Daily Archives: 5 Φεβρουαρίου, 2011

Το ήθος των λειτουργών που ελέγχουν τις αρχές του κράτους –Τo whom it may concern

 

Όπως έχει ειπωθεί επανειλημμένως εδώ, ο Σόλων ο Αθηναίος ο λεγόμενος και μέγας νομοθέτης της αρχαιότητας είπε το εξής:

Ο Νόμος είναι όπως τον ιστό της αράχνης… παγιδεύει στον ιστό της μόνο τα μικρά έντομα……. Τα μεγάλα τον ξεσκίζουν και τον διαπερνούν……

 

1.      Ο Υπουργός Εσωτερικών του Κράτους σε επιστολή που απέστειλε σε Βουλευτή της Βουλής του Κράτους ο οποίος υπέβαλε ερώτηση σχετικά με την συνεχιζόμενη παράνομη λειτουργία του εμπορικού κέντρου “ Madisons” το οποίο λειτουργεί και διαφημίζεται από όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το οποίο επισκέπτονται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι γράφει τα ακόλουθα:

Υπουργός Εσωτερικών του Κράτους:

«Η Πολεοδομική Αρχή (Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως) δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα γραπτή απάντηση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επί του θέματος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει οδηγίες στην Πολεοδομική Αρχή για επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης των Ιεραρχικών Προσφυγών που υποβλήθηκαν με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 47 και 48 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου εναντίον των Ειδοποιήσεων Επιβολής με ημερομηνίες 11.11.2009 και 23.12.2009 και της Επιβολής Διοικητικού Προστίμου ημερομηνίας 11.01.2010.

Σημειώνεται επίσης: Η εξέταση των αιτήσεων με αρ. ΛΕΥ/2698/2008 και ΛΕΥ/2699/2008 που υπέβαλαν οι ιδιοκτήτες της ανάπτυξης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή (πρώην Χ.Α.Κ.) και αλλαγή χρήσης από Κέντρο Χονδρικού Εμπορίου σε Υπεραγορά Τύπου D.I.Y. με χώρο χονδρικού εμπορίου και χώρους αναψυχής/ψυχαγωγίας, εκκρεμεί στο παρόν στάδιο.

Στις 21.10.2010 το Συμβούλιο Μελετών Παρεκκλίσεων (ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ.) έλαβε απόφαση όπως διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση σε σχέση με την αίτηση.

Στο παρόν στάδιο αναμένεται από το ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ. η υποβολή των απόψεων του Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Κ.Ο.Τ.) καθώς και του Επαρχιακού Λειτουργού Λευκωσίας»

 

 

 

 

2.        Το Υπουργικό Συμβούλιο, υιοθετώντας την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥΜΕΠΑ), αποφάσισε να εγκρίνει την αίτηση της Ιεράς Μονής Κύκκου (οι ενδιαφερόμενοι) για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση από τις πρόνοιες του τοπικού σχεδίου Λευκωσίας, προς επέκταση του Kykko Bowling.

Πολίτες του Κράτους προσέφυγαν κατά της απόφασης του Υπουργικού στο Ανώτατο Δικαστήριο όπου ζήτησαν την ακύρωση της απόφασης ως επηρεαζόμενοι περίοικοι  της περιοχής που βρίσκεται Kykko Bowling

το οποίο σήμερα λειτουργεί όπως λειτουργούσε και πριν την προσφυγή,

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου στην προσφυγή  324/2004

1.  Χαράλαμπος Μακρίδης   2. Άντρη Μακρίδου  3. Γιάννης Πέτσα 4. Brigitte Πέτσα

Εναντίον της

Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Εσωτερικών Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

 

Αποφάνθηκε τα ακόλουθα :

Η δυνατότητα παρέκκλισης κατ’ εφαρμογή των αρχών και των κριτηρίων του Καν. 19(1), σαφώς τελεί υπό την προϋπόθεση να μην επηρεάζεται ουσιωδώς η γενική στρατηγική του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης. Απαιτείται συνεπώς, θετική διαπίστωση πως δεν προκύπτει τέτοιος επηρεασμός, βεβαίως μετά από κατάλληλη έρευνα και με ειδική αιτιολογία, ώστε να είναι εφικτός ο δικαστικός έλεγχος. Αυτά ελλείπουν από την εισήγηση του ΣΥΜΕΠΑ και στη συνέχεια από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν είναι έργο του δικαστηρίου η διαμόρφωση πρωτογενούς κρίσης και στοιχειοθετείται λόγος ακυρότητας.

