Δυσμενής διάκριση Υπαξιωματικών απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών

http://24h.com.cy/2016/09/25/dusmenhs-diakrish-ypaxiomatikon-apofoiton-anoteron-stratiotikon-sxolon/

 

Επιβάλλεται άμεση τροποποίηση των σχετικών κανονισμών που διέπουν το καθεστώς των Υπαξιωματικών στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ώστε όλα τα σχετικά ζητήματα να ρυθμιστούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα είναι δίκαιο για όλες τις κατηγορίες των στελεχών και θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του Στρατεύματος

Ο Χρίστος Παρασκευάς και ο Μιχάλης Παρασκευά είναι Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι και εκπροσωπούν πέριξ των εκατό Κύπριων Υπαξιωματικών απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών της Ελλάδας που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, θεωρώντας ότι υπόκεινται σε δυσμενή διάκριση και μεταχείριση από το κράτος.

Με τους κ.κ. Παρασκευά και Παρασκευά, συζητήσαμε το μείζον αυτό θέμα, σε μια προσπάθεια σφαιρικής ενημέρωσης για το πώς λειτουργεί και το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί το κράτος στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Εντάσσονται στις τάξεις του στρατεύματος ως Υπαξιωματικοί, με απευθείας διορισμό και χωρίς να έχουν αποφοιτήσει από αντίστοιχες Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές…
Κύριε Υπουργέ της Άμυνας;

Με βάση λοιπόν την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, ποιος ο λόγος κάποιος νεαρός ο οποίος αν και επιθυμεί να ενταχθεί ως επαγγελματίας στο στράτευμα, να δώσει παγκύπριες εξετάσεις και να φοιτήσει σε ανώτερες στρατιωτικές σχολές και να λάβει εξειδικευμένη στρατιωτική κατάρτιση;

24. Πριν από κάποιες ημέρες καταχωρήθηκαν προσφυγές από Υπαξιωματικούς του Κυπριακού Στρατού τους οποίους εκπροσωπείτε ως δικηγόροι. Μπορείτε να μου αναφέρετε ποιος είναι ο σκοπός των εν λόγω προσφυγών και ποιους Υπαξιωματικούς αφορά;

Όπως ορθά αναφέρετε, προχωρήσαμε με την καταχώρηση ενός σημαντικού αριθμού προσφυγών ενώπιων του Διοικητικού Δικαστηρίου, με τις οποίες προσφεύγουν περίπου 100 Κύπριοι Υπαξιωματικοί απόφοιτοι Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών της Ελλάδας. Οι πελάτες μας θεωρούν ότι υπόκεινται σε δυσμενή διάκριση και μεταχείριση από το Κράτος, όσον αφορά στην ανέλιξη και στην κατάταξη τους στην ιεραρχία του Στρατεύματος, σε σχέση με συναδέλφους τους που δεν έχουν τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα και έχουν ενταχθεί στις τάξεις του στρατεύματος ως Υπαξιωματικοί, με απευθείας διορισμό και χωρίς να έχουν αποφοιτήσει από αντίστοιχες Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές.

24. Πώς έχει προκύψει το ζήτημα αυτό που οδήγησε στην καταχώρηση των εν λόγω προσφυγών;

Το θέμα έχει ανακύψει πριν σχεδόν 3 μήνες, με την ετοιμασία από το Υπουργείο Άμυνας ενοποιημένης και κοινής επετηρίδας Υπαξιωματικών, όπου σε αυτή εντάσσονται μαζί Υπαξιωματικοί διαφορετικής προέλευσης, δηλαδή τόσο απόφοιτοι Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών και μη και στην οποία κατατάσσονται σε σειρά ανέλιξης, ιεραρχίας και προαγωγής σε ανώτερους βαθμούς, ανάλογα με την ημερομηνία διορισμού ή προαγωγής τους και ανεξάρτητα αν έχουν αποφοιτήσει από τέτοιες στρατιωτικές σχολές.

Η κατάταξη γίνεται δηλαδή χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν το ποιοτικό κριτήριο που διακρίνει τους Υπαξιωματικούς απόφοιτους Ανωτέρων Σχολών, δηλαδή τα εξειδικευμένα στρατιωτικά και διοικητικά ακαδημαϊκά προσόντα που κατέχουν και η ικανότητα και η επάρκεια τους να αναλάβουν καθήκοντα εξειδικευμένης στρατιωτικής φύσης, λόγω ακριβώς της αποφοίτησης της συγκεκριμένης κατηγορίας Υπαξιωματικών από τέτοιες Σχολές, σε σχέση με τους υπόλοιπους Υπαξιωματικούς.

