Μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Προέδρου; Νομική ανάλυση του άρθρου 45 του Συντάγματος

Με αφορμή το σχόλιο ερώτηση του φίλου συναγρινού συμπατριώτα https://osr55.wordpress.com/2011/10/03/%CE%BA%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1/#comment-3031

http://hlithioagrino.blogspot.com/2011/10/market-research.html

Δες εδώ τζιαι τη συζήτηση μου με τον Α. Σταύρου, θα ήθελα και την άποψη σου.

έκανα μια μικρή ανάλυση του άρθρο 45 του Συντάγματος που αφορά τις ποινικές και αστικές ευθύνες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας

Το άρθρο 45 του συντάγματος ορίζει τα εξής:
1.Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δεν υπόκειται εις οιανδήποτε ποινικήν δίωξιν διαρκούσης της θητείας αυτού, ειμή μόνο ως εν τω παρόντι άρθρω ορίζεται.
2. Ο Πρόεδρος ή ο  Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να εναχθεί επί εσχάτη προδοσία. Την κατηγορία εισάγουσιν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ο γενικός εισαγγελεύς και ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας, κατόπιν ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων εγκρινομένου δια μυστικής ψηφοφορίας και πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των βουλευτών ουδέν όμως τοιούτων ψήφισμα δύναται να εγκριθή και ουδέν σχετικόν θέμα περιλαμβάνεται εις την ημερήσιαν διάταξιν ή συζητείται υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων εάν η πρότασις τοιούτου ψηφίσματος δεν υπογραφή τουλάχιστον υπό του ενός πέμπτου του όλου αριθμού των βουλευτών.
3. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να διωχθή ποινικώς δι΄οιονδήποτε αδίκημα ατιμωρητικόν ή ηθικής αισχρότητας κατόπιν άδειας του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Την κατηγορίαν εισάγουσιν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ο γενικός εισαγγελεύς και ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας.

4. (1) Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας από της ποινικής αυτού διώξεως Κατ΄εφαρμογήν της δευτέρας ή της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απέχει της ασκήσεως των καθηκόντων αυτού εφαρμοζομένων εν τοιαύτη περιπτώσει των διατάξεων της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 36.

  (2) Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δικάζεται επί οιαδήποτε τοιαύτη ποινική δίωξει υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί τη καταδίκη του εκπίπτει του λειτουργήματος αυτού, επί δε τη αθωώσει του αναλαμβάνει εκ νέου την άσκησιν των καθηκόντων αυτού.

5. Τηρουμένων των διατάξεων της δευτέρας και της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δεν διώκεται δι΄οιονδήποτε αδίκημα τελεσθέν υπ΄αυτού εν τη ασκήσει του λειτουργήματος του, πλήν όμως δύναται να διωχθή μετά την λήξιν της θητείας αυτού δι΄οιονδήποτε έτερον αδίκημα τελεσθέν κατά την διάρκειαν αυτής.

6. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δεν δύναται να εναχθεί δι΄οιανδήποτε πράξιν ή παράλειψιν αυτού εν τη εκτελέσει του λειτουργήματος του ουδέν όμως των εν τη παρούση παραγράφω οριζομένων δύναται να ερμηνευθή ως αποστερούν καθ΄οιονδήποτε τρόπον οιονδήποτε πρόσωπον του δικαιωμάτος εναγωγής της Δημοκρατίας ως ο νόμος προβλέπει.

Θα πω την γνώμη μου αναφερόμενος αναλυτικά σε κάθε παράγραφο ξεχωριστά:

Στην παράγραφο 1 είναι νομίζω καθαρό ότι ξεκαθαρίζεται ότι οποιαδήποτε ποινική διώξη εναντίον του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως ορίζεται σε αυτό το άρθρο

Η παράγραφος 2 αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο πότε μπορεί να «εναχθεί» για εσχάτη προδοσία και μόνο και τίποτε άλλο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το «εναχθεί» το βάζω σε εισαγωγικά γιατί είναι περιέργη η χρήση του αφού «ενάγω» κάποιον σημαίνει κινώ αστική αγωγή εναντίον του και όχι ποινική

ποινικά «διώκω» κάποιον και δεν τον «ενάγω»

ως εκ τούτου είναι λίγο παράξενο και αδόκιμο θα έλεγα που χρησιμοποιείται εδώ το ρήμα «εναχθεί» και όχι «διωχθει» όπως κάνει πχ στην παράγραφο 1 που ορίζεται πεντάκάθαρα ο όρος «ποινική δίωξη»