Η προσφυγή επιτυγχάνει, με έξοδα. Η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται.

Γ. Κωνσταντινίδης, Δ.

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_4/2005/4-200511-324-04.htm&qstring=kykko%20AND%20bowling

 

 

 

3.      Στις 18.1.2011 στην αίτηση 152/2010 αναφορικά με την αίτηση του SHANMUKAN UTHAJENTHIRAN εθνικότητας Ταμιλ Υπηκόου Σρι Λάνκας και τώρα στα κρατητήρια του Block 10  των Κεντρικών Φυλακών για την έκδοση εντάλματος της φύσης habeas corpus εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω 1. Υπουργού Εσωτερικών 2. Γενικού Εισαγγελέα 3. Αρχηγού Αστυνομίας 4. Διευθυντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε τα ακόλουθα:

«Στην υπό κρίση υπόθεση δεν έχουν τεθεί ενώπιόν μου στοιχεία που να επιμαρτυρούν ότι η κράτηση του αιτητή ερείδεται σε νομίμως ληφθείσα απόφαση ή διαταγή, άλλη από εκείνη που εκδόθηκε στις 16.12.2009, για σκοπούς απέλασης. Όμως, η εφαρμογή εκείνης της διαταγής δεν μπορούσε υπό τις περιστάσεις να συνεχιζόταν μετά την 24.12.2010 ενόψει των προαναφερόμενων διατάξεων της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ που έχει πλέον άμεση εφαρμογή στα κράτη μέλη. Οι καθ΄ ων η αίτηση εξακολουθούν να θεωρούν ότι ο αιτητής είναι απαγορευμένος μετανάστης. Η ακροθιγώς προβληθείσα εξήγηση της δικηγόρου των καθ΄ ων η αίτηση ότι η κράτηση του αιτητή είναι νόμιμη ενόσω εκκρεμεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης του για πολιτικό άσυλο, στερείται ερείσματος εφόσον, καθώς έχει ειπωθεί, δεν έχουν παρουσιαστεί οποιαδήποτε στοιχεία που βάσιμα θα μπορούσε να θεμελιώσουν τη νομιμότητα της κράτησης. Ούτε βέβαια η ευπαίδευτη δικηγόρος των καθ΄ ων η αίτηση ήταν σε θέση να υποστηρίξει τη νομιμότητα της κράτησης πάνω σε οποιαδήποτε άλλη νομική βάση.

Ενόψει των πιο πάνω αποφαίνομαι ότι η κράτηση του αιτητή είναι παράνομη και εκδίδω διαταγή για άμεση απόλυσή του.

Επιδικάζονται €1000 έξοδα υπέρ του αιτητή.»

 

Ο αιτητής ουδέποτε αφέθηκε ελεύθερος και ακόμη κρατείται στις Κεντρικές Φυλακές του Κράτους.

Ο δικηγόρος του αιτητή που κέρδισε την απόφαση απέστειλε την ίδια μέρα δηλαδή στις 18.1.2011 επιστολή με την οποία ζητούσε την άμεση εκτέλεση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(εδώ η απόφαση του Ανωτάτου και η επιστολή του δικηγόρου με απόδειξη παραλαβής από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 18.1.2011  https://osr55.wordpress.com/2011/01/18/

 

Μέχρι σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2011 ουδεμία απάντηση ενημέρωση απέστειλαν οι αρχές του κράτους στον δικηγόρο του αιτητή για την συνεχιζόμενη κράτηση αυτού του ανθρώπου την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο του Κράτους έκρινε ως παράνομη και διέταξε την άμεση απελευθέρωση του.

 

Βρείτε τις διαφορές στις δύο πρώτες υποθέσεις με την τρίτη περίπτωση του ανθρώπου  που κρατείται παρά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

 

 

3 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, αλήθεια

Αφιερωμένο στα ανθρωπάκια και ξεφτιλισμένα ανθρωπίδια που νομίζουν ότι μας ελέγχουν και μας φοβίζουν – σιγά μην φοβηθώωω….

