Monthly Archives: Σεπτεμβρίου 2017

Δυσμενής διάκριση Υπαξιωματικών απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών

http://24h.com.cy/2016/09/25/dusmenhs-diakrish-ypaxiomatikon-apofoiton-anoteron-stratiotikon-sxolon/

 

Επιβάλλεται άμεση τροποποίηση των σχετικών κανονισμών που διέπουν το καθεστώς των Υπαξιωματικών στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ώστε όλα τα σχετικά ζητήματα να ρυθμιστούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα είναι δίκαιο για όλες τις κατηγορίες των στελεχών και θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του Στρατεύματος

Ο Χρίστος Παρασκευάς και ο Μιχάλης Παρασκευά είναι Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι και εκπροσωπούν πέριξ των εκατό Κύπριων Υπαξιωματικών απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών της Ελλάδας που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, θεωρώντας ότι υπόκεινται σε δυσμενή διάκριση και μεταχείριση από το κράτος.

Με τους κ.κ. Παρασκευά και Παρασκευά, συζητήσαμε το μείζον αυτό θέμα, σε μια προσπάθεια σφαιρικής ενημέρωσης για το πώς λειτουργεί και το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί το κράτος στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Εντάσσονται στις τάξεις του στρατεύματος ως Υπαξιωματικοί, με απευθείας διορισμό και χωρίς να έχουν αποφοιτήσει από αντίστοιχες Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές…
Κύριε Υπουργέ της Άμυνας;

Με βάση λοιπόν την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, ποιος ο λόγος κάποιος νεαρός ο οποίος αν και επιθυμεί να ενταχθεί ως επαγγελματίας στο στράτευμα, να δώσει παγκύπριες εξετάσεις και να φοιτήσει σε ανώτερες στρατιωτικές σχολές και να λάβει εξειδικευμένη στρατιωτική κατάρτιση;

24. Πριν από κάποιες ημέρες καταχωρήθηκαν προσφυγές από Υπαξιωματικούς του Κυπριακού Στρατού τους οποίους εκπροσωπείτε ως δικηγόροι. Μπορείτε να μου αναφέρετε ποιος είναι ο σκοπός των εν λόγω προσφυγών και ποιους Υπαξιωματικούς αφορά;

Όπως ορθά αναφέρετε, προχωρήσαμε με την καταχώρηση ενός σημαντικού αριθμού προσφυγών ενώπιων του Διοικητικού Δικαστηρίου, με τις οποίες προσφεύγουν περίπου 100 Κύπριοι Υπαξιωματικοί απόφοιτοι Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών της Ελλάδας. Οι πελάτες μας θεωρούν ότι υπόκεινται σε δυσμενή διάκριση και μεταχείριση από το Κράτος, όσον αφορά στην ανέλιξη και στην κατάταξη τους στην ιεραρχία του Στρατεύματος, σε σχέση με συναδέλφους τους που δεν έχουν τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα και έχουν ενταχθεί στις τάξεις του στρατεύματος ως Υπαξιωματικοί, με απευθείας διορισμό και χωρίς να έχουν αποφοιτήσει από αντίστοιχες Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές.

24. Πώς έχει προκύψει το ζήτημα αυτό που οδήγησε στην καταχώρηση των εν λόγω προσφυγών;

Το θέμα έχει ανακύψει πριν σχεδόν 3 μήνες, με την ετοιμασία από το Υπουργείο Άμυνας ενοποιημένης και κοινής επετηρίδας Υπαξιωματικών, όπου σε αυτή εντάσσονται μαζί Υπαξιωματικοί διαφορετικής προέλευσης, δηλαδή τόσο απόφοιτοι Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών και μη και στην οποία κατατάσσονται σε σειρά ανέλιξης, ιεραρχίας και προαγωγής σε ανώτερους βαθμούς, ανάλογα με την ημερομηνία διορισμού ή προαγωγής τους και ανεξάρτητα αν έχουν αποφοιτήσει από τέτοιες στρατιωτικές σχολές.

Η κατάταξη γίνεται δηλαδή χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν το ποιοτικό κριτήριο που διακρίνει τους Υπαξιωματικούς απόφοιτους Ανωτέρων Σχολών, δηλαδή τα εξειδικευμένα στρατιωτικά και διοικητικά ακαδημαϊκά προσόντα που κατέχουν και η ικανότητα και η επάρκεια τους να αναλάβουν καθήκοντα εξειδικευμένης στρατιωτικής φύσης, λόγω ακριβώς της αποφοίτησης της συγκεκριμένης κατηγορίας Υπαξιωματικών από τέτοιες Σχολές, σε σχέση με τους υπόλοιπους Υπαξιωματικούς.

Συνεπώς με την μη αναγνώριση του ποιοτικού αυτού κριτηρίου από το Κράτος, Υπαξιωματικοί μη απόφοιτοι σχολών βρίσκονται σε υψηλότερη κατάταξη στην Επετηρίδα σε σχέση με τους πελάτες μας, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί προς το δυσμενέστερο η θέση και κατάταξη των πελατών μας στην Επετηρίδα και να δημιουργηθούν δυσμενή αποτελέσματα και συνέπειες για αυτούς όσο αφορά την ανέλιξη τους στο Στράτευμα.

24. Δηλαδή θεωρείτε ότι με την αποφοίτηση των πελατών σας από ανώτερες στρατιωτικές σχολές, οι ίδιοι διαθέτουν επιπλέον προσόντα από τους Υπολοίπους Υπαξιωματικούς.

Θα πρέπει αρχικά να αναφερθεί ότι οι πελάτες μας έχουν παρακαθήσει σε προεισαγωγικές παγκύπριες εξετάσεις και έχουν επιτύχει την εισδοχή τους σε τέτοιες εξειδικευμένες στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών. Σύμφωνα με το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών (Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ), οι εν λόγω Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας αποτελούν αναγνωρισμένα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης και οι τίτλοι που χορηγούνται είναι πλήρως αναγνωρισμένοι.

Είναι αυταπόδεικτο και δεδομένο ότι οι πελάτες μας με την φοίτηση τους στις πιο πάνω Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας αποκτούν εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση σε θέματα Στρατιωτικής και Διοικητικής φύσης ενώ με την αποφοίτηση τους κατέχουν την ικανότητα και κατάρτιση να αναλάβουν εξειδικευμένα στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα ως Υπαξιωματικοί. Επίσης όπου οι ανάγκες κάθε μονάδας το απαιτούν και σε περιπτώσεις που απαιτείται εξειδικευμένη στρατιωτική κατάρτιση, ιδιαίτερα σε θέματα χρησιμοποίησης εξειδικευμένων οπλικών συστημάτων όπως επίσης και η επιτέλεση αποστολών ή καθηκόντων που απαιτούν εξειδικευμένη στρατιωτική κατάρτιση, η κατηγορία αυτή των Υπαξιωματικών ως απόφοιτοι των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών καλούνται να στελεχώσουν, διεκπεραιώσουν και να επιτελέσουν τα πιο πάνω.
Απλά να αναφέρω ότι και επί του πρακτέου σε ότι αφορά την ανάληψη καθηκόντων είναι εμφανής η υπεροχή της τάξης αυτής των υπαξιωματικών, αφού υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πελάτες μας αναλαμβάνουν καθήκοντα ζωτικής φύσης όπως είναι η επιτήρηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με εναέρια μέσα, με αποτέλεσμα να θέτουν καθημερινώς την σωματική τους ακεραιότητα σε κίνδυνο ή η παρακολούθηση με ραντάρ της εναέριας κίνησης και των θαλάσσιων συνόρων μας. Επίσης οι πλείστοι εξ αυτών κατέχουν υψηλή στρατιωτική κατάρτιση, αφού πέραν την φοίτησης τους στις ανώτερες αυτές σχολές, υπάρχουν περιπτώσεις υπαξιωματικών που έχουν πρωτεύσει σε εξειδικευμένα σχολεία στρατιωτικής κατάρτισης και μάλιστα σε επίλεκτα τμήματα όπως αυτά των υποβρυχίων καταστροφών, όχι μόνο μεταξύ κυπρίων αλλά και μεταξύ των ελλαδιτών συναδέλφων τους.

24. Τι ζητούν οι πελάτες σας με την προσφυγή αυτή;
Το κύριο αίτημα των πελατών μας δυνάμει των προσφυγών αυτών, είναι απόφαση του Δικαστηρίου που να αναγνωρίζει ότι η ένταξη όλων των Υπαξιωματικών στην ίδια Επετηρίδα και η κατάταξη τους σε σειρά αρχαιότητας, ανέλιξης, ιεραρχίας και προαγωγής σε ανώτερους βαθμούς, χωρίς να αναγνωρίζεται και να λαμβάνεται υπόψιν το ποιοτικό κριτήριο που διακρίνει τους Υπαξιωματικούς αποφοίτων ανώτερων στρατιωτικών σχολών από τους υπόλοιπους Υπαξιωματικούς είναι αντισυνταγματική, παράνομη, και άκυρη.

Θεωρούμε ότι οι πελάτες μας υπόκεινται σε δυσμενή διάκριση κατά παράβαση των αρχών του Κράτους Δικαίου και της Αρχής της Ισότητας ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 28 του Συντάγματος, καθώς και στις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου Νόμου (Ν158(Ι)/99) και του άρθρου 6 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ που ορίζει την αρχή του κράτους δικαίου και της γενικής δικαιϊκής αρχής της ισόνομης ρύθμισης των όμοιων και επιτάσσει όπως ανόμοιες ποιοτικά και με διαφορετικά προσόντα και κατάρτιση κατηγορίες πολιτών, δεν μπορούν να τυγχάνουν όμοιου χειρισμού και όμοιας πορείας και ανέλιξης.
Επιπρόσθετα του πιο πάνω, οι πελάτες μας ζητούν και άλλου είδους αναγνωριστικές αποφάσεις και δηλώσεις που αφορούν εξειδικευμένες περιπτώσεις και σχετίζονται κυρίως με παράβαση των σχετικών κανονισμών και Νόμου.

24. Υπάρχουν ανάλογες περιπτώσεις σε άλλα κράτη για παράδειγμα στην Ελλάδα όπου αναγνωρίζεται το κριτήριο αυτό των Υπαξιωματικών απόφοιτων σχολών και κατοχυρώνονται τα δικαιώματα της κατηγορίας αυτής των Υπαξιωματικών;

Είναι εξαιρετικά σημαντική η ερώτηση σας, αφού θα πρέπει να αναφέρω ότι ειδικά σε ότι αφορά την Ελλάδα που είναι κοινά αποδεκτό ότι διαθέτει ένα από τα πιο αξιόμαχα και σοβαρά στρατεύματα διεθνώς, το ζήτημα αυτό της κατοχύρωσης των Υπαξιωματικών απόφοιτων στρατιωτικών σχολών έχει ρυθμιστεί τόσο σε νομικό όσο και σε κανονιστικό επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια.
Το ίδιο το Ελληνικό Κράτος ρυθμίζει Νομοθετικά ότι η τάξη των Υπαξιωματικών αποφοίτων παραγωγικών σχολών είναι σε υψηλότερη κατάταξη όσο αφορά την αρχαιότητα στην Επετηρίδα σε σχέση με τους Υπόλοιπους Υπαξιωματικούς που δεν πληρούν αυτό το κριτήριο, αναγνωρίζοντας την υπεροχή της τάξης αυτής υπαξιωματικών.

