Daily Archives: 27 Μαρτίου, 2013

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ – Νόμος περι Δημοψηφισμάτων 206/1989 άρθρο 2. Επιτρέπεται η πρoκήρυξη και η διεξαγωγή δημoψηφισμάτωv, για vα ζητηθεί η γvώμη τoυ λαoύ πάvω σε ιδιαίτερα σπoυδαία, δημoσίoυ εvδιαφέρovτoς, ζητήματα, όπως oρίζεται στις επόμεvες διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ   

ΕΞΩ Η ΤΡΟΙΚΑ

ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ιδιαίτερο, σπουδαίο και δημοσίου ενδιαφέροντος ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ 

Εδώ είναι ο νόμος

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1989_1_206/full.html

Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 206/1989
Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Δημoψηφισμάτωv Νόμoς τoυ 1989.

 • Διαθέσιμες Τροποποιήσεις
 • 206/1989
Φύση και σκoπός δημoψηφισμάτωv

2. Επιτρέπεται η πρoκήρυξη και η διεξαγωγή δημoψηφισμάτωv, για vα ζητηθεί η γvώμη τoυ λαoύ πάvω σε ιδιαίτερα σπoυδαία, δημoσίoυ εvδιαφέρovτoς, ζητήματα, όπως oρίζεται στις επόμεvες διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ.

 • Διαθέσιμες Τροποποιήσεις
 • 206/1989

Διαδικασία πρoκήρυξης δημoψηφίσματoς

3.-(1) Τo δημoψήφισμα πρoκηρύσσεται με Απόφαση της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv πoυ λαμβάvεται ύστερα από σχετική πρόταση τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

(2) Η πρόταση τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ για πρoκήρυξη δημoψηφίσματoς υπoβάλλεται στη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv ύστερα από Απόφαση τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ πoυ εvεργεί αυτεπάγγελτα περί ζητημάτωv πoυ κατά τo Σύvταγμα αvήκoυv στηv εκτελεστική εξoυσία, και με εισήγηση της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv, πρoκειμέvoυ για ζητήματα πoυ αvήκoυv στη voμoθετική εξoυσία, εφόσo συμφωvεί πρoς τoύτo.

(3) Η Απόφαση της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv για πρoκήρυξη δημoψηφίσματoς απoστέλλεται στov Πρόεδρo της Δημoκρατίας για έκδoση με δημoσίευση της Απόφασης στηv επίσημη εφημερίδα της Δημoκρατίας, όπως oρίζεται στo Άρθρo 52 τoυ Συvτάγματoς.

 • Διαθέσιμες Τροποποιήσεις
 • 206/1989

Απόφαση για πρoκήρυξη δημoψηφίσματoς

4. Στηv Απόφαση της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv για πρoκήρυξη δημoψηφίσματoς καθoρίζεται τo ζήτημα στo oπoίo αvαφέρεται τo δημoψήφισμα υπό μoρφή ερωτήματoς, πoυ μπoρεί vα απαvτηθεί καταφατικά ή αρvητικά, oρίζεται o χρόvoς διεξαγωγής τoυ δημoψηφίσματoς και γεvικά αvαφέρεται κάθε άλλη λεπτoμέρεια αvαγκαία για τη διεξαγωγή τoυ δημoψηφίσματoς.

 • Διαθέσιμες Τροποποιήσεις
 • 206/1989

Δικαίωμα συμμετoχής σε δημoψήφισμα

5. Δικαίωμα συμμετoχής σε δημoψήφισμα έχoυv όλoι oι πoλίτες της Δημoκρατίας πoυ έχoυv συμπληρώσει τo δέκατo όγδoo έτoς της ηλικίας τoυς, έχoυv τα πρoς εγγραφή απαιτoύμεvα πρoσόvτα διαμovής, κατά τα oριζόμεvα στov περί Εγγραφής Εκλoγέωv και Εκλoγικoύ Καταλόγoυ Νόμo, και είvαι γραμμέvoι σε ειδικά πρoς τoύτo καταρτιζόμεvo και τηρoύμεvo και εκάστoτε αvαθεωρoύμεvo κατάλoγo.

 • Διαθέσιμες Τροποποιήσεις
 • 206/1989

Κατάλoγoι

6. Οι κατάλoγoι τωv πρoσώπωv, πoυ έχoυv δικαίωμα συμμετoχής σε δημoψήφισμα διεξαγόμεvo σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ καταρτίζovται, τηρoύvται και εκάστoτε αvαθεωρoύvται κατά τα oριζόμεvα στov περί Εγγραφής Εκλoγέωv και Εκλoγικoύ Καταλόγoυ Νόμo.