Σιγά μην κλάψω

Μου λεν αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ
στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω.
Και πως ο κόσμος είν’ ανήμερο θεριό
κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.
Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ
μου λεν να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.
Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό
είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τ’ αλλάξω.

Μα εγώ μ΄ ένα άγριο περήφανο χορό
σαν αετός πάνω απ’ τις λύπες θα πετάξω.
Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ,
σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.
Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό,
θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω
Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ,
σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.

Μου λεν αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ
καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι.
Και πως αν θέλω περισσότερα να δω,
σ’ ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.
Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ
μου λεν να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.
Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό
είμαι μικρός πολύ μικρός για να τ’ αλλάξω.

Μα εγώ μ΄ένα άγριο περήφανο χορό
σαν αετός πάνω απ’ τις λύπες θα πετάξω.
Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ,
σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ
Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό,
θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω
Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ,
σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.

Γιάννης Αγγελάκας

εξαιρετικά αφιερωμένο και αναμένω να δω και αυτό ως παράρτημα…..

ARTISTZ

Είμαι τεράστιος, είμαι ουρανός
Είμαι ο ένας, ο σπουδαίος, ο λατρεμένος
Δεν είμαι απόμακρος, ούτε ψυχρός
Μπροστά απ’ τις κάμερες σου γνέφω λιγωμένος
Είμαι ένας άξεστος, είμαι ένας θρίαμβος
Είμαι ασταμάτητα ερωτοχτυπημένος
Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι
Είσαι δικιά μου όσο πιο βαθιά κοιμάσαι

Κύριε ευλόγησε τις ζόρικες καριέρες μας
Και τα ακριβά πολυτελή μας καταφύγια
Με δόξα στόλιζε τις νύχτες και τις μέρες μας
Να ξελογιάζουμε νεκρά ακροατήρια
Κύριε σήκωνε ψηλότερα τις μύτες μας
Κάνε τα μούτρα μας να αστράφτουνε μυστήρια
Με χρήμα γέμιζε τις μέρες και τις νύχτες μας
Να ξελογιάζουμε νεκρά ακροατήρια

Είμαι θεός, σκιά λαμπερή
Είμαι θεός, μια ανοιγμένη πληγή

Είμαι υπέροχος και ταπεινός
Ο ήρωας ολονών ο αγαπημένος
Είμαι ευαίσθητος και τρυφερός
Όποιο σκουλήκι με ενοχλεί στο διάολο το στέλνω
Είμαι ένας άξεστος, είμαι ένας θρίαμβος
Είμαι ένας θρίαμβος χρυσός και πλατινένιος
Όσοι κι αν είστε σας περιμένω
Για την πατρίδα και την τέχνη απ’ την κούνια μου φτιαγμένος

Κύριε ευλόγησε τις ζόρικες καριέρες μας
Και τα ακριβά πολυτελή μας καταφύγια
Με δόξα στόλιζε τις νύχτες και τις μέρες μας
Να ξελογιάζουμε νεκρά ακροατήρια
Κύριε σήκωνε ψηλότερα τις μύτες μας
Κάνε τα μούτρα μας να αστράφτουνε μυστήρια
Με χρήμα γέμιζε τις μέρες και τις νύχτες μας
Να ξελογιάζουμε νεκρά ακροατήρια

Είμαι θεός, σκιά λαμπερή
Είμαι θεός, μια ανοιγμένη πληγή

Ξημερώνει, που να κρυφτώ;
Δεν αντέχω, δεν αντέχω, δεν αντέχω τόσο φως
Ξημερώνει, που να κρυφτώ;
Δεν αντέχω, δεν αντέχω, δεν αντέχω τόσο φως

Τρύπες

και άμα τα πάρω ………………….. όλοι μας………

Θα πάρω φόρα

Γίναμε σκλάβοι δέκα τυπάκων
που τον πλανήτη τον κρεμάνε σαν μπρελόκ
θερίζουν πλούτη και σπέρνουν πείνα
θέλουν να δουν να φτύνουμε αίμα στη ρουτίνα
νοιάζονται τόσο για τα παιδιά σου
τους ψηφοφόρους που ’χεις μέσα στην κοιλιά σου
θα τους σπουδάσουν, δουλειά να πιάσουν
και με ρουσφέτια υποκλίσεις να χορτάσουν.