Συνεπώς με την μη αναγνώριση του ποιοτικού αυτού κριτηρίου από το Κράτος, Υπαξιωματικοί μη απόφοιτοι σχολών βρίσκονται σε υψηλότερη κατάταξη στην Επετηρίδα σε σχέση με τους πελάτες μας, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί προς το δυσμενέστερο η θέση και κατάταξη των πελατών μας στην Επετηρίδα και να δημιουργηθούν δυσμενή αποτελέσματα και συνέπειες για αυτούς όσο αφορά την ανέλιξη τους στο Στράτευμα.

24. Δηλαδή θεωρείτε ότι με την αποφοίτηση των πελατών σας από ανώτερες στρατιωτικές σχολές, οι ίδιοι διαθέτουν επιπλέον προσόντα από τους Υπολοίπους Υπαξιωματικούς.

Θα πρέπει αρχικά να αναφερθεί ότι οι πελάτες μας έχουν παρακαθήσει σε προεισαγωγικές παγκύπριες εξετάσεις και έχουν επιτύχει την εισδοχή τους σε τέτοιες εξειδικευμένες στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών. Σύμφωνα με το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών (Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ), οι εν λόγω Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας αποτελούν αναγνωρισμένα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης και οι τίτλοι που χορηγούνται είναι πλήρως αναγνωρισμένοι.

Είναι αυταπόδεικτο και δεδομένο ότι οι πελάτες μας με την φοίτηση τους στις πιο πάνω Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας αποκτούν εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση σε θέματα Στρατιωτικής και Διοικητικής φύσης ενώ με την αποφοίτηση τους κατέχουν την ικανότητα και κατάρτιση να αναλάβουν εξειδικευμένα στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα ως Υπαξιωματικοί. Επίσης όπου οι ανάγκες κάθε μονάδας το απαιτούν και σε περιπτώσεις που απαιτείται εξειδικευμένη στρατιωτική κατάρτιση, ιδιαίτερα σε θέματα χρησιμοποίησης εξειδικευμένων οπλικών συστημάτων όπως επίσης και η επιτέλεση αποστολών ή καθηκόντων που απαιτούν εξειδικευμένη στρατιωτική κατάρτιση, η κατηγορία αυτή των Υπαξιωματικών ως απόφοιτοι των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών καλούνται να στελεχώσουν, διεκπεραιώσουν και να επιτελέσουν τα πιο πάνω.
Απλά να αναφέρω ότι και επί του πρακτέου σε ότι αφορά την ανάληψη καθηκόντων είναι εμφανής η υπεροχή της τάξης αυτής των υπαξιωματικών, αφού υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πελάτες μας αναλαμβάνουν καθήκοντα ζωτικής φύσης όπως είναι η επιτήρηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με εναέρια μέσα, με αποτέλεσμα να θέτουν καθημερινώς την σωματική τους ακεραιότητα σε κίνδυνο ή η παρακολούθηση με ραντάρ της εναέριας κίνησης και των θαλάσσιων συνόρων μας. Επίσης οι πλείστοι εξ αυτών κατέχουν υψηλή στρατιωτική κατάρτιση, αφού πέραν την φοίτησης τους στις ανώτερες αυτές σχολές, υπάρχουν περιπτώσεις υπαξιωματικών που έχουν πρωτεύσει σε εξειδικευμένα σχολεία στρατιωτικής κατάρτισης και μάλιστα σε επίλεκτα τμήματα όπως αυτά των υποβρυχίων καταστροφών, όχι μόνο μεταξύ κυπρίων αλλά και μεταξύ των ελλαδιτών συναδέλφων τους.

24. Τι ζητούν οι πελάτες σας με την προσφυγή αυτή;
Το κύριο αίτημα των πελατών μας δυνάμει των προσφυγών αυτών, είναι απόφαση του Δικαστηρίου που να αναγνωρίζει ότι η ένταξη όλων των Υπαξιωματικών στην ίδια Επετηρίδα και η κατάταξη τους σε σειρά αρχαιότητας, ανέλιξης, ιεραρχίας και προαγωγής σε ανώτερους βαθμούς, χωρίς να αναγνωρίζεται και να λαμβάνεται υπόψιν το ποιοτικό κριτήριο που διακρίνει τους Υπαξιωματικούς αποφοίτων ανώτερων στρατιωτικών σχολών από τους υπόλοιπους Υπαξιωματικούς είναι αντισυνταγματική, παράνομη, και άκυρη.