αυτό όμως δεν είναι τόσο απλό ως ενδεχομένως φαίνεται  αφού επίσης στην παράγραφο 6 γίνεται λόγος ότι ο πρόεδρος δεν δύναται να «εναχθεί»

φυσικά το πράγμα μάλλον φαίνεται να επιλύεται κατά κάποιον τρόπο για τη νομική φύση του όρου αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τέτοια φράση δηλαδή αν εμπίπτει στο ποινικό δίκαιο ή στο αστικό δίκαιο

στο τέλος της παραγράφου 6 που ορίζεται ξεκάθαρα ότι εν πάσει περιπτώσει, το γεγονός ότι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος δεν μπορεί να εναχθεί για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση του λειτουργήματος του δεν σημαίνει ότι ο οιοσδήποτε δεν μπορεί να ενάγει την Δημοκρατία

δηλαδή στην παράγραφο 6  κατά τη γνώμη μου ο όρος εναχθεί χρησιμοποιείται αποκλειστικα και μόνο για αστικά αδικήματα και μόνο και όχι ποινικά

δηλαδή αφορά αποκλειστικά και μόνο αγωγές για αποζημιώσεις και μόνο και όχι για απόδοση ποινικών ευθυνών του προέδρου ή του αντιπροέδρου

έτσι κι αλλοιώς ακόμη και αυτή η ανάλυση που έκανα φαίνεται να είναι περιττή αφού η παράγραφος 4 περίπτωση 1 ορίζει ξεκάθαρα για ποινική δίωξη των παραγράφων 2 και 3

Η παράγραφος 3 ορίζει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο για ποινική δίωξη για αδικήματα ατιμωρητικά ή ηθικής αισχρότητας  κάτι που είναι απολύτως γενικό και αόριστο και που εν πάσει περιπτώσει δεν αφορά σε καμια περίπτωση την περίπτωση μας

Η παράγραφος 4 περίπτωση 1 ορίζει απλά ότι διαρκούσης της ποινικής δίωξης που ορίζοντια στις παραγράφους 2 και 3 ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος δεν μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα τους

Η παράγραφος 4 περίπτωση 2 ορίζει τι γίνεται σε περίπτωση που καταδικαστεί ή αθωωθεί

και φτάνουμε στην κρισιμότατη παράγραφο 5

όταν η παράγραφος 5 ορίζει «τηρουμένων των διατάξεων της δευτέρας και τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου» σημαίνει ότι αυτή η παράγραφος ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΣΑΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

δηλαδή δεν αφορά την περίπτωση της εσχάτης προδοσίας ή της ατιμωρητσίας ή ηθικής αισχρότητας

αλλά ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ το οποίο διαπράτεται «εν τη ασκήσει του λειτουργήματος του»

τώρα,  αυτό το «εν τη ασκήσει του λειτουργήματος του» φαίνεται να έιναι λίγο διφορουμενο

είναι δοτική του τρόπου ή του χρόνου αν θυμάμαι καλά την αρχαία γραμματική και το συντακτικό

δηλαδή αφορά ποινικά αδικήματα που έγιναν κατά την διάρκεια της θητείας του ως προέδρου δηλαδή αφορά απλά την χρονική περίοδο αυτή κατά την οποία έτυχε να έιναι το πρόσωπο αυτό πρόεδρος

ή αφορά ποινικά αδικήματα που έγιναν ΛΟΓΩ της θητείας δηλαδή απόρροια της θητείας ή πιο απλά αδικήματα που έγιναν στα πλαίσια ασκήσεως της προεδρίας δηλαδή του λειτουργήματος του

αν ισχύει το δεύτερο τότε σημαίνει ότι το ίδιο το λειτουργημα του προέδρου είναι συστατικό στοιχείο αυτού του ποινικού αδικήματος

αν ισχύει το πρώτο τότε η ιδιότητα του προέδρου καθαυτή  δεν παίζει κανένα ρόλο για την θεμελίωση του ποινικού αδικήματος αλλά αφορά απλά την τέλεση ποινικού αδικήματος από το πρόσωπο που έτυχε να είναι πρόεδρος της δημοκρατίας όταν το τέλεσε αυτό

κατά τη γνώμη μου ισχύει το δεύτερο δηλαδή, η ιδιότητα του προέδρου αυτή καθαυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο για την τέλεση του αδικήματος που έγινε λόγω και απόρροια της ιδιότητας αυτής

πιο απλά, αφορά αδίκημα που τέλεσε ο πρόεδρος εκτελώντας αυτό καθαυτό το λειτούρημα του

δηλαδή αυτό το ποινικό αδίκημα όποιο και να είναι μόνο ο πρόεδρος μπορεί να το τελέσει αφού η ιδιότητα του είναι συστατικό στοιχείο του αδικήματος