Μα εγώ θα ζήσω μέσα στη μέρα
θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα
θέλω τον ήλιο και οξυγόνο
κι αυτό το μέλλον με ελπίδα ν’ ανταμώνω
θέλω οξυγόνο, θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω.

Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα
θα σας ρημάξω στις κλοτσιές στην ανηφόρα
άμα τα πάρω, δε θα μπορέσουν
δυο διμοιρίες από Μ.Α.Τ. να με βολέψουν
κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι
κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό
έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι
τη φαντασία μου χορεύω στο κενό.

Αξιοπρέπεια κι αρχές λείπουν ταξίδι
και την καρδιά μας που διψά ποτίζουν ξίδι
ματαιόδοξοι μασόνοι κυβερνάνε ρε
μα οι μεγάλοι χορηγοί που πολύ μας αγαπάνε
θα μας γλιτώσουν, είναι σπουδαίοι
θα μας αφήσουν να ρημάξουμε στα βράχια τελευταίοι
δημοκρατία κι αξιοκρατία
πλέον πωλούνται σε πανέρια σ’ ευκαιρία
μα εμείς πονάμε αυτό τον τόπο
σφίγγουμε δόντια και λουριά για την Ελλάδα, ρε γαμώ το
νομίζουνε ποτέ δε θα μιλάμε,
όμως τα πρόβατα τους λύκους θα τους φάνε.

Γι’ αυτό θα ζήσω μέσα στη μέρα
θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα
θέλω τον ήλιο και οξυγόνο
κι αυτό το μέλλον με ελπίδα ν’ ανταμώνω
αχ Ελλάδα, σ’ αγαπώ και βαθιά σ’ ευχαριστώ
που με έμαθες ποτέ να μην κωλώνω.

Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα
θα σας ρημάξω στις κλοτσιές στην ανηφόρα
άμα τα πάρω, δε θα μπορέσουν
δυο διμοιρίες από Μ.Α.Τ. να με βολέψουν
κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι
κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό
έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι
τη φαντασία μου χορεύω στο κενό.

Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα
θα σας ρημάξω στις κλοτσιές στην ανηφόρα
άμα τα πάρω, δε θα μπορέσουν
δυο διμοιρίες από Μ.Α.Τ. να με βολέψουν
κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι
κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό
έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι
τη φαντασία μου χορεύω στο κενό.

Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα
θα σας ρημάξω στις κλοτσιές στην ανηφόρα
άμα τα πάρω, δε θα μπορέσουν
δυο διμοιρίες από Μ.Α.Τ. να με βολέψουν
κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι
κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό
έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι
τη φαντασία μου χορεύω στο κενό.

Άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα
θα σας ρημάξω στις κλοτσιές στην ανηφόρα
άμα τα πάρω, δε θα μπορέσουν
δυο διμοιρίες από Μ.Α.Τ. να με βολέψουν
κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι
κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό
έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι
τη φαντασία μου χορεύω στο κενό.

Κίτρινα Ποδήλατα

WAKE UP

Come on!
Uggh!

Come on, although ya try to discredit
Ya still never read it
The needle, I’ll thread it
Radically poetic
Standin’ with the fury that they had in ’66
And like E-Double I’m mad
Still knee-deep in the system’s shit
Hoover, he was a body remover
I’ll give ya a dose
But it can never come close
To the rage built up inside of me
Fist in the air, in the land of hypocrisy

Movements come and movements go
Leaders speak, movements cease
When their heads are flown
‘Cause all these punks
Got bullets in their heads
Departments of police, the judges, the feds
Networks at work, keepin’ people calm
You know they went after King
When he spoke out on Vietnam
He turned the power to the have-nots
And then came the shot

Yeah!
Yeah, back in this…
Wit’ poetry, my mind I flex
Flip like Wilson, vocals never lackin’ dat finesse
Whadda I got to, whadda I got to do to wake ya up
To shake ya up, to break the structure up
‘Cause blood still flows in the gutter
I’m like takin’ photos
Mad boy kicks open the shutter
Set the groove
Then stick and move like I was Cassius
Rep the stutter step
Then bomb a left upon the fascists
Yea, the several federal men
Who pulled schemes on the dream
And put it to an end
Ya better beware
Of retribution with mind war
20/20 visions and murals with metaphors
Networks at work, keepin’ people calm
Ya know they murdered X
And tried to blame it on Islam
He turned the power to the have-nots
And then came the shot

Uggh!
What was the price on his head?
What was the price on his head!