Επίσης εδώ και πολλά χρόνια το ζήτημα αυτό έχει αποφασιστεί και σε δικαστικό επίπεδο, αφού σε πολλές αποφάσεις, το Διοικητικό Εφετείο της Ελλάδας, έχει αναγνωρίσει το ποιοτικό κριτήριο της αποφοίτησης από ανώτερες σχολές, αναφέροντας ότι η κατάταξη των υπαξιωματικών απόφοιτων παραγωγικών σχολών σε υψηλότερη θέση αρχαιότητας στην Επετηρίδα από τους υπόλοιπους υπαξιωματικούς είναι νομικά ορθή και βρίσκεται εντός των πλαισίων του Συντάγματος και της Αρχής της Ισότητας, αφού πρόκειται για δύο διαφορετικές κατηγορίες υπαξιωματικών οι οποίες δεν είναι όμοιες ως εκ της προελεύσεώς τους και υφίσταται ανάγκη διατήρησης της αρχαιότητας των Υπαξιωματικών απόφοιτων σχολών οι οποίοι έχουν την κατά τεκμήριο, ειδική στρατιωτική εκπαίδευση που είναι πρόσφορη για την ταχύτερη και αποδοτικότερη επίτευξη του έργου των ενόπλων δυνάμεων.

Οι αποφάσεις των Ελληνικών Διοικητικών Δικαστηρίων και ειδικότερα των ανωτέρων Δικαστηρίων όπως είναι και το Διοικητικό Εφετείο της Ελλάδας είναι οδηγός για τα Κυπριακά Διοικητικά Δικαστήρια, αφού το Διοικητικό Δίκαιο στη Κύπρο προσομοιάζει με αυτό της Ελλάδας και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες οι αρχές όπως έχουν τεθεί από τις αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων να καθοδηγήσουν ανάλογα και τα Κυπριακά Διοικητικά Δικαστήρια στα πλαίσια των προσφυγών μας.

24. Δηλαδή οι προσφυγές των πελατών σας έχουν ως κύρια βάση τη δυσμενή διάκριση σε σχέση με τους υπόλοιπους Υπαξιωματικούς μη απόφοιτους Σχολών, ανεξαρτήτου φύλου και δεν απευθύνεται μόνο σε γυναίκες Υπαξιωματικούς που δεν έχουν αποφοτιήσει από τέτοιες σχολές, ήτοι Υπαξιωματικούς που προέρχονται από την Τάξη των Εθελοντριών;

Σας ευχαριστώ που μου θέτετε αυτή την ερώτηση γιατί υπάρχει μία μεγάλη παρανόηση σχετικά με το θέμα. Φυσικά και η προσφυγή δεν αφορά και ούτε θα μπορούσε να απευθύνεται αποκλειστικά σε Γυναίκες Υπαξιωματικούς και δεν τίθεται τέτοια διάκριση φύλου. Οι προσφυγές αυτές αφορούν αποκλειστικά την μη αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων των πελατών μας οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από Ανώτερες Σχολές σε σχέση με τους υπόλοιπους Υπαξιωματικούς ανεξαρτήτου φύλου. Δηλαδή το κριτήριο είναι ποιοτικό και αφορά τα ακαδημαϊκά προσόντα και δεν τίθεται κριτήριο φύλου. Αυτό προκύπτει και από το απλό γεγονός ότι αρκετοί πελάτες μας οι οποίοι προσφεύγουν είναι Γυναίκες Υπαξιωματικοί που έχουν αποφοιτήσει από τέτοιες στρατιωτικές σχολές, ενώ από την άλλη, στην κατηγορία των Υπαξιωματικών που δεν έχουν αποφοιτήσει από ανώτερες στρατιωτικές σχολές, συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο Εθελόντριες αλλά και ένας μεγάλος αριθμός ανδρών Υπαξιωματικών που μπήκαν στο Στράτευμα με απευθείας διορισμό και χωρίς να έχουν αποφοιτήσει από τέτοιες σχολές.

24. Θα ήθελα να μας ξεκαθαρίσετε στο σημείο αυτό ότι η προσφυγή των πελατών σας ως Υπαξιωματικοί που έχουν αποφοιτήσει από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές δεν γίνεται εναντίον των υπόλοιπων Υπαξιωματικών. Μάλιστα όπως μου αναφέρατε θεωρείτε ότι είναι προς όφελος όλων να ρυθμιστεί το θέμα αυτό.

Αρχικά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι την ευθύνη για την θέσπιση κανονισμών και ρυθμίσεων σε ότι αφορά το καθεστώς των Στελεχών του Στρατεύματος και ειδικότερα σε ότι αφορά την ανέλιξη ή την πορεία που θα πρέπει να ακολουθούν τα Στελέχη του Στρατεύματος, την έχει το Κράτος και ειδικότερα το Υπουργείο Άμυνας. Συνεπώς θεωρούμε ότι το Κράτος είχε την υποχρέωση, να αναγνωρίσει το ποιοτικό κριτήριο που κατέχουν οι Υπαξιωματικοί που είναι απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών και ως εκ τούτου οι προσφυγές των πελάτων μας αφορούν την παράλειψη αυτή του Κράτους να ενεργήσει, όπως η πλευρά μας θεωρεί, εντός των πλαισίων του Συντάγματος και της Αρχής της Ισότητας. Ως εκ τούτου, υπό αυτή την έννοια δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η προσφυγή γίνεται εναντίον των υπόλοιπων υπαξιωματικών.

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η ρύθμιση του θέματος θα είναι προς όφελος όλων των Υπαξιωματικών αφού με το υφιστάμενο καθεστώς όπως δημιουργήθηκε με την απόφαση του Υπουργείο Άμυνας να προχωρήσει στην Τροποποίηση των σχετικών Κανονισμών και βάσει αυτών να εντάξει όλους τους Υπαξιωματικούς σε μία Επετηρίδα χωρίς καμία διάκριση, είχε ως αποτέλεσμα, κατά παραδοχή και πρώην μελών της Επιτροπής Άμυνας, να αποκλείσουν την δυνατότητα ανέλιξης και προαγωγής όχι μόνο των Υπαξιωματικών απόφοιτων σχολών αλλά και των υπόλοιπων υπαξιωματικών.

24. Οι πελάτες σας θεωρούν επίσης ότι με την μη αναγνώριση των προσόντων των πελατών σας μπορεί να τεθεί και θέμα δημόσιας ασφάλειας και στρατιωτικής κατάρτισης του Στρατεύματος;

Οι πελάτες μας ως Υπαξιωματικοί απόφοιτοι ανώτερων στρατιωτικών Σχολών θεωρούν ότι εκτός από την νομική διάσταση του θέματος, τίθεται επίσης και μείζον θέμα δημόσιας ασφάλειας και ποιοτικής επάρκειας του Στρατεύματος, αφού με την ουσιαστική εξομοίωση των δύο κατηγοριών Υπαξιωματικών, ουσιαστικά εκτρέφεται μία κατάσταση πράγματων όπου, αποτρέπονται υποψήφια Στελέχη Υπαξιωματικών να φοιτήσουν σε τέτοιες Σχόλες και να λάβουν εξειδικευμένη Στρατιωτική και Διοικητική Εκπαίδευση. Εφόσον δηλαδή δεν υπάρχει καμία αναγνώριση για αυτή την τάξη των Υπαξιωματικών τίθεται το απλό ερώτημα, ποιος ο λόγος κάποιος νεαρός ο οποίος αν και επιθυμεί να ενταχθεί ως επαγγελματίας στο στράτευμα, να δώσει παγκύπριες εξετάσεις και να φοιτήσει σε ανώτερες στρατιωτικές σχολές και να λάβει εξειδικευμένη στρατιωτική κατάρτιση.

Συνεπώς είναι πολύ πιθανόν να δημιουργηθεί και πάλι η ανάγκη, να στελεχώνεται το Στράτευμα με διαδικασίες απευθείας διορισμών, από πρόσωπα χωρίς καμία στρατιωτική εξειδίκευση και εκπαίδευση όπως ακριβώς συνέβαινε και στο παρελθόν που είναι ακριβώς αυτό που οδήγησε και την κατάσταση πραγμάτων ως έχει σήμερα. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή το ίδιο το Κράτος να δίνει κίνητρα ώστε τουλάχιστον η πλειοψηφία αν όχι όλοι οι Υπαξιωματικοί του Στρατεύματος να έχουν αποκτήσει εξειδικευμένη στρατιωτική εκπαίδευση ώστε να έχουμε ένα αξιόμαχο και βάσει των διεθνών προτύπων εξειδικευμένο στρατιωτικό προσωπικό.

Ως εκ τούτου, το ζήτημα που τίθεται και καλείται να αντιμετωπίσει και να απαντήσει το αρμόδιο Υπουργείο είναι εξαιρετικά κρίσιμο και τίθεται στην βάση του κατά πόσο, η Κυπριακή Δημοκρατία, έχει πραγματικά ως στόχο, την στελέχωση της τάξης των Υπαξιωματικών με εξειδικευμένο στρατιωτικό προσωπικό.

24. Τι άλλα μέτρα προτίθενται να λάβουν οι πελάτες σας;

Σε ότι αφορά τις προσφυγές, πλέον εναπόκειται στο Δικαστήριο να εξετάσει και να αποφασίσει τα ζητήματα που τίθενται σε αυτές. Θεωρούμε όμως ότι λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων, θα έπρεπε η Διοίκηση και το Υπουργείο Άμυνας να καλέσει εδώ και πολλά χρόνια όλους τους αρμόδιους φορείς σε μία εκ βαθέων διαβούλευση που θα έχει ως στόχο την αποτελεσματική ρύθμιση και επίλυση των θεμάτων αυτών και τον εκσυγχρονισμό των κανονισμών που αφορούν τους Υπαξιωματικούς.

Όπως μπορούμε να γνωρίζουμε, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την τροποποίηση των σχετικών κανονισμών που διέπουν το καθεστώς των Υπαξιωματικών στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Θα επιδιώξουμε να έχουμε συνάντηση με όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να εξηγήσουμε τις θέσεις των πελατών μας και το δίκαιο των αιτημάτων τους ώστε όλα τα σχετικά ζητήματα να ρυθμιστούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα είναι δίκαιο για όλες τις κατηγορίες των στελεχών και θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του Στρατεύματος. Ελπίζουμε ότι θα βρούμε την αναγκαία ανταπόκριση.

 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Η ηθικοπλαστικη ερμηνεια των εκλογικων αποτελεσματων που κατακεραυνωνει την ψηφο στους φασιστες ως αμάρτημα καθοσιωσεως με μεταφυσικο περιεχόμενο

Η ηθικοπλαστικη ερμηνεια των εκλογικων αποτελεσματων που κατακεραυνωνει την ψηφο στους φασιστες ως αμάρτημα καθοσιωσεως με μεταφυσικο περιεχόμενο, είναι το ίδιο και το αυτο με το να θεωρεις την καταναλωση χοιρινου κρεατος γενικα αμαρτια επειδη το ειπε ταχα ο αλλαχ ή κατα το πασχα επειδη το ειπε ο θεος

Όσο δεν γινεται ερμηνεια λογικης αναλυσης τόσο οι φασιστες θα ψηφιζονται και οι αμολυντοι θα σοκαρονται ταχα και θα πεφτουν δηθεν απο τα συννεφα

Χιντ: οι φασιστες βολευουν παρα πολυ τους κεκαλυμενους φασιστες τυπου μερκελ μακρον και λοιπους που λενε ψηφιστε μας εμας (ετσι γενικα) για να μην βγουν αυτοι οι κακοι

Και ετσι η πολιτικη της λιτοτητας και της φτώχειας που επιβαλλουν οι banksters των αγορων και εφαρμοζουν οι μερκελ μακρον εξιλεωνεται στην κολυμπηθρα του δηθεν αντιφασισμου των αγορων

Οποιος μιλα για αντιφασισμο χωρις να μιλα για την μητρα του φασισμου, τον καπιταλισμο ειναι απλα υποκριτης

Φωτογραφία του χρήστη Άρθρα Κείμενα Εκπομπές Μιχάλη Παρασκευά.

