Το ήθος των λειτουργών που ελέγχουν τις αρχές του κράτους –Τo whom it may concern

 

Όπως έχει ειπωθεί επανειλημμένως εδώ, ο Σόλων ο Αθηναίος ο λεγόμενος και μέγας νομοθέτης της αρχαιότητας είπε το εξής:

Ο Νόμος είναι όπως τον ιστό της αράχνης… παγιδεύει στον ιστό της μόνο τα μικρά έντομα……. Τα μεγάλα τον ξεσκίζουν και τον διαπερνούν……

 

1.      Ο Υπουργός Εσωτερικών του Κράτους σε επιστολή που απέστειλε σε Βουλευτή της Βουλής του Κράτους ο οποίος υπέβαλε ερώτηση σχετικά με την συνεχιζόμενη παράνομη λειτουργία του εμπορικού κέντρου “ Madisons” το οποίο λειτουργεί και διαφημίζεται από όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το οποίο επισκέπτονται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι γράφει τα ακόλουθα:

Υπουργός Εσωτερικών του Κράτους:

«Η Πολεοδομική Αρχή (Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως) δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα γραπτή απάντηση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επί του θέματος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει οδηγίες στην Πολεοδομική Αρχή για επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης των Ιεραρχικών Προσφυγών που υποβλήθηκαν με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 47 και 48 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου εναντίον των Ειδοποιήσεων Επιβολής με ημερομηνίες 11.11.2009 και 23.12.2009 και της Επιβολής Διοικητικού Προστίμου ημερομηνίας 11.01.2010.

Σημειώνεται επίσης: Η εξέταση των αιτήσεων με αρ. ΛΕΥ/2698/2008 και ΛΕΥ/2699/2008 που υπέβαλαν οι ιδιοκτήτες της ανάπτυξης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή (πρώην Χ.Α.Κ.) και αλλαγή χρήσης από Κέντρο Χονδρικού Εμπορίου σε Υπεραγορά Τύπου D.I.Y. με χώρο χονδρικού εμπορίου και χώρους αναψυχής/ψυχαγωγίας, εκκρεμεί στο παρόν στάδιο.

Στις 21.10.2010 το Συμβούλιο Μελετών Παρεκκλίσεων (ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ.) έλαβε απόφαση όπως διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση σε σχέση με την αίτηση.

Στο παρόν στάδιο αναμένεται από το ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ. η υποβολή των απόψεων του Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Κ.Ο.Τ.) καθώς και του Επαρχιακού Λειτουργού Λευκωσίας»

 

 

 

 

2.        Το Υπουργικό Συμβούλιο, υιοθετώντας την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥΜΕΠΑ), αποφάσισε να εγκρίνει την αίτηση της Ιεράς Μονής Κύκκου (οι ενδιαφερόμενοι) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση από τις πρόνοιες του τοπικού σχεδίου Λευκωσίας, προς επέκταση του Kykko Bowling.

Πολίτες του Κράτους προσέφυγαν κατά της απόφασης του Υπουργικού στο Ανώτατο Δικαστήριο όπου ζήτησαν την ακύρωση της απόφασης ως επηρεαζόμενοι περίοικοι  της περιοχής που βρίσκεται Kykko Bowling

το οποίο σήμερα λειτουργεί όπως λειτουργούσε και πριν την προσφυγή,

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου στην προσφυγή  324/2004

1.  Χαράλαμπος Μακρίδης   2. Άντρη Μακρίδου  3. Γιάννης Πέτσα 4. Brigitte Πέτσα

Εναντίον της

Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Εσωτερικών Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

 

Αποφάνθηκε τα ακόλουθα :

Η δυνατότητα παρέκκλισης κατ’ εφαρμογή των αρχών και των κριτηρίων του Καν. 19(1), σαφώς τελεί υπό την προϋπόθεση να μην επηρεάζεται ουσιωδώς η γενική στρατηγική του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης. Απαιτείται συνεπώς, θετική διαπίστωση πως δεν προκύπτει τέτοιος επηρεασμός, βεβαίως μετά από κατάλληλη έρευνα και με ειδική αιτιολογία, ώστε να είναι εφικτός ο δικαστικός έλεγχος. Αυτά ελλείπουν από την εισήγηση του ΣΥΜΕΠΑ και στη συνέχεια από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν είναι έργο του δικαστηρίου η διαμόρφωση πρωτογενούς κρίσης και στοιχειοθετείται λόγος ακυρότητας.

Η προσφυγή επιτυγχάνει, με έξοδα. Η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται.