και πάμε στο επόμενο απόσπασμα του άρθρου

«πλην όμως δύναται να διωχθή μετά την ληξιν της θητείας αυτού δι οιονδήποτε έτερον αδίκημα τελεσθέν κατά την διάρκειαν αυτής»

το «έτερον» ορίζεται σε σχέση με το προηγούμενο αδίκημα που όπως είπαμε τελείται από τον πρόεδρο εν τη ασκήσει του λειτουργήματος του δηλαδή αδίκημα το οποίο μόνο ο πρόεδρος μπορεί να τελέσει αφού η ιδιότητα του ειναι συστατικό στοιχείο του ποινικού αδικήματος

δηλαδή για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα έγινε από τον άνθρωπο που όταν το τελούσε έτυχε να είναι πρόεδρος δηλαδή τέλεσε αδίκημα που δεν αφορά την άσκηση του προεδρικού λειτουργήματος αλλά ποινικό αδίκημα που μπορεί να τελέσει ο οιοσδήποτε τότε ο άνθρωπος που όταν τέλεσε ένα τέτοιο αδίκημα μπορεί να διωθχεί ΜΟΝΟ μετά την λήξη της θητείας του

για να το πούμε απλά

σύμφωνα με την παράγραφο 5 αν ο Χριστόφιας κατά την χρονική περίοδο της θητείας του ως πρόεδρος διαπράξει πχ φόνο τότε μπορεί να διωχθεί για αυτό το ποινικό αδίκημα ΜΟΝΟ μετά την λήξη της θητείας του και όχι πριν την λήξη της

ας πάμε όμως και στην παράγραφο 6 στην οποία αναφέρθηκα και πιο πάνω

αυτή η παράγραφος κατά τη γνώμη μου αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο σε αστικής φύσεως αδικήματα, σε αστικά αδικήματα και όχι σε ποινικά αδικήματα

επί της ουσίας η παράγραφος 6 ορίζει ένα περίποου το ίδιο πράγμα που ορίζει και η παράγραφος 5 που αφορά όμως ποινικά αδικήματα στο σημείο που αναφέρεται στο εν τη ασκήσει του λειτουργήματος του

εδώ ορίζει περί εν τη εκτελέσει του λειτουργήματος που κατά τη γνώμη μου είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα

ασκώ και εκτελώ νομίζω για την νομική σημασία των όρων δεν έχουν διαφορά

να το επαναλάβω όμως και σε σχέση με την παράγραφο 6

η παράγραφος αυτή αφορά αστικά  αδικήματα (και όχι ποινικά) που έγιναν ΛΟΓΩ της θητείας δηλαδή απόρροια της θητείας ή πιο απλά αδικήματα που έγιναν στα πλαίσια ασκήσεως της προεδρίας δηλαδή του λειτουργήματος του

δηλαδή το ίδιο το λειτουργημα του προέδρου είναι συστατικό στοιχείο αυτού του αστικού αδικήματος

δηλαδή, η ιδιότητα του προέδρου αυτή καθαυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο για την τέλεση του αδικήματος που έγινε λόγω και απόρροια της ιδιότητας αυτής

πιο απλά, αφορά αδίκημα που τέλεσε ο πρόεδρος εκτελώντας αυτό καθαυτό το λειτούρημα του

δηλαδή αυτό το αστικό αδίκημα όποιο και να είναι μόνο ο πρόεδρος μπορεί να το τελέσει αφού η ιδιότητα του είναι συστατικό στοιχείο του αδικήματος

η παράγραφος 6 ορίζει ότι δεν μπορείς να κάνεις αγωγή κατά του προσώπου του προέδρου έστω και αν μόνο αυτός ως πρόεδρος (και όχι ως άτομο) μπορούσε να το τελέσει

αλλα μπορείς να κάνεις αγωγή κατά του κράτους την οποία εκπροσωπεί ο πρόεδρος κια να ζητήσεις αποζημίωση για αυτό το αστικό αδίκημα που έκανε όχι το άτομο πχ χριστόφιας αλλά ο θεσμός πρόεδρος

δηλαδή δεν μπορείς να καταχωρήσεις αγωγή πχ

Χ  εναντίον Δημήτρη Χριστόφια αλλά

Χ εναντίον Κυπριακής Δημοκρατίας

αυτά

8 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες

8 responses to “Μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Προέδρου; Νομική ανάλυση του άρθρου 45 του Συντάγματος

 1. Θα επαναλάβω το σχόλιο:

  Αυτές ακριβώς υπήρξαν οι σκέψεις μου για την διαφοροποίηση μεταξύ αδικήματος που απορρέει από την άσκηση της προεδρίας και αδικήματος που απορρέει… ας πούμε… από ιδιωτικής φύσεως πράξεις… όπως και για το αν ειναι αυτό χρονικός προσδιορισμός ή ποιοτικός.