 

Φωτογραφία του χρήστη Άρθρα Κείμενα Εκπομπές Μιχάλη Παρασκευά.

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Ποιοι είμαστε «εμείς»;

Έχουμε όλοι κοινά συμφέροντα;

Πρώτα ας δούμε ποιοι είμαστε «εμείς»

Εσύ που είσαι γύρω στα 35-40 έχεις μια καλή σταθερή δουλειά με καλό μισθό με καναδκυο κοπελλούθκια, έχεις το σπίτι σου πληρώνεις την δόση σου τους λοαρκασμούς σου και εννα πιάεις τζαι την προαγωγή κατά πως φαίνεται

Εσύ που είσαι γύρω στα 35-40 τζαι έμεινες άνεργος πριν δκυο χρόνια, έπιαες το ανεργιαό σου για 6 μήνες τζαι μετά ψάχνεις δουλειά τζαι ήβρες παρτ ταιμ σε σουπερμαρκετ 500 ευρώ για να δουλεύκεις χαμάλης όπως τον σσιύλλο τζαι μεινίσκεις με τους γονείς σου τζαι τελικά έχασες την δουλειά σου τζαι είσαι άνεργος πάλε χωρίς προοπτική

για πες

ποιοι είμαστε;

Εσύ που είσαι 50-55 τζαι έμεινες άνεργος πριν δκυό χρόνια τζαι δεν σε πιάνει κανένας ούτε για χαμάλη, σπουδάζουν οι δκυό σου οι κόρες ελλάδα τζαι κύπρο έπιαες το ανεργιακό σου τους πρώτους 6 μήνες αλλά ευτυχώς δουλεύκει η γυναίκα σου τζα ψιλοπερνάτε

Εσύ που είσαι 50-55 υψηλόμισθος δημόσιος υπάλληλος ψηλή κλίμακα εξόφλησες πιλε το δάνειο σου τζαι σπουδάζουν οι δκυο σου κόρες στην αγγλία τζαι υπολογίζεις να τις κανονίσεις στην ίδια δουλειά

για πες

ποιοι είμαστε;

βασικά ό,τι τζαι να πούμε

εν κουβέντες

η πραγματικότητα έδειξε ότι ουσιαστικά κανένας εν ενδιαφέρεται καν να σκεφτεί τζαι στην πραγματικότητα ούλλοι εν για την πάρτη τους

τετριμμένες λεξούες, αλλοτρίωση αποχαύνωση τζαι λοιπές μαλακιούλες

Ποιοι είμαστε;

Ακόμα και να αντιληφθείς τα αυτονόητα, στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία αφού απλά δεν έχεις διάθεση και ίσως και την ευχέρεια να δεις πέραν από την προσωπική σου επιβίωση

Αυτή ως φαίνεται είναι μια πραγματικότητα

Δεν υπάρχει μήνυμα και ούτε νόημα

Στην πραγματικότητα

Φωτογραφία του χρήστη Άρθρα Κείμενα Εκπομπές Μιχάλη Παρασκευά.

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Τι είναι η δικαιοσύνη και τι το δίκαιο;Κυπριακές αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου- Ευρωπαικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου

Φωτογραφία του χρήστη Άρθρα Κείμενα Εκπομπές Μιχάλη Παρασκευά.

 

Στην Πολιτεία του Πλάτωνα ο Σωκράτης συζητά περί Δικαιοσύνης και Δικαίου με τον οικοδεσπότη, Κέφαλο ένα πλούσιο έμπορο ο οποίος εχει την αίσθηση ότι έζησε μια δίκαιη ζωή, και ήρεμα, με αγαθή ελπίδα, αντικρύζει τώρα τον θάνατο.

Οταν αποχωρεί ο Κέφαλος, ο διάλογος αρχίζει έντονος.

Στην πρώτη σκηνή βρίσκουμε τον Σωκράτη να συζητά με τον Πολέμαρχο, τον γιο του Κέφαλου.

Δίκαιο, λέει ο Πολέμαρχος, είναι να δίνει κανείς πίσω τα οφει­λόμενα. Με το πνεύμα αυτό αναμένεται να ενεργεί ένας καλός έμπορος στις δοσοληψίες του, δίκαιο είναι να κάνει κανείς καλό στους φίλους και κακό στους εχθρούς.

Στο δεύτερο βιβλίο της Πολιτείας, βλέπουμε τον Σωκράτη στον διάλογο με τον Γλαύκωνα,

η δικαιοσύνη, ισχυρίζεται ο Γλαύκων, είναι προϊόν αδυναμίας, διότι εάν είχαν εξασφαλισμένη την ατιμωρησία, και οι δίκαιοι και οι άδικοι, θα έκαναν όλοι τα χειρότερα εγκλήματα για να κορέσουν τη φιληδονία τους.

Η δικαιοσύνη συνεπώς δεν ανταποκρίνεται σε κάποια καθαρή ψυχική διάθεση, αλλά σε βιασμό της θελήσεως, είναι συμβιβασμός που επιτρέπει τη δύσκολη συνύπαρξη του συλλογικού με το ατομικό και τίποτε άλλο

Ο Σωκράτης λέει, ότι η δικαιοσύνη έχει να κάνει.όχι με το φαινομενικό, αλλά με την αλήθεια, πώς είναι δυνατόν ο δίκαιος, που είναι καλός, να προ­ξενεί κακό βλάπτοντας τους εχθρούς;

Το δίκαιο είναι μια ηθική αξία ασυμβίβαστη με το άδικο και το κακό.

Η άσκηση του δικαίου δεν μπορεί να οδηγεί στην ανταδικία, ότι όχι μόνο δεν πρέπει να αδικούμε, αλλά και να μην ανταποδίδουμε την αδικία (μή ανταδικεϊν).

«οὐ δεῖ ἀδικεῖν, οὐδέ ἀνταδικεῖν ἀδικούμενος» (Κρίτων)

Η αρχή λοιπόν της συμβατικής ηθικής, να ωφελείς τους φί­λους και να βλάπτεις τους εχθρούς, ναυαγεί μέσα στην ίδια την επιφανειακή της προσέγγιση, που δεν αντέχει ούτε στο κριτήριο της γνώσης ούτε στο κριτήριο του αληθινά καλού. Η ηθική στο επίπεδο της δοσοληψίας ερμηνευόμενη έτσι οδηγεί τον άνθρωπο στην ύβρη της πλεονεξίας.

Ο Αριστοτέλης ασχολείται με το τι είναι Δικαιοσύνη κυρίως στα Ηθικά Νικομάχεια

Η δικαιοσύνη ορίζεται ως αγαθό που δεν στοχεύει στην ευδαιμονία όποιου την ασκεί, αλλά στον άλλον άνθρωπο.

O Αριστοτέλης διακρίνει τη δικαιοσύνη σε τρία είδη:

το διανεμητικό
το διορθωτικό δίκαιο
το δίκαιο της αμοιβαιότητας.

Στη διανεμητική δικαιοσύνη η διανομή γίνεται με γεωμετρική αναλογία, με βάση δηλαδή την αξία του προσώπου.

Αντίθετα στη διορθωτική δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία του ατόμου, αλλά η αρχή σύμφωνα με την οποία όλα τα άτομα είναι ίσα μεταξύ τους, ενώ η δικαιοσύνη της αμοιβαιότητας είναι ανεξάρτητη από τις δύο προηγούμενες, γιατί, ενώ εκείνες απονέμονται από τα όργανα της δικαστικής εξουσίας, η διανεμητική οφείλεται στην ελεύθερη βούληση των μελών της πολιτικής κοινωνία και είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της ενότητάς της, όταν αποδίδεται με ανάλογο μέτρο.

Τι ειναι τελικά η Δικαιοσύνη;

Ταυτίζεται η Δικαιοσύνη με το Δίκαιον;

Η Δικαιοσύνη είναι κάτι ιδεατόν, υψηλό, θεικό,

Το Δίκαιο το ίδιο

Ταυτίζονται τα δύο;

Ένα είναι το πιο σημαντικό, η Δικαιοσύνη και το Δίκαιο δεν θα πρέπει να αποκόπτονται από το Ηθικό και αυτό που ωφελεί τον άνθρωπο και την πόλη, την κοινωνία ως σύνολο

Ας περάσουμε στα πιο πεζά…..

Το Δίκαιο έχει παραμείνει να ορίζεται ως αυτό που γράφουν οι νόμοι και ερμηνεύουν τα δικαστήρια

Το ποιος είναι ο νομοθέτης και το ποιος ο δικαστής έχει τεράστια σημασία

Στην αρχαία Αθήνα του Περικλή και του Κλεισθένη, νομοθέτες ήταν όλοι οι πολίτες καθώς επίσης και οι δικαστές ήταν κληρωτοί (δηλαδή με κλήρο) πολίτες

Σήμερα στις δυτικές κοινωνίες, στα προαντιπροσωπευτικά συστήματα που έχουμε, τους νόμους νόμοθετούν οι βουλευτές που ψηφίζονται κάθε Χ χρόνια και ερμηνεύουν τους νόμους οι δικαστές οι οποίοι καθορίζονται και διορίζονται από τους ίδιους τους δικαστές σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών

Η νομική ΔΕΝ είναι επιστήμη με την κλασσική σημασία του όρου αφού δεν μπορείς να αποδείξεις κάτι πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας πειραματικά

Η νομική είναι απλά ερμηνεία κάποιων γραπτών κειμένων τα οποία ονομάζουμε νόμους

Φυσικά και υπάρχει μεθοδολογία για τον τρόπο που θα πρέπει να γίνονται οι ερμηνείες των νόμων αλλά στην τελική είναι απλά θέμα ερμηνείας των συγκεκριμε΄νων ανθρώπων που ονομάζονται δικαστές

Κλασσική περίπτωση που αποδεικνύει ότι η νομική δεν είναι επιστήμη σε κυπριακές υποθέσεις είναι η απόφαση της ολομέλειας του ανωτάτου στην υπόθεση Νικολάου
5 δικαστές είπαν ότι ο είναι αντισυνταγματικός ο νόμος περί ίδρυσης οικογενειακών δικαστηρίων

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/1992/rep/1992_1_1338.htm&qstring=%ED%E9%EA%EF%EB%E1%EF%2A%20and%20%EF%EB%EF%EC%E5%EB%E5%E9%2A

«Οι Δικαστές Στυλιανίδης, Κούρρης, Παπαδόπουλος, Πογιατζής και Χρυσοστομής κρίνουν ότι ο περί της Πρώτης Τροποποιήσεως του Συντάγματος Νόμος του 1989 (Νόμος αρ. 95 του 1989), και ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος του 1990, (Νόμος αρ. 23 του 1990), είναι συνταγματικοί για τους λόγους που εκτίθενται στην απόφαση του Δικαστή Στυλιανίδη.
Ο Πρόεδρος Α.Ν. Λοΐζου, και οι Δικαστές Πικής, Νικήτας, Αρτέμης και Κωνσταντινίδης κρίνουν ότι οι πιο πάνω υπό κρίση Νόμοι είναι αντισυνταγματικοί για τους λόγους που εκτίθενται στις αποφάσεις των Δικαστών Πική και Νικήτα.
Ενόψει της ισοψηφίας αυτής, η απάντηση στο Νομικό Ερώτημα που παραπέμφθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο από το Οικογενειακό Δικαστήριο είναι ότι οι υπό εξέταση πιο πάνω Νόμοι είναι συνταγματικοί διότι δεν ανατράπηκε το τεκμήριο της συνταγματικότητας.»
===============================

Άλλη κλασσική κυπριακή υπόθεση που καταδεικνύει με τον πιο έντονο τρόπο ότι η νομική είναι απλά θέμα ερμηνείας ενός νόμου είναι η υπόθεση Αποστόλου στην οποιά ο δικαστής Ανωτάτου, Κωνσταντινίδης ανέτρεψε μια παράνομη/νόμιμη επί της ουσίας πρακτική που τηρείτο από όλους ανεξαιρέτως για 21 ολόκληρα χρόνια!!!