Θεωρούμε ότι οι πελάτες μας υπόκεινται σε δυσμενή διάκριση κατά παράβαση των αρχών του Κράτους Δικαίου και της Αρχής της Ισότητας ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 28 του Συντάγματος, καθώς και στις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου Νόμου (Ν158(Ι)/99) και του άρθρου 6 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ που ορίζει την αρχή του κράτους δικαίου και της γενικής δικαιϊκής αρχής της ισόνομης ρύθμισης των όμοιων και επιτάσσει όπως ανόμοιες ποιοτικά και με διαφορετικά προσόντα και κατάρτιση κατηγορίες πολιτών, δεν μπορούν να τυγχάνουν όμοιου χειρισμού και όμοιας πορείας και ανέλιξης.
Επιπρόσθετα του πιο πάνω, οι πελάτες μας ζητούν και άλλου είδους αναγνωριστικές αποφάσεις και δηλώσεις που αφορούν εξειδικευμένες περιπτώσεις και σχετίζονται κυρίως με παράβαση των σχετικών κανονισμών και Νόμου.

24. Υπάρχουν ανάλογες περιπτώσεις σε άλλα κράτη για παράδειγμα στην Ελλάδα όπου αναγνωρίζεται το κριτήριο αυτό των Υπαξιωματικών απόφοιτων σχολών και κατοχυρώνονται τα δικαιώματα της κατηγορίας αυτής των Υπαξιωματικών;

Είναι εξαιρετικά σημαντική η ερώτηση σας, αφού θα πρέπει να αναφέρω ότι ειδικά σε ότι αφορά την Ελλάδα που είναι κοινά αποδεκτό ότι διαθέτει ένα από τα πιο αξιόμαχα και σοβαρά στρατεύματα διεθνώς, το ζήτημα αυτό της κατοχύρωσης των Υπαξιωματικών απόφοιτων στρατιωτικών σχολών έχει ρυθμιστεί τόσο σε νομικό όσο και σε κανονιστικό επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια.
Το ίδιο το Ελληνικό Κράτος ρυθμίζει Νομοθετικά ότι η τάξη των Υπαξιωματικών αποφοίτων παραγωγικών σχολών είναι σε υψηλότερη κατάταξη όσο αφορά την αρχαιότητα στην Επετηρίδα σε σχέση με τους Υπόλοιπους Υπαξιωματικούς που δεν πληρούν αυτό το κριτήριο, αναγνωρίζοντας την υπεροχή της τάξης αυτής υπαξιωματικών.

Επίσης εδώ και πολλά χρόνια το ζήτημα αυτό έχει αποφασιστεί και σε δικαστικό επίπεδο, αφού σε πολλές αποφάσεις, το Διοικητικό Εφετείο της Ελλάδας, έχει αναγνωρίσει το ποιοτικό κριτήριο της αποφοίτησης από ανώτερες σχολές, αναφέροντας ότι η κατάταξη των υπαξιωματικών απόφοιτων παραγωγικών σχολών σε υψηλότερη θέση αρχαιότητας στην Επετηρίδα από τους υπόλοιπους υπαξιωματικούς είναι νομικά ορθή και βρίσκεται εντός των πλαισίων του Συντάγματος και της Αρχής της Ισότητας, αφού πρόκειται για δύο διαφορετικές κατηγορίες υπαξιωματικών οι οποίες δεν είναι όμοιες ως εκ της προελεύσεώς τους και υφίσταται ανάγκη διατήρησης της αρχαιότητας των Υπαξιωματικών απόφοιτων σχολών οι οποίοι έχουν την κατά τεκμήριο, ειδική στρατιωτική εκπαίδευση που είναι πρόσφορη για την ταχύτερη και αποδοτικότερη επίτευξη του έργου των ενόπλων δυνάμεων.

Οι αποφάσεις των Ελληνικών Διοικητικών Δικαστηρίων και ειδικότερα των ανωτέρων Δικαστηρίων όπως είναι και το Διοικητικό Εφετείο της Ελλάδας είναι οδηγός για τα Κυπριακά Διοικητικά Δικαστήρια, αφού το Διοικητικό Δίκαιο στη Κύπρο προσομοιάζει με αυτό της Ελλάδας και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες οι αρχές όπως έχουν τεθεί από τις αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων να καθοδηγήσουν ανάλογα και τα Κυπριακά Διοικητικά Δικαστήρια στα πλαίσια των προσφυγών μας.

