαβούλευση παρά μόνο μονομερείς αποφάσεις εκ μέρους της Κυβέρνησης, η οποία κάθε φορά με έθετε νέα τελεσίγραφα του τύπου take it or leave it.

Ο όρος «διαβούλευση» δεν στέκει μετέωρος και στο κενό, αλλά έχει περιεχόμενο το οποίο ανευρίσκεται σε πάμπολλες αποφάσεις και μάλιστα πολύ πρόσφατες αποφάσεις του ίδιου του Δικαστηρίου της ΕΕ αλλά και του ΕΔΔΑ και όχι μόνο

Τραγική ειρωνεία, το γεγονός ότι η ίδια η Κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Εργασίας Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εκδώσει εγχειρίδιο επί αυτού ακριβώς του θέματος όπως ανευρίσκεται στο διαδίκτυοhttp://www.mlsi.gov.cy/…/B9B66783C2A43AD0C225…/$file/16.pdf…
με τίτλο Θέσπιση Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων.
Διαβάζουμε λοιπόν από το εγχειρίδιο αυτό:
«Περιεχόμενο ενημέρωσης και διαβούλευσης
Η ενημέρωση και η διαβούλευση καλύπτουν:
(α) Την ενημέρωση σχετικά με την πρόσφατη και την πιθανή εξέλιξη των
δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης,
(β) την ενημέρωση και τη διαβούλευση σχετικά με την κατάσταση, τη διάρθρωση
και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης μέσα στην επιχείρηση, καθώς και
τα μέτρα πρόληψης που ενδεχομένως προβλέπονται σε περίπτωση ιδίως που η
απασχόληση απειλείται,
(γ) την ενημέρωση και τη διαβούλευση σχετικά με αποφάσεις που μπορούν να
επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων και της μεταβίβασης
επιχειρήσεων.

Χρόνος, τρόπος και περιεχόμενο ενημέρωσης
και διαβούλευσης
Η ενημέρωση πραγματοποιείται κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και περιεχόμενο,
ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων να προβαίνουν στη δέουσα
εξέταση και να προετοιμάζονται, ενδεχομένως, για διαβούλευση.
Η διαβούλευση πραγματοποιείται:
(α) Κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και περιεχόμενο,
(β) στο ενδεδειγμένο επίπεδο διεύθυνσης και εκπροσώπησης, ανάλογα με το θέμα
που συζητείται,
(γ) βάσει των σχετικών πληροφοριών που παρέχει ο εργοδότης, σύμφωνα με
την ερμηνεία του όρου «ενημέρωση», και της γνώμης που έχουν δικαίωμα να
διατυπώσουν οι εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων,
(δ) κατά τρόπο ώστε οι εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων να μπορούν να
συναντήσουν τον εργοδότη και να λαμβάνουν αιτιολογημένη απάντηση στη
γνώμη που ενδεχομένως διατύπωσαν,
(ε) προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά τις αποφάσεις που
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του εργοδότη, και που μπορούν να επιφέρουν
ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων και της μεταβίβασης
επιχειρήσεων.
Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι η ενημέρωση και διαβούλευση
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, προτού καταλήξει σε
οποιεσδήποτε αποφάσεις που επηρεάζουν τους εργοδοτουμένους.»

Σε αυτό το σημείο να αναφερθούν και τα κρούσματα απειλών και εκβιασμών που εκτοξεύθηκαν περί λήψεως μέτρων εναντίον των εκπαιδευτικών που θα τηρήσουν τις νόμιμες αποφάσεις των εκπροσώπων τους.

Το δικαίωμα της απεργίας καθορίζεται στο ίδιο το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο άρθρο 27 αλλά και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ερμηνευθεί ξεκάθαρα πλειστάκις και από πολύ πρόσφατες αποφάσεις του ίδιου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατοχυρώνεται με πολύ έντονο τρόπο και όταν υπάρχει είτε έμμεσος είτε άμεσος εκβιασμός προς αποτροπή αυτού του ακραίου μέτρου τότε θεμελιώνεται παραβίαση των ως άνω αναφερομένων άρθρων αλλά και του άρθρου 11 της ΕΣΔΑ.

Πολύ χαρακτηριστικές και ξεκάθαρες απολύτως σχετικές είναι σχετικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ κατά της Τουρκίας που αφορούσαν απεργιακές κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών μέλη εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων που διώχθηκαν και καταδικάστηκαν για την συμμετοχή τους σε αυτές με το ΕΔΔΑ να καταδικάζει ομόφωνα την Τουρκία για κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 11 της ΕΣΔΑ και του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι.

Να ενημερώσουμε ότι ακριβώς το ίδιο έπραξε η Τουρκία όταν διώξε και καταδίκασε εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις με το ίδιο επακριβώς αιτιολογικό που ανέφερε η κυπριακή κυβέρνηση μέσω του εκπροσώπου του

Στην διαδικασία ενώπιον του ΕΔΔΑ η τουρκική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι η εκπαιδευτικός δεν καταδικάστηκε λόγω της συμμετοχής της σε συνδικαλιστική οργάνωση και της συμμετοχής σε απεργιακή κινητοποίηση αλλά λόγω της απουσίας της από την εκτέλεση των καθηκόντων της

Το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε ότι η επίμαχη ποινική κύρωση είναι πιθανό να αποτρέψει μέλη των συνδικάτων και οποιονδήποτε άλλο που επιθυμεί να συμμετάσχουν νόμιμα σε μια τέτοια απεργιακή κινητοποίηση και ως εκ τούτου η τουρκία προέβη σε παραβίαση του άρθρου 11 της ΕΣΔΑ.