Δηλαδή τα οικογενειακά δικαστήρια εξέδιδαν φυλακιστήρια για παράλειψη πληρωμής διατροφής μόνο με την ένορκη δήλωση του ενός μέρους χωρίς καν να ακουστεί το άλλο μέρος

Πχ έκανε ένορκη δήλωση η σύζυγος ότι ο πρώην σύζυγος δεν κατέβαλε την διατροφή για τον περασμένο μήνα και το δικαστήριο απλά και μόνο έχοντας ενώπιον του την μαρτυρία του ενός εξέδιδε φυλακιστήριο και η αστυνομία συλλάμβανε το άλλο μέρος το οποίο ενδεχομένως να είχε καταβάλει την διατροφή και να μην διέπραξε τίποτα παράνομο αλλά δεν είχε την ευχέρεια απλά να το δηλώσει και να το αποδείξει ενώπιον δικαστηρίου

Αυτή η πρακτική η οποίο θεωρείτο νόμιμη για 21 ολόκληρα χρόνια ανατράπηκε από τον δικαστή Κωνσταντινίδη το 2011
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2011/rep/2011_1_1994.htm&qstring=certiorari%20and%202011%20and%20%EA%F9%ED%F3%F4%E1%ED%F4%E9%ED%E9%E4%2A%20and%20%E5%ED%EF%F1%EA%2A%20and%20%E4%E7%EB%F9%F3%2A

Πολύ χαρακτηριστική επί αυτού του σημείου επίσης είναι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου η οποία ανατράπηκε από το Ευρωπαικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι η υπόθεση Βρούντου

Μάλιστα στο κείμενο της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου γίνεται ρητή αναφορά πως τα 3 ανώτατα δικαστήρια της Ελλάδας έχουν διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά το ίδιο θέμα, δηλαδή του κατά πόσο θα πρέπει το δικαστήριο να παρεμβαίνει θετικά και να αποκαθιστά την αρχή της ισότητας όταν την παραιβάσει:
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2006/rep/2006_3_0078.htm&qstring=%E2%F1%EF%F5%ED%F4%EF%2A%20and%20%E5%F6%E5%F3%2A
«Είναι αλήθεια ότι ο Άρειος Πάγος στην Ελλάδα δέχεται ότι προς αποκατάσταση της ισότητας πρέπει να υπάρξει μια τέτοια επεκτατική εφαρμογή, ακόμη κι’ αν έχουμε ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων (βλέπε ΑΠ 35/1990, Ολ., ΝοΒ 1991, 231, ΑΠ 13/1991, Ελλ.Δνη 1991, 1484, ΑΠ 12/1992, Ολ., Ελλ.Δνη 1992, 762, ΑΠ 14/1995, Ολ., ΝοΒ 1996, 408 κ.ά.).
Παρόμοια γραμμή τηρεί και το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο δέχεται ότι αν οι διακρίσεις είναι αντίθετες προς την αρχή της ισότητας και η διάταξη του νόμου που τις θεσπίζει προβλέπει παροχή προς ορισμένη κατηγορία πολιτών, ενώ εξαιρεί, αμέσως ή εμμέσως, άλλους που βρίσκονται υπό τις αυτές συνθήκες, το δικαστήριο οφείλει να επιδικάσει την παροχή αυτή και σ’ εκείνους που αδικαιολόγητα και αυθαίρετα εξαιρούνται (βλέπε ΕΣ 887/1992, Ολ., σε Ι. Σαρμά, Η συνταγματική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 1997, 289).
Αντίθετα, το Συμβούλιο της Επικρατείας αρνείται την επεκτατική εφαρμογή ευνοϊκών ρυθμίσεων, γιατί κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ανεπίτρεπτη συνταγματικά επέμβαση του δικαστή στο έργο της νομοθετικής εξουσίας, ακόμη κι’ όταν δεν πρόκειται κατά κυριολεξία για ειδικές ρυθμίσεις, αλλά επί παραδείγματι για αδικαιολόγητη ευνοϊκή μεταχείριση του ενός φύλου έναντι του άλλου (ΣτΕ 3552/1992, Ελλ.Δνη 1994, 215).
Την πάγια αυτή νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν ακολούθησε η απόφαση στην υπόθεση ΣτΕ 3587/1997 του Α΄ Τμήματος το οποίο δέκτηκε ότι αν το δικαστήριο διαπιστώσει παράβαση της αρχής της ισότητας, λόγω ειδικής ρύθμισης στην οποία προέβη ο νομοθέτης ή η διοίκηση, που αφορά σε ορισμένη κατηγορία προσώπων και από την ειδική αυτή ρύθμιση αποκλείστηκαν ρητά ή σιωπηρά πρόσωπα που ανήκουν μεν σε άλλη κατηγορία, αλλά τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες, απαιτείται όπως το δικαστήριο προβεί σε επέκταση της εφαρμογής της ειδικής ρύθμισης και στην κατηγορία των προσώπων τα οποία έχουν αποκλειστεί. Η μεταστροφή αυτή της νομολογίας δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από άλλα τμήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παραβίαση της αρχής της ισότητας νοείται μόνο εν όψει νόμιμων και όχι παράνομων ενεργειών της διοίκησης. Επομένως, τυχόν παράνομη ευνοϊκή μεταχείριση από τη διοίκηση, δεν δημιουργεί δικαίωμα σε άτομο που τελεί υπό τις ίδιες συνθήκες να τύχει της ίδιας μη νόμιμης μεταχείρισης (βλέπε μεταξύ άλλων ΣτΕ 1526/1990).
Μας απασχόλησε το θέμα πολύ σοβαρά εν όψει και της θέσης ότι στην περίπτωση της ευνοϊκής υπέρ του ενός μόνο φύλου ρύθμισης, η επεκτατική εφαρμογή της διάταξης βρίσκει έρεισμα και στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο και ιδιαίτερα στο άρθρο 141 της ΣυνθΕΚ (βλέπε επίσης ΑΠ 658/1992, Ελλ.Δνη 1995, 71).
Όπως και αν έχουν όμως τα πράγματα, δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από την επικρατούσα νομολογία. Η Dias United Publishing Co. Ltd ν. Δημοκρατίας, ανωτέρω, καθορίζει τα πλαίσια της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει, σύμφωνα με το Άρθρο 146.4 του Συντάγματος, την εξουσία να επικυρώσει εν όλω ή εν μέρει την προσβαλλόμενη απόφαση ή να κηρύξει την πράξη ή την παράλειψη, άκυρη. Δεν έχει δικαιοδοσία να νομοθετεί διευρύνοντας νομοθετικές ρυθμίσεις που δεν έτυχαν της έγκρισης της Βουλής. Κάτι τέτοιο, θα συγκρουόταν και με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σημειώνουμε ότι η Βουλή δεν μπορεί από μόνη της να προχωρήσει στη ψήφιση νομοθεσίας, όταν ο σκοπούμενος νόμος θα προϋποθέτει δαπάνη. Αν η Βουλή, το συνταγματικά καθοριζόμενο νομοθετικό όργανο, δεν έχει ένα τέτοιο δικαίωμα, πολύ περισσότερο δεν το έχει το Ανώτατο Δικαστήριο.
Συμφωνώντας με τις αρχές όπως τέθηκαν, καταλήγουμε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει την αρμοδιότητα να προβεί σε επεκτατική εφαρμογή νομοθετικής ρύθμισης.»
==========================
Δηλαδή το ανώτατο δικαστήριο ερμηνευσε το ζήτημα ως εξής:
Ο νόμος ορίζει ότι τα παιδιά που ο πατέρας τους είναι πρόσφυγας αποκτούν την προσφυγική ιδιότητα
Αυτό δεν ισχύει για τα παιδιά που η μητέρα τους είναι πρόσφυγας και έτσι δεν αποκτούν την προσφυγική ιδιότητα, άρα δεν έχουν πρόσβαση στα βοηθήματα επιδόματα δικαιώμα ψήφου σε κατεχόμενους δήμους κλπ

Η Βρουντου που η μητέρα της ήταν πρόσφυγας έκανε προσφυγή στο ανώτατο επικαλούμενη παραβίαση της αρχής της ισότητας και το Ανώτατο κατ έφεση το 2006 είπε ότι δεν μπορεί να εξετάσει το ζήτημα αφού η Βρούντου δεν έχει έννομο συμφέρον γιατί ακόμα και αν κηρυχθεί ο νόμος αντισυνταγματικός, η Βρούντου δεν θα κερδίσει οτιδήποτε αφού απλά θα καταργηθεί ο νόμος και δεν θα θεωρούνται πρόσφυγες ούτε τα παιδιά που ο πατέρας τους ει΄ναι πρόσφυγας και έτσι λόγω της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν μπορεί να επεκτείνει την εξουσία του και να επεκτείνει την εξουσία του αποκαθιστώντας μια καταφανή παραβίαση της αρχής της ισότητας

Το ΕΔΔΑ ανέτρεψε αυτή την ερμηνεία τον Οκτώβρη του 2015, 11 χρόνια μετά την πρώτη απόφαση το 2004
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158090
Από την επίσημη μετάφραση:
http://www.law.gov.cy/…/A…/F8B0FDDABEC238DEC22574240039546B…
«91. Στην παρούσα υπόθεση, ο λόγος για τον οποίον το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ήταν σε θέση να εξετάσει κατά πόσον η αιτούσα είχε δικαίωμα στη θεραπεία που αιτήθηκε (την ακύρωση της απόφασης να μην της χορηγηθεί προσφυγική ταυτότητα) ήταν ότι έκρινε ότι δεν είχε την αρμοδιότητα να επεκτείνει το σχέδιο χορήγησης δελτίων προσφυγικής ταυτότητας χωρίς την παραβίαση της συνταγματικής αρχής της διάκρισης των εξουσιών (βλέπε τις δύο τελευταίες παραγράφους της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που παρατίθεται στην παράγραφο 15 ανωτέρω). Με άλλα λόγια, το Ανώτατο Δικαστήριο, εφαρμόζοντας αυτή την αρχή, έκρινε τον εαυτό του αναρμόδιο να προβεί στην εξέταση του βάσιμου της αιτούσας για διακριτική μεταχείριση και, επομένως, δεν μπόρεσε να παράσχει κατάλληλη θεραπεία. Το Δικαστήριο κατανοεί πολύ καλά την ανησυχία του Ανωτάτου Δικαστηρίου να διασφαλίσει τον δέοντα σεβασμό για τον διαχωρισμό των εξουσιών δυνάμει του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν είναι ο ρόλος του παρόντος Δικαστηρίου να αμφισβητήσει το πώς ερμηνεύει και εφαρμόζει την εν λόγω αρχή το Ανώτατο Δικαστήριο. Ωστόσο, η προσέγγιση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε σχέση με τα παράπονα της αιτούσας δυνάμει της Σύμβασης, είχε ως συνέπεια η προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου να μην είναι αποτελεσματική θεραπεία για την αιτούσα. Δοθέντος ότι η Κυβέρνηση δεν ισχυρίστηκε ότι υπήρχε οποιαδήποτε άλλη αποτελεσματική θεραπεία στην Κύπρο κατά τον κρίσιμο χρόνο ώστε να μπορέσει η αιτούσα να αμφισβητήσει το μεροληπτικό χαρακτήρα του σχεδίου χορήγησης προσφυγικής ταυτότητας, προκύπτει ότι σημειώθηκε παραβίαση του άρθρου 13 της Σύμβασης»
===========================================