24. Δηλαδή οι προσφυγές των πελατών σας έχουν ως κύρια βάση τη δυσμενή διάκριση σε σχέση με τους υπόλοιπους Υπαξιωματικούς μη απόφοιτους Σχολών, ανεξαρτήτου φύλου και δεν απευθύνεται μόνο σε γυναίκες Υπαξιωματικούς που δεν έχουν αποφοτιήσει από τέτοιες σχολές, ήτοι Υπαξιωματικούς που προέρχονται από την Τάξη των Εθελοντριών;

Σας ευχαριστώ που μου θέτετε αυτή την ερώτηση γιατί υπάρχει μία μεγάλη παρανόηση σχετικά με το θέμα. Φυσικά και η προσφυγή δεν αφορά και ούτε θα μπορούσε να απευθύνεται αποκλειστικά σε Γυναίκες Υπαξιωματικούς και δεν τίθεται τέτοια διάκριση φύλου. Οι προσφυγές αυτές αφορούν αποκλειστικά την μη αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων των πελατών μας οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από Ανώτερες Σχολές σε σχέση με τους υπόλοιπους Υπαξιωματικούς ανεξαρτήτου φύλου. Δηλαδή το κριτήριο είναι ποιοτικό και αφορά τα ακαδημαϊκά προσόντα και δεν τίθεται κριτήριο φύλου. Αυτό προκύπτει και από το απλό γεγονός ότι αρκετοί πελάτες μας οι οποίοι προσφεύγουν είναι Γυναίκες Υπαξιωματικοί που έχουν αποφοιτήσει από τέτοιες στρατιωτικές σχολές, ενώ από την άλλη, στην κατηγορία των Υπαξιωματικών που δεν έχουν αποφοιτήσει από ανώτερες στρατιωτικές σχολές, συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο Εθελόντριες αλλά και ένας μεγάλος αριθμός ανδρών Υπαξιωματικών που μπήκαν στο Στράτευμα με απευθείας διορισμό και χωρίς να έχουν αποφοιτήσει από τέτοιες σχολές.

24. Θα ήθελα να μας ξεκαθαρίσετε στο σημείο αυτό ότι η προσφυγή των πελατών σας ως Υπαξιωματικοί που έχουν αποφοιτήσει από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές δεν γίνεται εναντίον των υπόλοιπων Υπαξιωματικών. Μάλιστα όπως μου αναφέρατε θεωρείτε ότι είναι προς όφελος όλων να ρυθμιστεί το θέμα αυτό.

Αρχικά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι την ευθύνη για την θέσπιση κανονισμών και ρυθμίσεων σε ότι αφορά το καθεστώς των Στελεχών του Στρατεύματος και ειδικότερα σε ότι αφορά την ανέλιξη ή την πορεία που θα πρέπει να ακολουθούν τα Στελέχη του Στρατεύματος, την έχει το Κράτος και ειδικότερα το Υπουργείο Άμυνας. Συνεπώς θεωρούμε ότι το Κράτος είχε την υποχρέωση, να αναγνωρίσει το ποιοτικό κριτήριο που κατέχουν οι Υπαξιωματικοί που είναι απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών και ως εκ τούτου οι προσφυγές των πελάτων μας αφορούν την παράλειψη αυτή του Κράτους να ενεργήσει, όπως η πλευρά μας θεωρεί, εντός των πλαισίων του Συντάγματος και της Αρχής της Ισότητας. Ως εκ τούτου, υπό αυτή την έννοια δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η προσφυγή γίνεται εναντίον των υπόλοιπων υπαξιωματικών.

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η ρύθμιση του θέματος θα είναι προς όφελος όλων των Υπαξιωματικών αφού με το υφιστάμενο καθεστώς όπως δημιουργήθηκε με την απόφαση του Υπουργείο Άμυνας να προχωρήσει στην Τροποποίηση των σχετικών Κανονισμών και βάσει αυτών να εντάξει όλους τους Υπαξιωματικούς σε μία Επετηρίδα χωρίς καμία διάκριση, είχε ως αποτέλεσμα, κατά παραδοχή και πρώην μελών της Επιτροπής Άμυνας, να αποκλείσουν την δυνατότητα ανέλιξης και προαγωγής όχι μόνο των Υπαξιωματικών απόφοιτων σχολών αλλά και των υπόλοιπων υπαξιωματικών.