Στο ίδιο μήκος κύματος με τις πιο πάνω απειλές, έκπληκτοι ακούσαμε και τον Υπουργό Παιδείας να λέει ότι θα προβεί σε απεργοσπαστικές κινήσεις οι οποίες παραβιάζουν με τον πλέον κατάφωρο τρόπο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία κατακτήθηκαν με αίμα δια μέσω των δύο τελευταίων αιώνων.

Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Παιδείας έχει παραβιάσει με τον πλέον έντονο τρόπο τα πάντα σε σχέση με την υποχρέωση που είχε να διαβουλευτεί με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, ειδικά για ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα όπως αυτό της Παιδείας και με την συνεχή αυτή στάση της εξωθεί και εξαναγκάζει τον εκπαιδευτικό κόσμο να ενεργοποιήσει το μόνο όπλο που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στα χέρια τους, αυτό της απεργίας.

Είναι ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο Παιδείας όχι απλά βρίσκεται εν αδίκω αλλά έχει ήδη παραβιάσει με τον πλέον έντονο τρόπο όλες τις υποχρεώσεις του τσαλαπατώντας τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και των εκπροσώπων τους.

Έχει παραβιαστεί ασύστολα το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της οργάνωσης με τις αποφάσεις περί μετάθεσης των συνδικαλιστών σε σχολεία με πρακτικό αποτέλεσμα να μην μπορούν πρακτικά να ασκούν τα καθήκοντα τους αφού πως μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις στα μμε, να προβαίνουν σε δηλώσεις και να διεξάγουν συνεδριάσεις και συμβούλια του ΔΣ των οργανώσεων, ειδικά όταν ευρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις
ΣΥΜΒΑΣΗ 087
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Άρθρον 3
1. Αί οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών δικαιούνται να εκπονούν τα
καταστατικά και τους διοικητικούς αυτών κανονισµούς, να εκλέγουν ελευθέρως τους
αντιπροσώπους των, να οργανώνουν τα της διαχειρίσεως και δράσεως αυτών και να
καταστρώνουν το πρόγραµµα της ενέργειας των.
2. Αί δηµόσιαι αρχαί δέον όπως απέχουν πάσης επεµβάσεως δυναµένης να περιορίση
το δικαίωµα τούτο ή να πρακωλύση την νόµιµον άσκησιν αυτού

http://www.mlsi.gov.cy/…/0EA5399106F…/$file/Σύμβαση%2087.pdf

Σύμβαση 98 – περί της Εφαρμογής των Αρχών του Δικαιώματος Οργάνωσης και Συλλογικής Διαπραγμάτευσης, 1949
Σύμβαση 135 – περί των Εκπροσώπων των Εργοδοτουμένων, 1971
Σύμβαση 154 – περί της Προώθησης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, 1981

Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών νομιμοποιούνται να ενεργοποιήσουν όλα τους τα δικαιώματα και να πράξουν ώστε να προστατεύσουν τόσο την δημόσια Παιδεία αλλά και τους ίδιους, χωρίς να αποποιούνται απολύτως κανένα τους δικαίωμα, αφού είναι βασική νομική αρχή ότι ουδείς μπορεί να αποκομίζει όφελος από δικές του παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ακριβώς δηλαδή όπως πράττει ο Υπουργός Παιδείας ο οποίος φαίνεται με την στάση του να θέλει να εξωθήσει τους εκπαιδευτικούς στα άκρα των νόμιμων τους διεκδικήσεων, ήτοι της απεργίας.
Αν η πρόθεση της άλλης πλευράς είναι η συνέχιση της στάσης που τηρεί από τις 2/7/2018 όπως περιγράφηκε πιο πάνω τότε είναι ξεκάθαρο ότι ο μοναδικός υπαίτιος για τις κινητοποιήσεις είναι ο Υπουργός Παιδείας και ως εκ τούτου είναι ξεκάθαρο ότι το Κράτος που εκπροσωπεί το Υπουργείο Παιδείας δεν θα μπορεί να αποκομίσει το οιονδήποτε όφελος, στην προκειμένη περίπτωση για παράδειγμα την μη καταβολή μισθοδοσίας στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εξωθήθηκαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις εξ υπαιτιότητας της χωρίς συστολή παράνομη συμπεριφορά της Κυβέρνησης.
Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών έχουν αποδείξει ότι είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να διαβουλευθούν και να συζητήσουν με το Υπουργείο Παιδείας προς εξεύρεσης μιας λύσης στα πλαίσια της νομιμότητας η οποία να σέβεται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των μερών και είμαστε έτοιμοι ακόμα και την υστάτη να το πράξουμε συντάσσοντας έναν οδικό χάρτη για τον τρόπο με τον οποίο θα αρχίσει η διαβούλευση για τα θέματα παιδείας από το σημείο που υπήρχε μέχρι την 1η Ιουλίου 2018

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s