Δεν υπάρχουν θέσφατα, ούτε ιερά κείμενα και ερμηνείες τους

Υπάρχουν άνθρωποι που ερμηνεύουν

Και πολλές φορές η ερμηνεία τους εμπεριέχει τις προσωπικές τους απόψεις πρκαταλήψεις ακόμα και σκοπιμότητες

Δεν υπάρχουν θεοί επί γης και όλοι κρίνονται

Στο κάτω κάτω, η Ρόζα Παρκς αν δεχόταν έτσι απλά τον ρατσιστικό νόμο το 1955 ακόμα οι δικαστές των ΗΠΑ θα θεωρούσαν ότι οι νόμοι που διακρίνουν τους ανθρώπους σε μαύρους και άσπρους είναι νομιμος και συνταγματικός

και να μην ξεχνάμε ποτέ,

το Ηθικόν Δέον να ταυτίζεται με το Νόμιμον

δυστυχώς σήμερα η πραγματικότητα μας δείχνει ότι το νομιμον δεν ταυτίζεται πάντα με το ηθικό

και έτσι η Ηθική πολλές φορές εξαναγκάζεται να βγει εκτός νόμου

Φωτογραφία του χρήστη Άρθρα Κείμενα Εκπομπές Μιχάλη Παρασκευά.

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Το Υπόμνημα θέσεων μας σε σχέση με το Νόμο που καταθέσαμε στην Επιτροπή Εργασιάς – Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου ΤΚΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ             ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

email: tameio.ka@gmail.com  Τηλ:  22 467 850 – Φαξ: 22 467 851

 

 

23 Μαΐου 2017

 

Προς: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

ΘΕΜΑ: Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 (Αρ. Φακ. 23.02.057.016-2016)· Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της Αναλογιστικής Μελέτης για τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ, τις προοπτικές του και την ανάγκη για περαιτέρω αλλαγές· Δημιουργία αποθεματικού ταμείου στο ΤΚΑ και η ανάγκη ετοιμασίας κανονισμών για τον καθορισμό επενδυτικής πολιτικής.

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Aρ. 1

 

Η Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου Ταμειου Κοινωνικων Ασφαλισεων δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό έλεγχο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), να προστατεύσει και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του, καθώς και τη λειτουργία σύμφωνα με τον σκοπό του, όπως αυτός ορίζεται από το Σύνταγμα. Ευχαριστούμε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την πρόσκληση να εκφράσουμε τις θέσεις μας. Η Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων τοποθετείται ως εξής:

 

 1. Συμφωνούμε με όλες τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην Πρόταση Νόμου (Αρ. Φακ. 23.02.057.016-2016), και ευελπιστούμε ότι η Πρόταση θα σταλεί στην Ολομέλεια για συζήτηση το συντομότερο δυνατόν. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με τον σκοπό της πρότασης νόμου, η οποία αφορά στη μετάθεση εξουσιών από διορισμένα άτομα, όπως είναι ο Υπουργός Οικονομικών, στο Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο θα έχει θεσμικό ρόλο και λόγο στη διαχείριση του ενεργητικού και αποθεματικού του Ταμείου, με σκοπό τη βιωσιμότητά του, έτσι ώστε να εκπληρώνει τον κοινωνικό του ρόλο. Συμφωνούμε με τη διεύρυνση του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και δέκα αιρετά μέλη, τα οποία θα εκλέγονται απευθείας από τους ασφαλισμένους, και τα οποία δεν θα δύναται να ανακαλεστούν από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον δεν θα έχουν διοριστεί από αυτόν. Συμφωνούμε με την προτεινόμενη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης που αποσκοπεί στην έκδοση εσωτερικών κανονισμών που θα διέπουν την εκλογική διαδικασία των αιρετών μελών του Συμβουλίου. Συμφωνούμε επίσης με την προτεινόμενη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, έτσι ώστε να περιλαμβάνει τις επενδυτικές αποφάσεις του ενεργητικού και του αποθεματικού του Ταμείου.
 2. Σε σχέση με τις αναλογιστικές μελέτες και τις προβλέψεις τους για την βιωσιμότητα του ΤΚΑ.                            Η πραγματική αξία μιας αναλογιστικής μελέτης κρίνεται από το βαθμό επιτυχίας προηγούμενων μελετών που χρησιμοποίησαν την ίδια μεθοδολογία. Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι διαχρονικά οι μελέτες έχουν πέσει πολύ έξω, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Υπάρχει πληθώρα πρόσφατης επιστημονικής βιβλιογραφίας, η οποία με κατηγορηματική σαφήνεια αποδεικνύει ότι οι μελέτες του παρελθόντος έχουν πέσει τόσο έξω που είναι τουλάχιστον μη αξιόπιστες. Αμφισβητούμε λοιπόν την αξία της παρούσας μελέτης, και απορούμε από πού πηγάζει η αυτοπεποίθηση με την οποία οι λειτουργοί του Υπουργείου μας παρουσιάζουν τέτοιους αριθμούς.

 

 

 

 

 

 

Οι αναλογιστικές μελέτες που εκπονεί το Υπουργείο πάσχουν από συστημικές προκαταλήψεις και αδιαφάνειες. Σε ό,τι αφορά στις συστημικές προκαταλήψεις, να αναφέρουμε ότι υπάρχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά που δείχνουν ότι οι μακροπρόθεσμες αναλογιστικές μελέτες πέφτουν έξω κατ’ επανάληψη, και ότι χρειάζονται άλλες μέθοδοι. Για την ιστορία, σημειώστε πόσο έξω έχουν πέσει οι οικονομικές προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

 

Σε ό,τι αφορά στην αδιαφάνεια, να σημειώσουμε ότι οι αναλογιστικές μελέτες που εκπονεί το Υπουργείο χρησιμοποιούνται για να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις που καθορίζουν το επίπεδο των επιδομάτων. Αυτές οι μελέτες συμπεριλαμβάνουν δημογραφικές προβλέψεις, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τις μακροοικονομικές προβλέψεις. Ενώ αυτές οι μελέτες εκπονούνται και χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια, ουδέποτε έχει εκτιμηθεί η επιτυχία αυτών των προβλέψεων, ουδέποτε έχουν συγκριθεί οι προβολές σε σχέση με τα πραγματικά οικονομικά και δημογραφικά δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν. Ως εκ τούτου, η Πρωτοβουλία απαιτεί όπως γίνει μια τέτοια εκτίμηση για να διαφανεί η πραγματική αξία των μελετών σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, απαιτούμε όπως το Υπουργείο παραθέσει με πλήρη διαφάνεια την ακριβή μέθοδο συλλογής δεδομένων και υπολογισμών.

 

 1. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών και η Υπουργός Εργασίας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο (Άρθρο 73 παρ. 6 εδ. 2), βάσει του οποίου υποχρεούντο μέχρι το Μάρτιο του 2010 να καταθέσουν νομοσχέδιο προς δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής διαχείρισης του αποθεματικού του Ταμείου. Η δημιουργία πραγματικού αποθεματικού ταμείου στο ΤΚΑ, είναι επιτακτική ανάγκη, όπως άλλωστε κατ’ επανάληψη και διαχρονικά σημειώνει ο Γενικός Ελεγκτής στις ετήσιες εκθέσεις του, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (π.χ. όπως καθορίζονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).

  Ο καθορισμός επενδυτικής πολιτικής οφείλει να έχει την έγκριση των ασφαλισμένων δια του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και ως εκ τούτου οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις στο Νόμο καθίστανται αναγκαίες και επείγουσες. Οι κανονισμοί για τον καθορισμό επενδυτικής πολιτικής πρέπει και αυτοί να καθοριστούν από το Συμβούλιο και όχι από τον Υπουργό ή οποιοδήποτε άλλο διορισμένο πρόσωπο.

 2. Επιπλέον, διεκδικούμε τα εξής:

  1 Λογική διευθέτηση της επιστροφής της Κρατικής οφειλής των 7,5 δις προς το ΤΚΑ στη βάση συμπεφωνημένων ενεργειών και χρονοδιαγράμματος.

  4.2. Άμεση εφαρμογή του νόμου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Άρθρο 73 παρ. 6 εδ. 2), βάσει του οποίου οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας υποχρεούντο μέχρι τον Μάρτιο του 2010 να καταθέσουν νομοσχέδιο προς δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής διαχείρισης του αποθεματικού του ΤΚΑ· ποινική δίωξη των Υπουργών για μη εφαρμογή του νόμου. Στην Ετήσια Έκθεση 2015 σελίδες 141 και 142 ο Γενικός Ελεγκτής Ο Γενικός καταλήγει συμφωνώντας με τις επισημάνσεις μας και απαντώντας στην επιστολή του Διευθυντή ΥΚΑ ότι ναι μεν παραβιάζουμε το νόμο, όμως αυτό εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ως εξής»:

 

“Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με την προσέγγιση αυτή, αφού, ως γνωστό, το δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να θεμελιώσει απαλλαγή από τη νομιμότητα.”

 

Σε σχέση με την ποινική δίωξη των Υπουργών, έχουν αποσταλεί προς τον Γενικό Εισαγγελέα δύο επιστολές ημερομηνίας 25.08.2015 και 26.10.2015 στις οποίες καταγράφονται αυτοί οι προβληματισμοί, ως και η θέση μας ότι εφόσον, ως εισηγούμαστε υπάρχει ευθεία παράβαση του Νόμου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οφείλει ο Γενικός Εισαγγελέας να παρέμβει, προβαίνοντας σε ποινική δίωξη

 

Όταν τέθηκε το θέμα στο Γενικό Εισαγγελέα, με επιστολή του μέλους μας Μιχάλη Παρσκευά, στις 25/8/2015 και στις 26/10/15 αυτός απάντησε με επιστολή του στις 4/11/2015  ότι «όπως μας πληροφορεί το Υπουργείο Οικονομικών», ο λόγος που «δεν έχει υποβληθεί ακόμα νομοσχέδιο για την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεματικών» του ΤΚΑ είναι επειδή «δεν έχει μέχρι τώρα διασφαλιστεί η δημιουργία ικανοποιητικού αποθεματικού, όπως προϋποθέτει το Άρθρο 73(6)(β)».

 

Η απάντηση όμως αυτή είναι τουλάχιστον προβληματική: Πρώτο, ο Γενικός Εισαγγελέας αντί να κάνει έρευνα, άκριτα υιοθετεί τι «τον πληροφορεί» το Υπουργείο Οικονομικών! Έχει υποχρέωση όμως να ελέγξει το Υπουργείο, και όχι απλά να μεταφέρει ό,τι του λένε ιδίως επί νομικών ζητημάτων που είναι ο μόνος αρμόδιος επί αυτών. Δεύτερο ο ΥΠΟΙΚ και η ΥΠΕΠΚΑ έχουν ήδη παραβιάσει το Νόμο εφόσον ο Νόμος προνοούσε ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2010έπρεπε να είχε δημιουργηθεί πραγματικό αποθεματικό. Ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε ότι «δεν συντρέχει λόγος για ποινική δίωξη χωρίς όμως να το τεκμηριώνει.