24. Οι πελάτες σας θεωρούν επίσης ότι με την μη αναγνώριση των προσόντων των πελατών σας μπορεί να τεθεί και θέμα δημόσιας ασφάλειας και στρατιωτικής κατάρτισης του Στρατεύματος;

Οι πελάτες μας ως Υπαξιωματικοί απόφοιτοι ανώτερων στρατιωτικών Σχολών θεωρούν ότι εκτός από την νομική διάσταση του θέματος, τίθεται επίσης και μείζον θέμα δημόσιας ασφάλειας και ποιοτικής επάρκειας του Στρατεύματος, αφού με την ουσιαστική εξομοίωση των δύο κατηγοριών Υπαξιωματικών, ουσιαστικά εκτρέφεται μία κατάσταση πράγματων όπου, αποτρέπονται υποψήφια Στελέχη Υπαξιωματικών να φοιτήσουν σε τέτοιες Σχόλες και να λάβουν εξειδικευμένη Στρατιωτική και Διοικητική Εκπαίδευση. Εφόσον δηλαδή δεν υπάρχει καμία αναγνώριση για αυτή την τάξη των Υπαξιωματικών τίθεται το απλό ερώτημα, ποιος ο λόγος κάποιος νεαρός ο οποίος αν και επιθυμεί να ενταχθεί ως επαγγελματίας στο στράτευμα, να δώσει παγκύπριες εξετάσεις και να φοιτήσει σε ανώτερες στρατιωτικές σχολές και να λάβει εξειδικευμένη στρατιωτική κατάρτιση.

Συνεπώς είναι πολύ πιθανόν να δημιουργηθεί και πάλι η ανάγκη, να στελεχώνεται το Στράτευμα με διαδικασίες απευθείας διορισμών, από πρόσωπα χωρίς καμία στρατιωτική εξειδίκευση και εκπαίδευση όπως ακριβώς συνέβαινε και στο παρελθόν που είναι ακριβώς αυτό που οδήγησε και την κατάσταση πραγμάτων ως έχει σήμερα. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή το ίδιο το Κράτος να δίνει κίνητρα ώστε τουλάχιστον η πλειοψηφία αν όχι όλοι οι Υπαξιωματικοί του Στρατεύματος να έχουν αποκτήσει εξειδικευμένη στρατιωτική εκπαίδευση ώστε να έχουμε ένα αξιόμαχο και βάσει των διεθνών προτύπων εξειδικευμένο στρατιωτικό προσωπικό.

Ως εκ τούτου, το ζήτημα που τίθεται και καλείται να αντιμετωπίσει και να απαντήσει το αρμόδιο Υπουργείο είναι εξαιρετικά κρίσιμο και τίθεται στην βάση του κατά πόσο, η Κυπριακή Δημοκρατία, έχει πραγματικά ως στόχο, την στελέχωση της τάξης των Υπαξιωματικών με εξειδικευμένο στρατιωτικό προσωπικό.

24. Τι άλλα μέτρα προτίθενται να λάβουν οι πελάτες σας;

Σε ότι αφορά τις προσφυγές, πλέον εναπόκειται στο Δικαστήριο να εξετάσει και να αποφασίσει τα ζητήματα που τίθενται σε αυτές. Θεωρούμε όμως ότι λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων, θα έπρεπε η Διοίκηση και το Υπουργείο Άμυνας να καλέσει εδώ και πολλά χρόνια όλους τους αρμόδιους φορείς σε μία εκ βαθέων διαβούλευση που θα έχει ως στόχο την αποτελεσματική ρύθμιση και επίλυση των θεμάτων αυτών και τον εκσυγχρονισμό των κανονισμών που αφορούν τους Υπαξιωματικούς.

Όπως μπορούμε να γνωρίζουμε, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την τροποποίηση των σχετικών κανονισμών που διέπουν το καθεστώς των Υπαξιωματικών στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Θα επιδιώξουμε να έχουμε συνάντηση με όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να εξηγήσουμε τις θέσεις των πελατών μας και το δίκαιο των αιτημάτων τους ώστε όλα τα σχετικά ζητήματα να ρυθμιστούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα είναι δίκαιο για όλες τις κατηγορίες των στελεχών και θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του Στρατεύματος. Ελπίζουμε ότι θα βρούμε την αναγκαία ανταπόκριση.

 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s