I think I heard a shot
I think I heard a shot
I think I heard a shot
I think I heard a shot
I think I heard a shot
I think I heard, I think I heard a shot

‘He may be a real contender for this position should he
abandon his supposed obediance to white liberal doctrine
of non-violence…and embrace black nationalism’
‘Through counter-intelligence it should be possible to
pinpoint potential trouble-makers… and neutralize them.
Through counter-intelligence it should be possible to
pinpoint potential trouble-makers… and neutralize them
and neutralize them, and neutralize them, and neutralize them’

Wake up! Wake up! Wake up! Wake up!
Wake up! Wake up! Wake up! Wake up!

How long? Not long, cause what you reap is what you sow


RAGE AGAINST THE MACHINE

TAKE THE POWER BACK!!!!

Bring that shit in! Uggh!

Yeah, the movement’s in motion with mass militant poetry
Now check this out…uggh!

In the right light, study becomes insight
But the system that dissed us
Teaches us to read and right

So called facts are fraud
They want us to allege and pledge
And bow down to their God
Lost the culture, the culture lost
Spun our minds and through time
Ignorance has taken over
Yo, we gotta take the power back!
Bam! Here’s the plan
Motherfuck Uncle Sam
Step back, I know who I am
Raise up your ear, I’ll drop the style and clear
It’s the beats and the lyrics they fear
The rage is relentless
We need a movement with a quickness
You are the witness of change
And to counteract
We gotta take the power back

Yeah, we gotta take the power back
Come on, come on!
We gotta take the power back

The present curriculum
I put my fist in ’em
Eurocentric every last one of ’em
See right through the red, white and blue disguise
With lecture I puncture the structure of lies
Installed in our minds and attempting
To hold us back
We’ve got to take it back
Holes in our spirit causin’ tears and fears
One-sided stories for years and years and years
I’m inferior? Who’s inferior?
Yeah, we need to check the interior
Of the system that cares about only one culture
And that is why
We gotta take the power back

Yeah, we gotta take the power back
Come on, come on!
We gotta take the power back

Hey yo check, we’re gonna have to break it, break it,
break it down
Awww shit!

Uggh!

And like this…uggh!

Come on, yeah! Bring it back the other way!

The teacher stands in front of the class
But the lesson plan he can’t recall
The student’s eyes don’t perceive the lies
Bouning off every fucking wall
His composure is well kept
I guess he fears playing the fool
The complacent students sit and listen to some of that
Bullshit that he learned in school

Europe ain’t my rope to swing on
Can’t learn a thing from it
Yet we hang from it
Gotta get it, gotta get it together then
Like the motherfuckin’ weathermen
To expose and close the doors on those who try
To strangle and mangle the truth
‘Cause the circle of hatred continues unless we react
We gotta take the power back

Yeah, we gotta take the power back
Come on, come on!
We gotta take the power back

No more lies
No more lies
No more lies
No more lies
No more lies
No more lies
No more lies
No more lies

Uggh!

Yeah!

Take it back y’all
Take it back, a-take it back
A-take it back y’all, come on!
Take it back y’all
Take it back, a-take it back
A-take it back y’all, come on!

Uggh!

Yeah!

RAGE AGAINST THE MACHINE

5 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", "παιδεία" ξεφτίλας, Εκπομπές "ραδιοφωνικές" mp3, Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυό....παράλληλοι κόσμοι στην κύπρο σήμερα, Κυπριακό, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Κίνηση Πολιτών alert, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, Συνεντεύξεις, ας πούμε, καλλιτεχνικά ;), αλήθεια, διάφορα, κρίση, κολλεγιάκια "πανεπιστήμια", ντοκυμαντερ