  Αν ακολούθησες τους συνδέσμους που είχα βάλει… θα είδες και την εξέλιξη τις σκέψης μου με όλες τις αμφιταλαντεύσεις.

  Θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσω ότι ο ΔΗμοκρατικός πρώτος άνοιξε το χψρό με αυτό το θέμα. Εϊναι πολύτιμες τέτοιες συνεισφορές.

  Περισσότερο με τρομάζει η σκέψη… όλα αυτά… όχι απλώς να είναι όπως τα υποψιαζόμαστε… αλλά να το ξεραν 100% όσοι (ΜΜΕ και Πολιτικές Ηγεσίες) τώρα μας πουλάν παραμύθια για σοκ και έκπληξη στο ΑΚΕΛ… για διώξεις… και πίτσες μπλε.

  Μου αρέσει!

 2. osr

  είναι σημαντικό ο καθένας όπου και όποτε μπορεί να συνεισφέρει στην εναλλακτική ενημέρωση ώστε τα μμε να μην μας κάνουν να καταπίνουμε αμάσητη την προπαγάνδα τους

  ζούμε στο βασίλειο της αναξιοκρατίας των πολιτικών νάνων εν γένει και όλα μπορούμε να τα περιμένουμε
  το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι ο κόσμος να μην πιστεύει πλέον τα όσα του σερβίρουν οι νανίσκοι παντός είδους που σερβίρουν πίτσες μπλε κόκκινες ροζ κοκκινομπλεροζ κλπ και να αρχίσει να σκέφτεται μόνος του

  Μου αρέσει!

 3. achilleas

  ena lepto re,
  o polyviou katigorei gia anthropoktonia
  mporei na katigorithei i kypriaki dimokratia gia antropoktonia?

  Μου αρέσει!

 4. osr

  τζαι έναν τζαι δκυο τζαι τρία τζαι όσα θέλεις ρε
  δεν με απασχολεί τι λέει ο πολυβίου γιατί ο πολυβίου δεν έχει καμιά δικαιοδοσία σύμφωνα με το σύνταγμα να κατηγορεί σε ποινικό επίπεδο κανένα

  η ανθρωποκτονια είναι ποινικο αδίκημα και ως εκ τούτου δεν είναι δουλειά του πολυβίου να κατανέμει ποινικές ευθύνες σε κανένα

  δκιάβαζε καλύττερα ρε αχιλλέα άλλη φορά

  ξεκαθαρίζω ότι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 45 αν θεωρηθεί ότι ο πρόεδρος ασκώντας το λειτούργημα του διέπραξε ΑΣΤΙΚΟ αδίκημα και όχι ποινικό (δεν υπάρχει αστικό αδίκημα ανθρωποκτονίας ή φονου) συνεπεία του οποίου είχαμε τον θάνατο από αμέλεια του τότε μπορεί να κινηθεί αγωγή εναντίον του κράτους και μόνο και όχι προσωπικά κατά του προέδρου

  Μου αρέσει!

 5. Θα μας παίζουν θέατρο … ατιμωτικόν για τις επόμενες μέρες. Εξύπνησεν τζιαι ο Πολίτης.

  Και ποιανών μας λένε πως είναι η τελική απόφαση; Των Κληρίδη και Παπασάββα!

  Μουάααααααχαχααααααχαααααααχαααααααχαααααααααααααααααααγγγκκκφφφ γκουχ γκουχ… επνίηκα…

  Μου αρέσει!

 6. osr

  το πιο ωραίον εν τζείνον που λαλεί ο κληρίδης ότι ομάδα νομικών εκάτσαν να αναλύσουν το άρθρο 45 λες τζαι εν κανένα τεράστιον νομικόν πονημαν
  που να φκάλουν πόνημαν ούλλοι τους πιον

  Μου αρέσει!

 7. η δική μου η απορία είναι η εξής: πότε επιτέλους θα εκσυχρονιστεί το σύνταγμα; πότε επιτέλους θα κάτσουν να το γράψουν με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κόσμος σήμερα και για πράγματα που αφορούν το σήμερα ώστε να το καταλαβαίνουμε όλοι και να μην χρειάζονται αναλύσεις επί αναλύσεων;

  Μου αρέσει!

 8. osr

  Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου

  το θέμα είναι τι θα κάνεις εσύ εγώ και όλοι μας για αυτό;

  τι εξηγείσαι;

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s