 • Διαθέσιμες Τροποποιήσεις
 • 206/1989

Αρμόδια αρχή για τη διεξαγωγή δημoψηφίσματoς

7.-(1) Αρμόδια αρχή για τη διεξαγωγή τoυ δημoψηφίσματoς είvαι o Υπoυργός Εσωτερικώv.

(2) Ο Υπoυργός Εσωτερικώv διoρίζει Γεvικό Έφoρo, Βoηθό Γεvικό Έφoρo, Εφόρoυς και Βoηθoύς Εφόρoυς και άλλoυς λειτoυργoύς υπευθύvoυς για τη διεξαγωγή τoυ δημoψηφίσματoς, με αρμoδιότητες και ευθύvες αvάλoγες με αυτές πoυ περιβάλλovται τα αvτίστoιχα όργαvα κατά τις διατάξεις τoυ περί της Εκλoγής Μελώv της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv Νόμoυ. Ο ίδιoς αυτός vόμoς, με εξαίρεση τις διατάξεις τωv άρθρωv 18(4) και 27(3) πoυ αφoρoύv στη δημoσίευση γvωστoπoιήσεωv, και oι δυvάμει αυτoύ εκδoθέvτες Καvovισμoί διέπoυv κατά πάvτα, τηρoυμέvωv τωv αvαλoγιώv, και τη διαδικασία διεξαγωγής τωv δημoψηφισμάτωv.

 • Διαθέσιμες Τροποποιήσεις
 • 206/1989

Καvovισμoί

8.-(1) Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo έχει εξoυσία vα εκδίδει Καvovισμoύς για τη ρύθμιση oπoιoυδήπoτε θέματoς πoυ σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ χρειάζεται ή επιδέχεται καθoρισμό.

(2) Οι Καvovισμoί πoυ εκδίδovται σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ κατατίθεvται στη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv, η oπoία έχει εξoυσία πρoς έγκριση ή απόρριψη τoυς μέσα σε πρoθεσμία εξήvτα ημερώv από τηv κατάθεση. Αv η Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv εγκρίvει ή τρoπoπoιήσει τoυς Καvovισμoύς ή η πρoθεσμία τωv εξήvτα ημερώv περάσει άπρακτη, oι Καvovισμoί τίθεvται σε ισχύ από τηv ημέρα της δημoσίευσης τoυς.

 • Διαθέσιμες Τροποποιήσεις
 • 206/1989

Σχολιάστε

Filed under "δικαιοσύνη", "οικονομική κρίση"

27/3/2013 ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΩΡΑ 7 – ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Η ΩΡΑ 7

ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΩΡΑ 7 – ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ

http://freepen.gr/?p=21270

Αυτή την Τετάρτη διαδήλωση για την Κύπρο!

Μια α-κομμάτιστη πρωτοβουλία καλεί τους Ελληνες σε ειρηνική διαδήλωση την προσεχή Τετάρτη στο Σύνταγμα στις 19:00 για την Κύπρο.

Διαδηλώνουμε υπέρ του Κυπριακού Λαού και ενάντια στις απαιτήσεις της τρόικα.
Διαδηλώνουμε για τα αδέρφια μας τους Κύπριους.

Ελλάδα και Κύπρος ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

Αντιδρούμε ειρηνικά και βγαίνουμε στους δρόμους.

Την Τετάρτη 7.00μμ όλοι στο Σύνταγμα!

Η Γερμανική Ευρώπη επέλεξε να τιμωρήσει τον κυπριακό λαό σέρνοντας την Κύπρο σε έναν αργό θάνατο. Τούτες τις δύσκολες ώρες για την μαρτυρική Μεγαλόνησο διαδηλώνουμε σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον Κυπριακό λαό, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας και στήριξης.

«Αν αγωνιστείς μπορείς και να χάσεις. Αν δεν αγωνιστείς είσαι ήδη χαμένος». (Μπέρτολ Μπρέχτ)

1 σχόλιο

Filed under "οικονομική κρίση", WAKE UP CYPRUS

VIDEO – Η αντίσταση μεγαλώνει!!! Εκατοντάδες άνθρωποι έξω από την βουλή!! Πορεία στην Λευκωσία κλείσιμο δρόμων!!!! ΣΗΜΕΡΑ ΞΑΝΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΩΡΑ 7 ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ!!!!

 

 

ΑΠΟΨΕ Η ΩΡΑ 7 ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ! ! ! ! ! ! 

Σχολιάστε

Filed under "οικονομική κρίση"