4.3. Εφαρμογή του Άρθρου 9 του Συντάγματος, που ορίζει ξεκάθαρα ότι οι πτωχοί (και αυτοί που αδυνατούν να καταβάλλουν εισφορές) πρέπει να προστατεύονται και όχι να φυλακίζονται.

4.4. Εφαρμογή του 4ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ορίζει ότι ουδείς φυλακίζεται για χρέη.
 

 

 

Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

 

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο της Βουλής, Κύριο Δημήτρη Συλλούρη. Αριθμός Φαξ: 22677201

Πρόεδρο και Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αριθμός Φαξ: 22668219

 

 

Έγγραφα:

 1. http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2015/new012015a.htm

 

 1. https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13156.pdf

 

 1. http://www.spiegel.de/international/europe/the-imf-admits-serious-mistakes-on-greek-bailout-a-904093.html

 

 1. https://www.ft.com/content/6924ee76-cdfb-11e2-8313-00144feab7de

 

 1. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16228.pdf

 

 1. https://www.oecd.org/eco/outlook/OECD-Bloomberg-LSE-Forecasting-Presentation.pdf]

 

 1. https://www.ft.com/content/a4b1e3aa-9320-11e3-8ea7-00144feab7de

 

 1. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/el

 

 1. https://gking.harvard.edu/files/gking/files/jep2e292e22e239.pdf

 

 

 

 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Ο Νόμος που ετοιμάσαμε: Τροποποίηση ν. Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αυτή είναι η πρόταση τροποποιήσης του Νόμου που προετοίμασε η Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (σε συνεργασία με τους Οικολόγους, και ψάχνοντας κι άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα να την υποστηρίξουν).

Υπάρχουν αλλαγές σε διάφορα άρθρα του υφιστάμενου νόμου, το ουσιώδες όμως άρθρο είναι το Άρθρο 72, που αφορά στην εξουσία διαχείρισης του ενεργητικού και του αποθεματικού του ΤΚΑ. Ως έχει ο Νόμος σήμερα, η εξουσία αποδίδεται στον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών· εμείς προτείνουμε να περάσει η εξουσία στα χέρια τουΣυμβουλίου (του οποίου ως έχει σήμερα ο νόμος, ο ρόλος του είναι μόνο συμβουλευτικός και άρα μη δεσμευτικός- ο Υπουργός απλά τους αγνοεί), το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα εκλέγεται απευθείας από τους ασφαλισμένους με σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με πρόνοια για ανάκληση μελών του Συμβουλίου από τους ασφαλισμένους. Υπάρχει επίσης πρόνοια για να προηγηθεί δημόσια διαβούλευση. Επίσης, όπου υπάρχει αναγκαστικά εξουσία σε Υπουργό, αυτή μεταφέρεται από τον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Εργασίας. Αυτή είναι η ουσία της πρότασης. Κοινοποιήστε ελεύθερα, συζητήστε ελεύθερα, στηρίξετε την προσπάθειά μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε οι ασφαλισμένοι να διεκδικήσουμε το κρατικό χρέος και να πάρουμε στα χέρια μας το ταμείο μας και την κοινωνική ασφάλισή μας.

Current SIF Law (dragged)

MODIFICATIONS AS PROPOSED (dragged)

Μπορείτε να δείτε τις εισηγήσεις για αλλαγές κάθε άρθρου αντιπαρατιθέμενες στον πιο κάτω πίνακα. Στα αριστερά ο υφιστάμενος Νόμος, στα δεξιά οι αντίστοιχες τροποποιητικές εισηγήσεις.

Αρ. Ο περι Κοινωνικών Ασφαλίσεων νόμος του 2010 (59(Ι)/2010) Αρ. Πρόταση Τροποποίησης Νόμου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Άρθρο 14
(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται, κατόπιν υποβολής αίτησης προς το Διευθυντή, να ασφαλιστεί προαιρετικά εάν – 

(α) έχει πραγματική βασική ασφάλιση, ίση με μια (1) τουλάχιστον ασφαλιστική μονάδα, ή

 

(β) έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και εργάζεται εκτός Κύπρου στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο έδαφος τρίτης χώρας:

 

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), «κύπριος εργοδότης» σημαίνει εργοδότη που έχει τη συνήθη διαμονή του ή επαγγελματική εγκατάσταση στην Κύπρο ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στην Κύπρο ή στο οποίο κύπριος πολίτης ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στην Κύπρο, μετέχει ουσιωδώς.

Διαγραφή
Άρθρο 20
1 Το εβδομαδιαίο και ετήσιο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για το έτος 2009 είναι €162,22 και €8.435, αντίστοιχα, και για κάθε έτος εισφορών αυξάνεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου των ασφαλιστέων αποδοχών κατά το προηγούμενο έτος εισφορών σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο αυτού έτος εισφορών.  1 Το εβδομαδιαίο και ετήσιο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για το έτος 2009 είναι €162,22 και €8.435, αντίστοιχα, και για κάθε έτος εισφορών αυξάνεται με απόφαση του Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου των ασφαλιστέων αποδοχών κατά το προηγούμενο έτος εισφορών σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο αυτού έτος εισφορών.
3 Μετά τη διεξαγωγή της έρευνας που προβλέπεται στο εδάφιο (2), συντάσσεται από τον αναλογιστή έκθεση στον Υπουργό που υποβάλλεται όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου του έτους που έπεται του έτους εισφορών στο οποίο αναφέρεται η έρευνα. 3 Μετά τη διεξαγωγή της έρευνας που προβλέπεται στο εδάφιο (2), συντάσσεται από τον αναλογιστή έκθεση στο Συμβούλιο που υποβάλλεται όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου του έτους που έπεται του έτους εισφορών στο οποίο αναφέρεται η έρευνα.
Άρθρο 69- Διορισμός επιθεωρητών
1 Ο Διευθυντής δύναται να διορίσει οποιοδήποτε από τους λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως επιθεωρητή, για να ασκεί τις εξουσίες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο. 1 Ο Διευθυντής δύναται με τη συγκατάθεση του Συμβουλίου να διορίσει οποιοδήποτε από τους λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως επιθεωρητή, για να ασκεί τις εξουσίες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο.
2 Κάθε ενέργεια, στην οποία υποχρεούται ή εξουσιοδοτείται να προβεί ο Διευθυντής δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να γίνει από επιθεωρητή που διορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή από οποιοδήποτε άλλο λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον οποίο ο Διευθυντής παρέχει τη σχετική με το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση. 2 Κάθε ενέργεια, στην οποία υποχρεούται ή εξουσιοδοτείται να προβεί ο Διευθυντής δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να γίνει από επιθεωρητή που διορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή από οποιοδήποτε άλλο λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον οποίο ο Διευθυντήςμε τη συγκατάθεση του Συμβουλίου παρέχει τη σχετική με το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση.
Άρθρο 72 – Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
1 Ιδρύεται Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που στο εξής θα αναφέρεται ως «το Συμβούλιο», το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη που διορίζονται από τον Υπουργό 1 Ιδρύεται Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που στο εξής θα αναφέρεται ως «το Συμβούλιο», το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα ακόλουθα δεκαεννιά (19) μέλη:
(α) τον Πρόεδρο που προέρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία, Διαγραφή
(β) τρία (3) μέλη που προέρχονται επίσης από τη Δημόσια Υπηρεσία, 1 (α) δύο (2) μέλη που προέρχονται επίσης από τη Δημόσια Υπηρεσία, και διορίζονται από τον Υπουργό Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
(γ) δέκα (10) μέλη που διορίζονται, αφού ο Υπουργός συμβουλευτεί τους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς των μισθωτών και των εργοδοτών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν εξίσου τα συμφέροντα των μισθωτών και των εργοδοτών, 1 (β) δέκα (10) μέλη που εκλέγονται από τους ασφαλισμένους, με βάση Εσωτερικούς Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έπειτα από δημόσια διαβούλευση που προηγείται, όπως καθορίζεται στο εδάφιο 3 του άρθρου 72 του παρόντος νόμου
1 (γ) δύο (2) μέλη διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έπειτα από διαβούλευση και με τη σύμφωνη γνώμη των συντεχνιών των μισθωτών
(δ) τέσσερα (4) μέλη που διορίζονται, αφού ο Υπουργός συμβουλευτεί τους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς των αγροτών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των αγροτών, και 1 (δ) τρία (3) μέλη διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έπειτα από διαβούλευση και με τη σύμφωνη γνώμη των αγροτικών οργανώσεων, και
(ε) τρία (3) άλλα κατάλληλα μέλη που δεν υπάγονται σ’ οποιαδήποτε των ανωτέρω κατηγοριών, από τα οποία το ένα αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των αυτοτελώς εργαζομένων.  1 (ε) δύο (2) άλλα κατάλληλα μέλη που δεν υπάγονται σ’ οποιαδήποτε των ανωτέρω κατηγοριών, από τα οποία το ένα αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των αυτοτελώς εργαζομένων.
2 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, με δυνατότητα επαναδιορισμού μετά τη λήξη της θητείας τους: 2 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται και διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, με δυνατότητα επανεκλογής ή/και επαναδιορισμού μετά τη λήξη της θητείας τους:
Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται, για εύλογη αιτία, να ανακαλέσει οποτεδήποτε το διορισμό του Προέδρου ή οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου.  Νοείται ότι ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται, για εύλογη αιτία, να ανακαλέσει οποτεδήποτε το διορισμό μέλους του Συμβουλίου το οποίο ο ίδιος διόρισε
Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν δύναται να ανακαλέσει διορισμό μέλους το οποίο εξελέγηκε απευθείας από τους ασφαλισμένους.
4 Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται και διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, με δυνατότητα επαναδιορισμού μετά τη λήξη της θητείας τους για μία ακόμη θητεία.
3 Το Συμβούλιο δύναται να εκδώσει εσωτερικούς κανονισμούς που να διέπουν τη διαδικασία του, τη σύγκληση των συνεδριάσεών του και την απαιτούμενη απαρτία. 5 Το Συμβούλιο δύναται να εκδώσει εσωτερικούς κανονισμούς που να διέπουν τη λειτουργία του, τη σύγκληση των συνεδριάσεών του και την απαιτούμενη απαρτία.
3(α) Ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός δύο μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου ορίζει Λειτουργό Διαβούλευσης και Συντονιστή Διαβούλευσης.
3(β) Ο Λειτουργός Διαβούλευσης και ο Συντονιστής Διαβούλευσης ειδοποιούν εντός ενός μήνα από τον διορισμό τους όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που δύναται να λάβουν μέρος στη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης για την έκδοση εσωτερικών κανονισμών που θα διέπουν την εκλογική διαδικασία των αιρετών μελών του Συμβουλίου, υπό την επίβλεψη του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.
4 Το Συμβούλιο δύναται να ασκεί τις αρμοδιότητές του και σε περίπτωση που χηρεύει η θέση οποιουδήποτε μέλους.  6 Το Συμβούλιο δύναται να ασκεί τις αρμοδιότητές του και σε περίπτωση που κενωθεί η θέση οποιουδήποτε μέλους
5 Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να συμβουλεύει τον Υπουργό σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: 7 Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:
(α) Τον ετήσιο προϋπολογισμό διοικητικών δαπανών, περιλαμβανομένων και των αναγκών σε προσωπικό, για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Ταμείου για παροχές, 7 (α) Τον ετήσιο προϋπολογισμό διοικητικών δαπανών, περιλαμβανομένων και των αναγκών σε προσωπικό, για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Ταμείου για παροχές,
(β) τους ετήσιους λογαριασμούς του Ταμείου, 9 (α) Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να ενημερώνει όπως ήθελε αποφασίσει τους ασφαλισμένους αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα: 

