Τι θα συζητηθεί σήμερα στην Βουλή για τον Συνεργατισμό και την Ελληνική Τράπεζα

Click to access 33-08072018-agenda%203η%20ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ.pdf

 

Opera Στιγμιότυπο_2018-07-07_111828_www.google.com

 

3
η ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΙΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
33
η συνεδρίαση
Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την
Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018, στις 4.00 μ.μ., στο οποίο περιλαμβάνονται επεξηγήσεις για
τα υπό συζήτηση σ’ αυτήν θέματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία

 

1. Σχέδιο απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων για
την έγκριση παροχής κυβερνητικής εγγύησης στο
πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής
Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 22 του περί της Λογιστικής και
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου
[Νόμος αρ. 38(Ι) του 2014].
(Αρ. Φακ. 23.10.002.001).
(Σχέδιο απόφασης της Βουλής για την έγκριση παροχής
κυβερνητικής εγγύησης στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και της
Ελληνικής Τράπεζας.)

 

2. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.142-2018).
2
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε:
α. στις περιπτώσεις πώλησης δανείων, να καταστεί
δυνατή από τον ενυπόθηκο δανειστή η διάσπαση
υποθήκης που εξασφαλίζει πολλές συμφωνίες
δανείων σε μικρότερες υποθήκες, ώστε να μην
μείνουν ανεξασφάλιστα τα δάνεια που δεν θα
πωληθούν όταν η εξασφάλιση μεταφερθεί στον
αγοραστή του δανείου, και
β. να αναθεωρηθεί το Μέρος VIA του βασικού νόμου,
το οποίο αφορά τις εκποιήσεις ενυπόθηκου
ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή.)

 

3. Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και
για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.143-2018).
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε μεταξύ άλλων
ναα.
διασφαλίζεται ότι όλες οι εξασφαλίσεις
μεταβιβάζονται στον αγοραστή χωρίς την καταβολή
τελών,
β. ρυθμίζονται τα αποτελέσματα της μεταβίβασης και
ειδικότερα η μεταφορά δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων, τα ωφελήματα, η σειρά
προτεραιότητας, η φύλαξη εγγράφων, καθώς και το
δικαίωμα συμψηφισμού.)

 

4. Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων
3
(Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα
Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος
του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.144-2018).
(Τροποποίηση και διασαφήνιση των διατάξεων του
βασικού νόμου, λόγω του ότι οι χρεώστες, συνεχίζουν να
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να ανταποκριθούν σε
υποχρεώσεις που προκύπτουν από δάνεια που έχουν
συνάψει, με αποτέλεσμα να περιέρχονται σε κατάσταση
αφερεγγυότητας. Περαιτέρω, καθίστανται πιο
αποτελεσματικοί οι μηχανισμοί αφερεγγυότητας που
καθορίζονται στο βασικό νόμο, μέσω των οποίων
υπομοχλεύονται οι χρεώστες από το καθεστώς της
αφερεγγυότητας και επανεισάγονται στη δρώσα
οικονομία.)

 

5. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του
2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.145-2018).
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να ενδυναμωθεί
το σχέδιο αναδιάρθρωσης χρεών εταιρειών και να
ενθαρρυνθεί η ευρύτερη δυνατή χρήση του σχεδίου
αυτού τόσο από οφειλέτες όσο και από πιστωτές.
Παράλληλα προτείνεται ο τερματισμός οποιασδήποτε
προστασίας εταιρείας η οποία παρουσιάζει καθυστέρηση
στις πληρωμές της προς οποιοδήποτε πιστωτή, για
χρονική περίοδο τριών μηνών, και η οποία λαμβάνει
4
κρατική χορηγία ως συνεισφορά για μερική κάλυψη των
χρεών της.)

 

6. Οι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.03.055.061-2018).
(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να
αυξηθεί επιπλέον το καθορισμένο ποσοστό της αμοιβής
που λαμβάνει ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας από 20% σε
30%, σε περίπτωση που Προσωπικό Σχέδιο
Αποπληρωμής τίθεται σε ισχύ.)

 

7. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Στέφανου
Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά εκ
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-ΑριστεράΝέες
Δυνάμεις).
(Αρ. Φακ. 23.02.059.036-2018).
(Τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και
Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν
ορισμένες διατάξεις του Μέρους VIA αυτού, οι οποίες
ρυθμίζουν την εκποίηση ενυπόθηκων ακινήτων, είτε με
πλειστηριασμό είτε με πώληση, με διαδικασία η οποία
διενεργείται εξ ολοκλήρου από τον ενυπόθηκο δανειστή,
χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση από τις κυβερνητικές
υπηρεσίες.)

 

8. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
5
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου της κ. Άννας Θεολόγου, βουλευτού
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, του κ. Μαρίνου
Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του κ. Γιώργου Περδίκη εκ
μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).
(Αρ. Φακ. 23.02.059.026-2018).
(Τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και
Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε οι διατάξεις του
Μέρους VIA αυτού που αφορούν την πώληση
ενυπόθηκου ακινήτου από ενυπόθηκο δανειστή να
εφαρμόζονται μόνο σε κάθε σύμβαση υποθήκης η οποία
ενεγράφη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
κατά ή μετά την 9η Σεπτεμβρίου 2014, ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του υπό αναφορά Μέρους και όχι
στις συμβάσεις υποθήκης που συνήφθηκαν πριν από την
ημερομηνία αυτή.)

 

9. Ο περί Τιτλοποιήσεων Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.119-2018).
(Νομοθετική ρύθμιση της αγοράς τιτλοποιήσεων στη
Δημοκρατία και η διασφάλιση της ορθής της λειτουργίας,
μέσω της εποπτείας της δραστηριότητάς της από την
Κεντρική Τράπεζα.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις
6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση
1. «Η ανησυχητική έξαρση του εγκλήματος στην Κύπρο».
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Άριστου Δαμιανού
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛΑριστερά-Νέες
Δυνάμεις).
(Αρ. Φακ. 23.05.051.001-2018).
2. «Τα προβλήματα που δημιουργούνται σε χιλιάδες
δανειολήπτες και εγγυητές δανείων που επηρεάζονται
από την αναδρομική ισχύ του άρθρου 44Α του περί
Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου
(Νόμος Εκποιήσεων)».
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Γιώργου Περδίκη,
προέδρου του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία
Πολιτών, και της ανεξάρτητης βουλευτού κ. Άννας
Θεολόγου).
(Αρ. Φακ. 23.05.051.003-2018).
3. «Το μέλλον της Ευρώπης».
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Γιώργου Λιλλήκα εκ
μέρους της επιτροπής).
(Αρ. Φακ. 23.05.051.004-2018).

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s