Daily Archives: 8 Σεπτεμβρίου, 2017

Νομική ανάλυση για τις παραβιάσεις του ξενοδοχείου Άνασσα αλλά και της οικείας τοπικής αρχής σε σχέση με τις άδειες που ειχε την ευχέρεια να εκδώσει

 

  • Ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος (ΚΕΦ.59)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_59/section-scf6baa4db-33b0-465b-9558-80e099486e54.html

 

“παραλία” περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των εκατό υαρδών από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης παλίρροιας, ως ο Υπουργός ήθελε καθορίσει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

“αρμόδια αρχή” έχει την έννοια που αποδίδεται στην έκφραση αυτή από το άρθρο 2 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

 

 

  • Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΚΕΦ.96)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_96/section-sc2c1ba239-beb7-4011-b0b1-6335705e67a8.html

 

“αρμόδια αρχή” σημαίνει την αρμόδια αρχή που καθιδρύεται ή που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3, η οποία ασκεί εξουσίες σε σχέση με οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού εντός της περιοχής αναφορικά με την οποία εγκαθιδρύεται ή διορίζεται.

 

 

  • Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος (ΚΕΦ.224)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_224/section-scacd890ba-b1c7-a294-601d-76387c570e08.html

18.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, υπό τέτοιους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια, τα οποία ήθελαν καθοριστεί με Κανονισμούς

(α) Να παραχωρήσει, εκμισθώσει ανταλλάξει ή με άλλο τρόπο αποξενώσει οποιαδήποτε ιδιοκτησία της Δημοκρατίας ή ακίνητη ιδιοκτησία που περιήλθε στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού, άλλην εκτός από δημόσιο δρόμο ή την παραλία·

(β) να ανταλλάξει ή αποξενώσει μέρος οποιουδήποτε δημόσιου δρόμου, αν ικανοποιηθεί ότι άλλος επαρκής δημόσιος δρόμος έχει παραχωρηθεί προς αντικατάσταση του ή ότι η ανταλλαγή ή η αποξένωση αυτή θα βελτιώσει το δημόσιο αυτό δρόμο ·

(γ) να εκμισθώσει μέρος παραλίας για σκοπούς λιμένων, προβλήτων, αποβαθρών, προκυμαιών, ιχθυοτροφείων και για οποιοδήποτε άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας.

 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς:

  • Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπονργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 7Α του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου,

http://www.cylaw.org/KDP/data/2004_1_54.pdf

3.—(1) Κάθε ενδιαφερόμενος για άδεια σύμφωνα με τα άρθρα

5Β, 5Γ και 5Θ του Νόμου υποβάλλει αίτηση στην οικεία αρχή

στον καθορισμένο τύπο.

 

 

  • Ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος (ΚΕΦ.59)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_59/section-scf6baa4db-33b0-465b-9558-80e099486e54.html

 

“οικεία αρχή” σημαίνει την αρχή τοπικής διοικήσεως στα όρια της περιοχής της οποίας βρίσκεται το αναφερόμενο σε κάθε περίπτωση τμήμα της παραλίας.

 

 

Άρα σύμφωνα με το Νόμο και τους σχετικούς κανονισμούς το Υπουργικό Συμβούλιο εκχώρησε τις αρμοδιότητες του και  η αρμόδια αρχή είναι η τοπική αρχή, δηλαδή η Κοινότητα που εμπίπτει στην δικαιοδοσία της σχετικής Επαρχιακής Διοίκησης

 

 

 

Ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος (ΚΕΦ.59)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_59/section-sc8a59cf86-cb70-4b24-b26f-81a3713bb7fa.html

 

Αντικείμενα και παιγνίδια στην παραλία

5Β.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται, χωρίς την προηγούμενη άδεια της οικείας αρχής και κατά παράβαση των όρων που διαλαμβάνει η άδεια αυτή

(α) Να τοποθετεί στην παραλία ή να επιτρέπει σε άλλο να τοποθετεί σε αυτή άκατο για προσωπική χρήση ή καρέκλες ή τραπέζια για χρήση από τους πελάτες παρακείμενης ιδιωτικής επιχείρησης.