α)τους ετήσιους λογαριασμούς του Ταμείου,

(γ) την ετήσια έκθεση του Διευθυντή, 7 (β) την ετήσια έκθεση του Διευθυντή,
(δ) κάθε ζήτημα που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, 7 (γ) κάθε ζήτημα που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου,
(ε) κάθε προτεινόμενη τροποποίηση στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς, Διαγραφή
(στ) την έκθεση που υποβάλλει κάθε φορά ο αναλογιστής σύμφωνα με το άρθρο 76, 7 (δ) την έκθεση που υποβάλλει κάθε φορά ο αναλογιστής σύμφωνα με το άρθρο 76,
(ζ) την επένδυση του ενεργητικού του Ταμείου, και 9 (β) Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να ενημερώνει όπως ήθελε αποφασίσει τους ασφαλισμένους αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα: 

Β) την επενδυτική πολιτική που ακολουθεί αναφορικά με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(η) κάθε άλλο θέμα που ο Υπουργός ή ο Διευθυντής κρίνει σκόπιμο να παραπέμψει στο Συμβούλιο.  7 (ε) κάθε άλλο θέμα που ο Υπουργός ή ο Διευθυντής κρίνει σκόπιμο να παραπέμψει στο Συμβούλιο.
6 Το Συμβούλιο εξετάζει, τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις (3) μήνες, τις δραστηριότητες του Ταμείου. 10 Το Συμβούλιο εξετάζει, τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις (3) μήνες, τις δραστηριότητες του Ταμείου
Άρθρο 73
6 Ο Διευθυντής, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών, επενδύει το ενεργητικό του Ταμείου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των αποθεμάτων του, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια, ρευστότητα και απόδοση των επενδύσεων, το ρόλο τον οποίο οι επενδύσεις αυτές πρέπει να διαδραματίζουν στη γενικότερη αναπτυξιακή προσπάθεια και την κυβερνητική δημοσιονομική και οικονομική πολιτική: Διαγραφή
Άρθρο 76
1 Αναλογιστής, τον οποίο διορίζει ο Υπουργός, προβαίνει ανά τριετία σε ανασκόπηση της όλης εφαρμογής του παρόντος Νόμου και της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου: 1 Αναλογιστής, τον οποίο διορίζει το Συμβούλιο, προβαίνει ανά τριετία σε ανασκόπηση της όλης εφαρμογής του παρόντος Νόμου και της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου:
Νοείται ότι, τέτοια ανασκόπηση δύναται, κατά την κρίση του Υπουργού, να διεξαχθεί και πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την τελευταία ανασκόπηση.  Νοείται ότι, τέτοια ανασκόπηση δύναται, κατά την κρίση του Συμβουλίου, να διεξαχθεί και πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την τελευταία ανασκόπηση.
2 Σε κάθε ανασκόπηση, ο αναλογιστής υποβάλλει έκθεση στον Υπουργό για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και για την επάρκεια ή μη των εισφορών, που καταβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να καλύψουν τις παροχές και άλλες υποχρεώσεις του Ταμείου 2 Σε κάθε ανασκόπηση, ο αναλογιστής υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιογια την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και για την επάρκεια ή μη των εισφορών, που καταβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να καλύψουν τις παροχές και άλλες υποχρεώσεις του Ταμείου
Νοείται ότι, ο Συμβούλιο προχωρεί αμέσως σε κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων ενημερωτικής έκθεσης αναφορικά με τα αποτελέσματα της έκθεσης του αναλογιστή επί της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου:Νοείται περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων της πιο πάνω επιφύλαξης, εφόσον καταδεικνύεται από τα συμπεράσματα οποιασδήποτε αναλογιστικής μελέτης ότι δεν διασφαλίζεται επαρκώς η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου, το Συμβούλιο ενημερώνει τον Υπουργό ο οποίος αφού προχωρήσει αμέσως σε διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο, καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο εντός ενός έτους νομοσχέδιο για την περαιτέρω ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του Ταμείου.
Άρθρο 87
1 (α) Όλα τα οφειλόμενα στο Ταμείο ποσά μπορούν να διεκδικηθούν ως χρέη που οφείλονται στη Δημοκρατία και, χωρίς να αποκλείεται οποιοδήποτε άλλο μέτρο, μπορούν να αποτελέσουν ως συμβατικό χρέος το αντικείμενο πολιτικής αγωγής που εγείρεται από το Διευθυντή. 1(α) Όλα τα οφειλόμενα στο Ταμείο ποσά μπορούν να διεκδικηθούν ως χρέη που οφείλονται στο Ταμείοκαι, χωρίς να αποκλείεται οποιοδήποτε άλλο μέτρο, μπορούν να αποτελέσουν ως συμβατικό χρέος το αντικείμενο πολιτικής αγωγής που εγείρεται από το Διευθυντή.
2 (2) Πολιτική αγωγή, που έχει ως αντικείμενο ποσά τα οποία οφείλονται στο Ταμείο, δύναται να εγερθεί από επιθεωρητή ή άλλο λειτουργό εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό με βάση ειδικές ή γενικές οδηγίες του Διευθυντή και κάθε επιθεωρητής ή λειτουργός εξουσιοδοτημένος με αυτόν τον τρόπο, δύναται, με τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, να διευθύνει τη διεξαγωγή τέτοιας αγωγής.  (2) Πολιτική αγωγή, που έχει ως αντικείμενο ποσά τα οποία οφείλονται στο Ταμείο, δύναται να εγερθεί από επιθεωρητή ή άλλο λειτουργό εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό με βάση ειδικές ή γενικές οδηγίες του Συμβουλίου και κάθε επιθεωρητής ή λειτουργός εξουσιοδοτημένος με αυτόν τον τρόπο, δύναται, με τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, να διευθύνει τη διεξαγωγή τέτοιας αγωγής. 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Video ανάλυση H θεωρία της σύγκρουσης των πολιτισμών που ανέπτυξε ο Χάντιγκτον μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και της πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης και του διπολικού κόσμου. Οι μουσουλμάνοι και ο ισλαμικός κόσμος ως αναδυόμενος πολιτισμός που προσπαθεί όπως τους υπόλοιπους 7 να επιβληθούν στον κυρίαρχο που είναι ο δυτικός

 

13 νεκροι 50 τραυματιες απο τρομοκρατικη επιθεση στην Βαρκελωνη…… το ιδεολογικο κομματι δεν πρεπει να παραγνωριζεται

Πολλοι ψυχατζιστες γεννηθηκαν μεγαλωσαν σε δυτικες πολεις με αξιοπρεπη διαβιωση…. και ομως φανατιστηκαν και εγιναν δολοφονοι

Δεν πρεπει να τα βλεπουμε μονο μεσα απο τα δικα μας πολιτισμικα κριτηρια και δεδομενα

Οταν ο αστειος Γιωργος Βασιλειου το 1988 ως προεδρος δηλωνε οτι θα λυσει το κυπριακο σε…. 100 το πιστευε αληθινα ως γελοιος αδαης ανθρωπακος που νομιζει οτι ολοι σκεφτονται με τον ιδιο τροπο που σκεφτεται αυτος

Οταν παραγνωριζεται το πολιτισμικο και ιδεολογικο κομματι σε μια αναλυση τοτε απλα φανερωνεται η πληρης άγνοια του πως λειτουργει ο κοσμος

Το τι ειναι σωστο και τι συμφερει καποιον πχ την τουρκια ή μια φανατικη οργανωση το ξερουν μονο αυτοι που εχουν τα δικα τους δεδομενα

Το πολιτισμικο κομματι ειναι το κλειδι

 

H θεωρία της σύγκρουσης των πολιτισμών που ανέπτυξε ο Χάντιγκτον μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και της πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης και του διπολικού κόσμου. Οι μουσουλμάνοι και ο ισλαμικός κόσμος ως αναδυόμενος πολιτισμός που προσπαθεί όπως τους υπόλοιπους 7 να επιβληθούν στον κυρίαρχο που είναι ο δυτικός

Ανάπτυξη της θεωρίας αυτής και πως αυτό επηρεάζει άμεσα την ζωή μας, πολύ περισσότερο εμάς εδώ στην Κύπρο που είμαστε στο μάτι του κυκλώνα λόγω θέσης μας στην Μέση Ανατολή κάτω από την Τουρκία του Ερτογάν του θρησκευτικού φανατισμού του ισλαμικού φονταμενταλισμού

Carpe Diem 13/1/2017

1 σχόλιο

Filed under "θεσμοί"

Ο Ερτογάν άμεσα λέει στους τούρκους της Γερμανίας τι να ψηφίσουν…

http://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKCN1AY17Z

Στις 24 Σεπτεμβριου 2017 η γερμανία έχει πολυ σημαντικες γενικες εκλογες με την Μερκελ των χριστιανοδημοκρατων να διεκδικει την 4η!!! (τέταρτη) θητεία της κόντρα στον σουλτς σοσιαλδημοκρατων

Οι πολιτικες δεν διαφερουν ουσιαστικα τουλαχιστον οσον αφορα εμας> εξωτερικη πολιτικη και ευρ ενωση

Στην Γερμανια ζουν 3 εκατομυρια γερμανοι πολιτες τουρκικης καταγωγης

Ο Ερτογαν παρεμβαινει αμεσα στην εκλογικη διαδικασια με απολυτως εχθρικη σταση κατα της Μερκελ του Σουλτς και βασικα ολων που ονομαζει εχθρους της Τουρκιας και καλει αμεσα να τους δωσουν ενα μαθημα!

Ειναι τρομακτικο!

Αμεση παρεμβαση στην Γερμανια χωρις καμια θεσμικη ιδιοτητα, εγγυησεις και επεμβατικα δικαιωματα

Απλα χρησιμοποιει ωμα τους ανθρωπους «του» στην χωρα και προωθει την ατζεντα του

Δεν τον κοφτει καν το γεγονος οτι ετσι κι αλλοιως θα βγει ειτε η Μερκελ ειτε ο Σουλτς και θα τους εχει ως συνομιλητες του

Τώρα, αν δεν δισταζει να πρατει χωρις θεσμικο ρολο ετσι στην Γερμανια σκεφτειτε στην περιπτωση της Κυπρου με ενα
Erdogan tells Turks in Germany to vote against Merkel

«The Christian Democrats [CDU], SPD [Social Democrats], the Green Party are all enemies of Turkey,» he said.
The Turkish diaspora in Germany is estimated to number about three million people. «I think they will be giving the necessary lesson to those parties at the ballot box,» Mr Erdogan said.

http://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKCN1AY17Z

«I am calling on all my countrymen in Germany: the Christian Democrats, SDP, the Green Party are all enemies of Turkey. Support those political parties who are not enemies of Turkey,» Erdogan said after Friday prayers in Istanbul, urging ethnic Turks in Germany to «teach a lesson» to those parties.

http://amp.dw.com/…/turkey-hits-back-at-germany-…/a-40162026

Turkish President Recep Tayyip Erdogan slammed the German government on Saturday for criticizing his appeal to ethnic Turks living in Germany not to vote for the county’s two ruling parties in the upcoming September elections.