Γ. Κωνσταντινίδης, Δ.

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_4/2005/4-200511-324-04.htm&qstring=kykko%20AND%20bowling

 

 

 

3.      Στις 18.1.2011 στην αίτηση 152/2010 αναφορικά με την αίτηση του SHANMUKAN UTHAJENTHIRAN εθνικότητας Ταμιλ Υπηκόου Σρι Λάνκας και τώρα στα κρατητήρια του Block 10  των Κεντρικών Φυλακών για την έκδοση εντάλματος της φύσης habeas corpus εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω 1. Υπουργού Εσωτερικών 2. Γενικού Εισαγγελέα 3. Αρχηγού Αστυνομίας 4. Διευθυντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε τα ακόλουθα:

«Στην υπό κρίση υπόθεση δεν έχουν τεθεί ενώπιόν μου στοιχεία που να επιμαρτυρούν ότι η κράτηση του αιτητή ερείδεται σε νομίμως ληφθείσα απόφαση ή διαταγή, άλλη από εκείνη που εκδόθηκε στις 16.12.2009, για σκοπούς απέλασης. Όμως, η εφαρμογή εκείνης της διαταγής δεν μπορούσε υπό τις περιστάσεις να συνεχιζόταν μετά την 24.12.2010 ενόψει των προαναφερόμενων διατάξεων της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ που έχει πλέον άμεση εφαρμογή στα κράτη μέλη. Οι καθ΄ ων η αίτηση εξακολουθούν να θεωρούν ότι ο αιτητής είναι απαγορευμένος μετανάστης. Η ακροθιγώς προβληθείσα εξήγηση της δικηγόρου των καθ΄ ων η αίτηση ότι η κράτηση του αιτητή είναι νόμιμη ενόσω εκκρεμεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης του για πολιτικό άσυλο, στερείται ερείσματος εφόσον, καθώς έχει ειπωθεί, δεν έχουν παρουσιαστεί οποιαδήποτε στοιχεία που βάσιμα θα μπορούσε να θεμελιώσουν τη νομιμότητα της κράτησης. Ούτε βέβαια η ευπαίδευτη δικηγόρος των καθ΄ ων η αίτηση ήταν σε θέση να υποστηρίξει τη νομιμότητα της κράτησης πάνω σε οποιαδήποτε άλλη νομική βάση.

Ενόψει των πιο πάνω αποφαίνομαι ότι η κράτηση του αιτητή είναι παράνομη και εκδίδω διαταγή για άμεση απόλυσή του.

Επιδικάζονται €1000 έξοδα υπέρ του αιτητή.»

 

Ο αιτητής ουδέποτε αφέθηκε ελεύθερος και ακόμη κρατείται στις Κεντρικές Φυλακές του Κράτους.

Ο δικηγόρος του αιτητή που κέρδισε την απόφαση απέστειλε την ίδια μέρα δηλαδή στις 18.1.2011 επιστολή με την οποία ζητούσε την άμεση εκτέλεση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(εδώ η απόφαση του Ανωτάτου και η επιστολή του δικηγόρου με απόδειξη παραλαβής από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 18.1.2011  https://osr55.wordpress.com/2011/01/18/

 

Μέχρι σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2011 ουδεμία απάντηση ενημέρωση απέστειλαν οι αρχές του κράτους στον δικηγόρο του αιτητή για την συνεχιζόμενη κράτηση αυτού του ανθρώπου την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο του Κράτους έκρινε ως παράνομη και διέταξε την άμεση απελευθέρωση του.

 

Βρείτε τις διαφορές στις δύο πρώτες υποθέσεις με την τρίτη περίπτωση του ανθρώπου  που κρατείται παρά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

 

 

3 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, αλήθεια

3 responses to “Το ήθος των λειτουργών που ελέγχουν τις αρχές του κράτους –Τo whom it may concern

 1. argyro

  1) o srilankezos, den diafimizetai se kanalia h efimerides, os ek toutou den apoferei kanena esodo
  2) o srilankezos, den exei evlogithei apo ton arxiepiskopo
  3)autoi pou elegxoun tin eksousia, exoun poly sovares doulies na kanoun (diladi, diafimiseis kai apomagnitofonisi diloseon arxiepiskopou)

  Μου αρέσει!

 2. Ενωμένα Ερπετά

  Ντροπή σου, osr, να υποτιμάς με αυτόν τον τρόπο τα ιγκουάνας 🙂
  http://cyprusindymedia.blogspot.com/2011/02/blog-post_3686.html

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s