 

 

Η άδεια της τοπικής αρχής μπορεί να περιλαμβάνει ΜΟΝΟ την τοποθέτηση καρεκλών και τραπεζιών για χρήση από τους πελάτης παρακείμενης ιδιωτικής επιχείρησης, δηλαδή το Άνασα

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανέγερση κατασκευή οποιουδήποτε κτίσματος

 

 

 

 

 

Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας της Κυπριακής Δημοκρατιάς

http://www.moi.gov.cy/moi/wildlife/wildlife_new.nsf/web35_gr/web35_gr?OpenDocument

  1. Το δίκτυο περιοχών Φύση 2000 (ή «Natura 2000») αποτελείται από τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) για τους Οικότοπους και είδη πανίδας (εκτός πτηνών) και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα Άγρια Πτηνά. Ο καθορισμός αυτών των περιοχών αποτελούν υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση τις οδηγίες 92/43/ΕΚ (Οικότοποι) και 2009/147/ΕΟΚ (Άγρια Πτηνά), αλλά και με βάση την σχετική Κυπριακή νομοθεσία.

Χάρτης της Κύπρου με όλες τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/FCC94221DA188E52C2257FE9003EA173?OpenDocument

 

anassa natura 111

 

anassa natura 222

 

 

 

 

Η παραλία που ευρίσκεται το ξενοδοχείο Άνασσα βρίσκεται μέσα σε προστατευόμενη ζώνη σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη που βλέπετε πιο πάνω

 

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31992L0043

 

Άρθρο 12

  1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας των ζωικών ειδών που αναφέρονται στο σημείο α) του παραρτήματος IV, στην περιοχή φυσικής κατανομής τους,

που να απαγορεύει:

α) κάθε μορφή σύλληψης ή θανάτωσης, εκ προθέσεως, δειγμάτων αυτών των ειδών λαμβανομένων στη φύση·

β) να παρενοχλούνται εκ προθέσεως τα εν λόγω είδη, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία τα νεογνά εξαρτώνται από τη μητέρα, τη χειμερία νάρκη και τη μετανάστευση·

γ) την εκ προθέσεως καταστροφή ή τη συλλογή των αυγών στο φυσικό περιβάλλον·

δ) τη βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων ανάπαυσης.

  1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την κατοχή, τη μεταφορά, την πώληση, ή την ανταλλαγή και την προσφορά προς πώληση ή ανταλλαγή των δειγμάτων των ειδών που έχουν συλληφθεί στο φυσικό περιβάλλον, εκτός εκείνων που συλλέγησαν νομίμως πριν από τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
  2. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) και στην παράγραφο 2 εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της ζωής των ζώων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
  3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης των τυχαίων συλλήψεων ή θανατώσεων των ειδών της πανίδας που απαριθμούνται στο σημείο α) του παραρτήματος IV. Βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώνονται, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τις απαιτούμενες περαιτέρω έρευνες ή μέτρα διατήρησης ώστε να διασφαλισθεί ότι οι τυχαίες συλλήψεις ή θανατώσεις δεν θα έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα εν λόγω είδη.

 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, η μόνη άδεια που θα μπορούσε να δοθεί από την αρμόδια οικεία αρχή στην ιδιωτική επιχείρηση του ξενοδοχείου Άνασσα είναι ΜΟΝΟ η τοποθέτηση καρεκλών και τραπεζιών  υπό την ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση όμως ότι ακόμα και αυτό δεν παραβιάζει την οδηγία  92/43/ΕΟΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 12 όπως καταγράφεται πιο πάνω, δηλαδή ότι δεν επηρεάζονται τα προστατευόμενα είδη που ευρίσκονται στην παραλία.

Είναι ξεκάθαρο ότι το ξενοδοχείο παρέβηκε το νόμο και τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ

Θα πρέπει η οικεία αρμόδια αρχή να δώσει στην δημοσιότητα την άδεια να δούμε αν και αυτή παραβίασε το εύρος των εξουσιών της και αν έλαβε υπόψη την οδηγία  92/43/ΕΟΚ και τον Χάρτη με τις προστατευόμενες ζώνες

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"