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Τουρκικοί βομβαρδισμοί στην Τυλληρία το 1964 ναπαλμ, το ψήφισμα ΟΗΕ 186/1964 βάση του οποίου συνεχίζει να υπάρχει το κράτος της Κύπρου με το δίκαιο της ανάγκης, ανάλυση του 71 σελίδων ριπορτ του ΟΗΕ για τα γεγονότα από τον Δεκέμβριο 1963 και τις μάχες μεταξύ της Κυβέρνησης όπως λέει ο ΟΗΕ και των τ/κ παραστρατιωτικών ομάδων #carpediem 10/8/2017

Οι τουρκικοί βομβαρδισμοί στην Τυλληρία το 1964 με βόμβες ναπαλμ,
το πλέον σημαντικό ψήφισμα του ΟΗΕ 186/1964 βάση του οποίου συνεχίζει να υπάρχει το κράτος της Κύπρου με το δίκαιο της ανάγκης,

ανάλυση του 71 σελίδων ριπορτ του ΟΗΕ για τα γεγονότα από τον Δεκέμβριο 1963 και τις μάχες μεταξύ της Κυβέρνησης όπως λέει ο ΟΗΕ και των τ/κ παραστρατιωτικών ομάδων

#carpediem 10/8/2017

 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Ομιλία Μακάριου στον ΟΗΕ 19/7/74 Ανάλυση Συνθήκης Εγγύησης, είχε μονομερές δικαίωμα στρατιωτικής επέμβασης η Τουρκία;

Φωτογραφία του χρήστη Άρθρα Κείμενα Εκπομπές Μιχάλη Παρασκευά.

 

Ο Μακάριος απευθυνθηκε στον ΟΗΕ την 19ην ιουλιου 1974 οταν για μια ακομη φορα έπεσε στην καλοστημενη παγιδα που του εστησαν διαβαζοντας ενα κειμενο καταφανως προβοκατορικο που σιγουρα ετοιμασαν αλλοι

Το κειμενο ηταν τοσο εξοχως στοχοπροσηλωμενο για να δωσει νομικα οπλα και επιχειρηματα πατηματα στην τουρκια που ηδη αρχισε την εισβολη που το μονο που σωζει κατα τη γνωμη μου το Μακαριο οτι δεν το εκανε επι σκοπου ηταν η προφανεστατη πολιτικη του ευηθεια και ισως να ακουγονται προκλητικα αυτα αλλα δυστυχως αυτη την εντυπωση διαμορφωνω οσο μπαινω πιο βαθια στα του κυπριακου

Τα λόγια του Μακάριου στην ομιλία του ήταν αυτά:
«Καλώ τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να καταβάλουν κάθε δυνατήπροσπάθεια, ώστε να τεθεί ένα τέλος στην αφύσικη αυτή κατάσταση που δημιουργήθηκε με το πραξικόπημα των Αθηνών. Καλώ το Συμβούλιο Ασφαλείας να κάνει χρήση όλων των τρόπων και μέσων που διαθέτει, ώστε να αποκατασταθούν χωρίς καθυστέρηση η συνταγματική τάξη και τα
δημοκρατικά δικαιώματα του λαού της Κύπρου.

Όπως ανέφερα ήδη, τα γεγονότα της Κύπρου δεν αποτελούν εσωτερική υπόθεση των Ελληνοκυπρίων. Αφορούν και επηρεάζουν και τους τουρκοκυπρίους. Το πραξικόπημα της ελληνικής χούντας αποτελεί εισβολή, και οι συνέπειές του πλήττουν ολόκληρο τον κυπριακό λαό, Έλληνες και
Τούρκους.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν εγκαταστήσει μία ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο.Η παρουσία της δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική υπό συνθήκες πραξικοπήματος. Το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να καλέσει το ελληνικό στρατιωτικό καθεστώς να αποσύρει τους Έλληνες αξιωματικούς που υπηρετούν στην κυπριακή εθνοφρουρά, και να θέσει τέλος στην εισβολή τους
στην Κύπρο. »

Στην Συνθήκη Εγγυήσεως στο άρθρο 4 καταγράφονται τα εξής:

«Άρθρο ΙV
Εν περιπτώσει παραβιάσεως των διατάξεων της παρούσης συνθήκης, η Ελλάς, η Τουρκία και το Ηνωμένον Βασίλειον αναλαμβάνουσι την υποχρέωσιν όπως διαβουλεύονται μετ΄αλλήλων όσον αφορά τας παραστάσεις ή τα μέτρα, τα αναγκαία δια την διασφάλισιν της τηρήσεως των εν λόγω διατάξεων.

Εφ΄όσον κοινή ή συντονισμένη ενέργεια δεν ήθελεν αποδειχθεί δυνατή, έκαστη των τριών εγγυητριών δυνάμεων επιφυλάσσει εαυτή το δικαίωμα όπως ενεργήση, με μόνον σκοπόν την επαναφοράν της δια της παρούσης συνθήκης δημιουργηθείσης κατάστασης»

Όπως αναφέρω στο βιντεο υπάρχει η γνωμοδότηση του νομικού τμήματος του ΟΗΕ (12/5/1959) που στο συμπέρασμα της καταλήγει:

«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Επί τη βάσει των ανωτέρω υποβάλλεται η γνώμη (it is submitted), ότι η Συνθήκη Εγγυήσεως θα αποτελεί μιαν ισχυράν διεθνή πράξιν, όταν θα τεθή εν πλήρη ισχύι.

Εν τούτοις, εν τη παρούση καταστάσει αναπτύξεως του διεθνούς δικαίου, το άρθρον 3 (σ.σ. 4 του ελληνικού κειμένου) της Συνθήκης δεν δύναται λογικώς να ερμηνευθεί ως παρέχον εις τους εγγυητάς απόλυτον δικαίωμα επεμβάσεως δια της χρήσεως ενόπλου δυνάμεως, εις περίπτωσιν παραβιάσεως των διατάξεων της Συνθήκης.

Τοιαύτη χρήσις βίας δικαιολογείται μόνον εις περίπτωσιν αυτοάμυνης ή υπό την εξουσίαν των Ην. Εθνών ή επί τη προσκλήσει του Κυπριακού Κράτους. »

Πολύ σημαντική επίσης και η γνωμοδότηση του Frank Soskice (της 1/11/1963 μετά από επιστολή πρόσκληση του Γλαύκου Κληρίδη) πρώην Γενικού Εισαγγελέα του Ηνωμένου Βασιλείου ο οποίος συμμετείχε στις δίκες της Νυρεμβέργης κατά των ναζί.

«Εν όψει των παραπάνω σκέψεων θα παραθέσω με συνοπτική μορφή ερωτήσεων αυτά που αντιλαμβάνομαι ότι ερωτήθηκα και τις απαντήσεις που νομίζω ότι πρέπει να δοθούν:

1. Δίνει η Συνθήκη Εγγύησης το δικαίωμα επέμβασης στην περίπτωση αναθεώρησης των άρθρων 123 και 173 του Συντάγματος; (σσ αναφέρεται στα 13 σημεία του Μακάριου)
Ναι, αν οι αναθεωρήσεις γίνουν χωρίς γενική συμφωνία αλλά μόνον αν οι αναθεωρήσεις στην ουσία διαταράσσουν την προστασία που παρέχεται στην τουρκική μειονότητα. Η μη επακριβής συμμόρφωση στα άρθρα αυτά δε δίνει τέτοιο δικαίωμα.

2. Η Συνθήκη Εγγύησης μόνη της ή μαζί με τις άλλες Συνθήκες συνιστά ή αποτελεί μέρος μιας τοπικής διευθετήσεως όπως αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 52 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών; Ναι

3. Οι λέξεις «να αναλάβουν δράση» που περιέχονται στο άρθρο IV της Συνθήκης Εγγυήσεων στις περιστάσεις που έχουν προκύψει νομιμοποιούν την Τουρκία να αναλάβει μονομερή στρατιωτική δράση χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας; Όχι, και το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν μπορεί να εγκρίνει τέτοια επέμβαση εκτός εάν η Τουρκία μπορέσει να αποδείξει ότι έκανε γνήσιες προσπάθειες να εξασφαλίσει συντονισμένη δράση με τις άλλες εγγυητριες δυνάμεις της Συνθήκης.

4. Οι δυσκολίες που εγείρονται σε σχέση με την εφαρμογή των προνοιών του Συντάγματος οι οποιές προσφέρουν προστασία στην τουρκική μειονότητα και ιδιαίτερα τα άρθρα 123 και 173 νομιμοποιουν την Τουρκία σύμφωνα με την αρχή «rebus sic standibus» να αποσυρθεί μονομερώς από τη Συνθήκη και να απαρνηθεί τις υποχρεώσεις που αυτή επιβάλλει; Όχι»

=====

Η ομιλία του Μακάριου ήταν ένα καλοστημένο κόλπο που του έστησαν οι άγγλοι ουσιαστικά οι οποίοι του την έγραψαν και ο οποίος έπεσε στην παγίδα

Σημεία κλειδιά για να γίνει αντιληπτό το τι έγινε:

Όταν δεν μπορεί να γίνει συντονισμός των εγγυητρίων δυνάμεων τότε μπορεί μια εξ αυτών να δράσει μονομερώς

Ο Μακάριος κατηγορεί ευθέως την μιά εγγυτρια δύναμη την Ελλάδα ότι είναι αυτή που παραβίασε την συνταγματική τάξη άρα εξυπακούεται ότι προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει συντονισμός μεταξύ τους

Ο Μακάριος ευχαρίστησε την Αγγλία για την συνδρομή της στην επίλυση της «κρίσης» άρα έκανε το δικό της κομμάτι

Ο Μακάριος ρητά λέει δεν είναι ενδοελληνικό ζήτημα και δεν κινδύνεουν μόνο ελληνοκύπριοι αλλά ότι κινδυνεύουν οι τουρκοκύπριοι

Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία σύμφωνα με τα άρθρα 123 και 173 Συντάγματος που προσφέρουν προστασία στυος τουρκοκύπριους σύμφωνα με την γνωμοδοτηση του Φρανκ Σοσκισε πιο πάνω όχι απλά έχει το δικαίωμα να τους παρέχει προστασία αλλά δεν μπορεί καν να υποχωρήσει από αυτά της τα δικαιώματα

Στρατιωτική επέμβση μπορεί να γίνει μόνο με την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλίας και αφού αποδείξει ότι έκανε γνήσιες προσπάθειες να εξασφαλίσει συντονισμένη δράση με τις άλλες εγγυητριες δυνάμεις,

Ο Μακάριος ζητά την συνδρομή του Συμβουλίου Ασφαλείας για να αντιμετωπιστεί μια στερατιωτική εισβολή που δολοφνεί χιλιάδες ελληνοκύπριους αλλά και τουρκοκύπριους, συντονισμός μεταξύ ελλάδας και τουρκίας δεν μπορεί να γίνει εκ των πραγμάτων, έχει την υποχρέωση να προστατεύσει τα δικαιώματα των τουρκοκυπρίων που παραβιάζονταιι σύμφωνα με τον μακάριο, το στρατιωτικό τμήμα του ΟΗΕ η ουνφικυπ είναι ανήμπορο να παρέμβει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, άρα ουσιαστικά εμμέσως πλην σαφώς η στρατιωτική βία μόνο με αντίστοιχη βία μπορεί να αντιμετωπιστεί και εφόσον ο ΟΗΕ το ένοπλο τμήμα του ει΄ναι ανήμπορο τότε τι ακριβώς μένει;

Σε καμιά απολύτως περίπτωση δεν εισηγούμαι ότι η τουρκία έχει δικαίωμα στρατιωτικής εισβολής, αυτό που λέω είναι ότι η ομιλία του Μακάριου όπως διατυπώθηκε ήταν επακριβώς για να δώσει τα κατάλληλα νομικά επιχειρήματα προς αυτή την κατεύθυνση και ουσιαστικά να δώση νομικό πάτημα για την εισβολή της τουρκίας την οποία κάλεσε ο Μακάριος εμμέσως πλην σαφώς

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"